Közgazdaságtan alapjai 1._levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közgazdaságtan alapjai 1. c. tantárgyból

 tárgykód:

jogász szak levelező tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 8 óra

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 3

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja a piaci szereplők magatartásának modellezése. A fogyasztói magatartás megértése érdekében a fogyasztói preferenciák és a hasznosság modellezési lehetőségeivel ismerkedünk meg, majd az isocost egyenes, az isoquant görbe és a költségfüggvények segítségével a vállalati döntésmechanizmusba kapnak betekintést a hallgatók. A termelői magatartás jobb megértését szolgálja az egyes piacszerkezetek és ezek vállalati magatartásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Vizsgáljuk, hogy mely területeken találkozhatunk piaci elégtelenségekkel, és mit tehet az állam ezek feloldása érdekében.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A közgazdaságtan tárgya, módszere, alapfogalmak.
 2. A piac működése, a kereslet és a kínálatelemzése, a piaci egyensúly kialakulása
 3. A háztartások gazdálkodásának modellezése: a fogyasztói döntés és hasznosság
 4. A fogyasztó jövedelme és az optimális választás.
 5. A jövedelem, az árak változása és a fogyasztói optimum összefüggései, rugalmasságok
 6. A vállalati kibocsátás modellezése: a termelés tényezői és a kibocsátás rövidtávon
 7. A vállalat kibocsátása hosszú távon
 8. A termelés költségei, költségfüggvények
 9. Piacformák és piaci szerkezetek. A tökéletesen versenyző piac és a tökéletesen versenyző vállalat profitmaximalizálás
 10. A tökéletlen verseny formái. A monopolista vállalat profitmaximalizálása.
 11. A monopol és a tökéletesen verseny összehasonlítása
 12. Termelési tényezők piaca I. Munka kereslet és egyéni munkakínálat
 13. Termelési tényezők piaca II. A tőke
 14. Piaci elégtelenségek.
 15.  Az állam mikrogazdasági szerepe

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Konzultációs időpontok:

2017.10.13. péntek 14:10-17:30             XVIII.

2017.10.21. szombat 12:20-15:40              XVIII.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai I. (Bevezetés a mikroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai II. (Bevezetés a makroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Kopányi Mihály: Mikroökonómia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

Misz József: A mikroökonómia alapjai. L'Harmattan ZSKF, Budapest, 2007.

Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia. Aula, Budapest, 2006.

 

Egyéb tudnivalók:

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza