Államtan II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Államtan II. c. tantárgyból

tárgykód: AJJOE511ML2

közigazgatási mesterszak

2013/2014 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: dr. Hegyi Szabolcs, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs, egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJJOE511ML1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

A tárgy oktatásának célja: A tárgy az elméleti tantárgycsoport részét képezi. Célja azoknak az államelméleti és politikai filozófiai alapfogalmaknak, elveknek és összefüggéseknek a megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak a közjogi kategóriáknak, illetve az alkotmányos demokráciák berendezkedésének megértéséhez.

 

A tantárgy tematikus leírása

 

2014. március 1. Az állam, mint politikai intézmények rendszere. Autoritás és legitimitás. Politikai kötelezettség.

2014. április 12. Szuverenitás és joguralom. Demokrácia és alkotmányosság.

2014. április 18. A közszféra és magánszféra elhatárolása. A szociális kérdés és a jóléti állam. A nemzet, mint a társadalom politikai formája.

 

Tananyag: Bódig Mátyás — Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei: II. Alapelvek és alapintézmények. Miskolc: Bíbor, 2002.

Will Kymlicka: Contemporary Political Philosophy. An Introduction. New York: Oxford University Press, 2002.

 

Ajánlott irodalom:

Modern politikai filozófia. (Szerk.: Huoranszki Ferenc) Budapest: Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium, 1998.

Huoranszki Ferenc: Filozófia és utópia. Budapest: Osiris Kiadó, 1999.

John Rawls: Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 2005.

 

Számonkérés: A számonkérésre szóbeli vagy írásbeli kollokvium formájában kerül sor. A vizsgán a hallgatóknak két tételt kell kidolgozniuk, az értékelés ötfokozatú skálán történik.

Pusztán az egyik tétel kidolgozása nem elegendő a sikeres vizsgához!

A vizsgán a tankönyv anyaga kerül számonkérésre, semmilyen „rövidített jegyzet” elsajátítása nem elegendő a sikeres vizsgához!

 

Egyéb tudnivalók:

A tanulmányokra és a számonkérésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2014. január 25.

Hegyi Szabolcs

 

 

Államtan II.

Vizsgakérdések

(A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

 

 

 1. Az állam mint politikai intézmények rendszere 9-13.
 2. Szabadság-felfogások 13-21.
 3. Szabadság és állam 21-26.
 4. Az autoritás fogalmi jellemzői 41-47.
 5. Autoritásigény, legitimitás, az autoritás igazolására vonatkozó elméletek típusai 47-52.
 6. Az autoritás igazolásának történeti összefüggései és a legitimitás feltételei 52-63.
 7. A beleegyezés és a fair-play elmélet 66-75.
 8. A kommunitárius elmélet 76-81.
 9. Anarchizmus, polgári engedetlenség 81-88.
 10. A szuverenitás fogalma, a szuverenitást igazoló érvek 91-100.
 11. Önkormányzás és morális tagság 100-111.
 12. Joguralom 111-117.
 13. A demokrácia fogalmának történeti összefüggései 119-126.
 14. A demokratikus autoritás intézményelméleti vonatkozásai 126-130.
 15. A többségi elv igazolási problémái 130-136.
 16. Az alkotmányosság intézményi háttere, az alkotmányos korlátok igazolási problémái 141-156.
 17. Az alkotmánybíróságok igazolása 156-159.
 18. A közszféra és a magánszféra fogalmi elhatárolása 164-172.
 19. A közszféra és a magánszféra viszonyrendszerének elmélettörténeti áttekintése 172-181.
 20. Az állam semlegessége 191-203.
 21. Az egyéni szabadság korlátozásának elvei 206-215.
 22. A szociális kérdés és a mérsékelt állam 217-220.
 23. Nozick és Rawls igazságosságelmélete 220-229
 24. Marx és Hayek igazságosságelmélete 229-233.
 25. A jóléti állam történeti típusai és a szociális állampolgárság 234-237, 239-242.
 26. A modern nemzetfogalom kialakulása 243-248.
 27. A nemzet mint a közösségi identitás alapja 254-263.
 28. Nemzeti identitás a mérsékelt államban 263-268.

Vissza