Közgazdaságtan alapjai 1._levelező

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018./2019. tanév 1. félév; Közgazdaságtan alapjai 1. Jogász (levelező)

Tantárgy neve:

Közgazdaságtan alapjai 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPEN282L1 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Közreműködő oktató: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Javasolt félév: 1. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

levelező: 10 óra/félév

 • 10.06. szombat 12:20-15:40 X. előadó
 • 10.26. péntek 14:10-17:30 XXI. előadó

 

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a jogtudományi képzésben tanuló hallgatókkal megismertesse az alapvető közgazdasági fogalmakat, megismertesse a gazdaság működésének alapvető törvényszerűségeit. A tárgy megalapozza azokat jogtudományi tárgyak elsajátítását, amelyhez nélkülözhetetlenek a közgazdasági ismeretek. A tárgy bemutatja az egyedi piacok, vállalkozások és háztartások viselkedését. A piaci formák és a piaci szerkezetek bemutatásán keresztül megismerik a hallgatók a piaci önszabályozást és az állam gazdasági szabályozó szerepét.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T8, T9, T18

képesség: K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K20, K21, K22, K26

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A13, A18, A20

autonómia és felelősség: F2, F3, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

 1. A közgazdaságtan tárgya, módszere, alapfogalmak, történeti fejlődés
 2. A termelési tényezők és a termelési lehetőségek határának elemzése
 3. A modern vegyes gazdaság elemzése  
 4. A kínálat és kereslet elmélete
 5. A kínálat és kereslet rugalmassága
 6. A kereslet és a fogyasztói magatartás
 7. A termelés és az üzleti szervezet
 8. A költségek elemzése
 9. Tökéletesen versenyző piacok
 10. A tökéletlen verseny és típusai 
 11. Verseny néhány szereplővel
 12. A bizonytalanság gazdaságtana
 13. A társadalombiztosítás rendszere
 14. Az állam gazdasági szerepe és az adóztatás kérdései

 

 

 

A beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy akkor fogadható el teljesítettnek, ha a hallgató részt vesz az előadásokon és legalább elégséges minősítéssel teljesíti az írásbeli kollokviumot.

A kollokvium értékelése:

Az elérhető maximum pontszám 100 pont. Az értéklelés az alábbi pontszámok alapján történik:

-          0-50 pont: elégtelen (1)

-          51-63 pont: elégséges (2)

-          64-77 pont: közepes (3)

-          78-89 pont: jó (4)

-          90-100 pont: jeles (5)  

 

 

Kötelező irodalom:

1.         Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai I. (Bevezetés a mikroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

2. Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.           

3. Joseph E. Stiglitz: Economics of the public sector, W.W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York,N.Y., 10110., 2000.

Ajánlott irodalom:

 1. Thomas Piketty: La capital au XXIe siécle, Éditions du Seuil, Paris, 2013.
 2. Hal R. Varian : Mikroökonómia középfokon, Akadémiai Kiadó Zrt., 2010.

 

 

 

Vissza