Az állami pénzügyek az ókori Rómában

_

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

Az állami pénzügyek az ókori Rómában c. tantárgyból

tárgykód: : AJROMSV02IÜ

Igazgatás-szervező alapszak, levelező tagozat

2017/18. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: dr. Bajánházy István egy. docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: JTT/Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: uaz.

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/félév: 4/félév.

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik részletesebben meg kívánják ismerni az ókori Róma közigazgatásán belül az állami pénzügyek rendszerét. A tananyag kiterjed a pénzügyi igazgatásban résztvevő állami szervek és azok működésének bemutatására, az állami bevételek és kiadások fajtáira, azok rendszerére. Az ókori Rómában a modern pénzügyi igazgatáshoz képest egy egyszerű, de az adott kor követelményeinek tökéletesen megfelelő pénzügyi igazgatás működött, mely lehetővé tette az állami bevételek alapján a kiadások tervezését és kizárta az ellenőrizhetetlen pénzmozgásokat, így jó eséllyel az állami vagyon megkárosítását.

A tárgy alacsony óraszáma és az irodalom nehéz elérhetősége miatt kiemelten fontos a hallhatók részvétele a konzultáción, mely ezért az aláírás feltétele, de az egyben a megfelelt minősítést is eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

1. Bevezetés.  A római közjog a források tükrében.

2. A római köztársaság államszervezete. A magisztrátusok, a népgyűlés és szenátus általában.

3. A senatus működése általában.

4. Az állami pénzügyekben érintett egyes magisztrátusok (censor, aedilis, quaestor)

5. Az államkincstár fogalma, működése, részei.

6. A római állam bevételi forrásai  A hadizsákmány, adók, illetékek.

7. A római állam kiadásai I. Normál kiadások. (hadsereg, államszervezet fenntartása), II. Rendkívüli kiadások (állami építkezések, vásárlások)

8. A magánfelekkel kötött szerződések pénzhiány esetén: halasztott fizetéssel kötött szerződések, állami vagyon „eladása”, kölcsönügyletek állam és magánfelek között.

9. Az állami beavatkozás magánfelek hitelügyleteibe, állami adósságrendezési eljárások, kamatszabályok.

10. A római pénzügyek nyilvántartása általában (codex, tabulae, rationes, kalendaria) és a római állam pénzügyi nyilvántartásai (tabulae publicae).

11. A provinciák pénzügyei, a provinciai lakosok büntetőjogi védelme.

12. Ismert visszaélések az állami pénzekkel.

 

 

Tekintettel a csekély óraszámra, a négy órás konzultáció első három órájában van lehetőség a

felmerülő  kérdések megbeszélésére, a negyedik óra második felében a számonkérés

megírására.

(A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás és a „megfelelt” minősítés feltétele a konzultáció négy óráján való jelenlét. Az értékelés háromfokozatú skálán történik, kiválóan megfelelt minősítésért a hallgatók beszámolót írnak. Az aláírást és a minősítést az általános szabályok szerint a vizsgaidőszakban lehet pótolni.

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A félév végén a konzultáción meg nem jelent hallgatók a megadott időpontban és helyen az alábbi kérdésekből az oktató által kijelölt tételt kell 30 perc alatt esszé formájában írásban, legfeljebb egy oldal terjedelemben a hallgatónak önállóan kidolgozniuk. A sikertelen beszámolók pótlására a vizsgaidőszak végéig az általános szabályok szerint van lehetőség. Az értékelés háromfokozatú skálán történik.

 

Tételsor:

  1. Mi volt a senatus szerepe a római állam pénzügyi igazgatásában? Hogyan tervezték meg az állami bevételeket és kiadásokat?
  2. Kik voltak a censorok és mi volt a szerepük a római állam pénzügyi igazgatásában?
  3. Kik voltak a quaestorok és mi volt a szerepük a római állam pénzügyi igazgatásában?
  4. Mi volt az aerarium, milyen részekre tagolódott és hogyan működött?
  5. Mik voltak a római állam főbb bevételi forrásai?
  6. Mik voltak a római állam főbb kiadási tételei?
  7. Hogyan tartották nyilván az állami pénzügyeket?
  8. Hogyan avatkozott be a római állam a polgárok pénzügyeibe?
  9. A provinciák pénzügyi igazgatása, az adók beszedése, a provinciai lakosok védelme.
  10. Milyen az állami pénzügyekkel kapcsolatos visszaéléseket ismerünk a római köztársaság korából?

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 

ZLINSZKY János: Ius Publicum (Római közjog) Osiris-Századvég, Bp. 1994

Pókecz Kovács Attila: A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2014

BABJÁK Ildikó: Bankügyletek és banki könyvvitel a római jogban, Collega IV. évf. 2. szám, 2000 február, 60-65.o.

MARQUARDT, Joachim: Römische Staatsverwaltung, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1876

 

(3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

BEIGEL, Rudolf: Rechnungswesen und Buchführung der Römer, Verlag der G. Braunschen Hofbuchdruckerei, Karlsruhe, 1904

THILO, Ralf Michael: Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht, Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte, Muster-Schmidt, Göttingen, 1980

KNAPOWSKI, Roch: Der Staatshaushalt der Römischen Republik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1961

KNAPOWSKI, Roch: Die Staatsrechnungen der Römischen Republik in den Jahren 49-45 v. Chr., Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1967

LEDRU, Alphonse: Des publicains et des sociétés vectigalium, Libraire Germer Bailliére et Cie, Paris, 1876

NICOLET, Claude: L’odre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.C.), E. de Boccard, Paris, 1974

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintés: Hódosi Gabriella 0646/565111-2316

Üzenet az oktatónak: jogbajan@uni-miskolc.hu vagy jogbajan@freemail.hu

(pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2017 09.01.

                                                           JTT/Római Jogi Tanszék

 

Vissza