Állatjogi klinika I.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Állatjogi klinika 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJALKALT008

nappali tagozatos jogász hallgatók számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi klinika célja a jogi tanulmányokban szerzett ismeretek alkalmazása valós körülmények között, ezzel további ismeretek szerzése és a meglévők elmélyítése. A hallgatók megismerkednek az állatvédelmi és más alkalmazandó jogszabályokkal, mint az eljárási jogszabályok, önkormányzati rendeletek stb. Ezzel együtt tevékenyen részt vesznek állatvédelmi jogi esetek tisztázásában és megoldásában. Az esetek minden esetben valóságosak, minek következtében nem is tervezhetők. A jogi klinika lehetőségei szerint jogi segítséget nyújt az állatvédelmi ügyekben hozzá vagy civil szervezetekhez fordulóknak.

A hallgatók — természetesen oktatói segítséggel, de önállóan — részt vesznek a tények felderítésében és ellenőrzésében, a hatóságokkal való kapcsolattartásban, beadványok és más okiratok szerkesztésében. Szükség esetén közreműködnek, ügyvédek munkáját támogatva, bírósági eljárásokban és bírósági iratok szerkesztésében.

A feldolgozandó esetek elsősorban állatvédelmi szervezetekhez fordulók ügyeiből kerülnek ki, de semmi akadálya, hogy maguk a hallgatók saját vagy ismeretségi körükből ismert esetekkel vegyenek részt a jogi klinika munkájában.

A jogi klinikában való részvétel aktív közreműködést, elkötelezettséget és esetenként terepmunkát is kíván. Előnye, hogy a hallgatók betekinthetnek a hatóságok működésébe, az ügyfelekkel és az állami szervekkel való kapcsolattartás technikájába, miközben fejleszthetik vagy kipróbálhatják jogászi és tárgyalási képességeiket is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Elméleti ismeretek 2 hetente:

 1. Bevezetés, a jogi klinika működése
 2. Az állatvédelem általános szabályai
 3. Állatvédelem az Európai Unióban
 4. A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok
 5. Az állattartásról szóló önkormányzati rendeletek és törvényességi ellenőrzésük
 6. A civil szervezetek szerepe az állatvédelemben
 7. Állatvédelmi hatósági joggyakorlat
 8. Állatvédelem és ügyészi tevékenység
 9. Állatvédelem az állatkísérletek területén
 10. Az állatkínzás és a nem megfelelő állattartás elhatárolása
 11. Az állatvédelem területén alkalmazható szankciók.

Gyakorlati ismeretek:

 1. jogsegélyszolgálat,
 2. ügyintézés,
 3. gyakorlati munka,
 4. jogi segítségnyújtás (tanácsadás).

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A beszámoló feltétele az aláírás megszerzése. A gyakorlatok látogatása kötelező, ami az aláírás feltétele. Kettőnél több hiányzás esetén az aláírás az utolsó szorgalmi héten beszámoló megírásával szerezhető meg.

 

4.    Számonkérés követelményei

A beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el az elméleti tananyagot, illetve arra, hogy az oktató által igazolt módon aktívan rész vett-e a gyakorlati feladatok megoldásában.

A beszámoló értékelése háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) minősítéssel történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Paulovics Anita: Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2002.

Zoltán Ödön: Az állatvédelem jogi rendje. KJK KERSZÖV, Budapest, 2000.

David DeGrazia: Animal Rights: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2002.

 

6.    Ajánlott irodalom

-        Paulovics Anita: Problematical aspects of legal regulations concerning animal protection. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.

-        Paulovics Anita: Állatvédelem a nemzetközi szabályozás tükrében. Magyar Jog, 2004. 82-93. o.

-        Zoltán Ödön: Az állatvédelmi törvény után. Magyar Jog, 1999. évi 4. szám, 215-222.

-        Jámbor Adrienn: A „veszélyes eb” fogalmának változásai (a magyar jogban). Studia Iurisprudente Doctorndum Miskolciensium Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 12. Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2013. 135-155.

-        Károlyi Judit: Az állatkínzás szabályozásának fejlődése Magyarországon. Acta juridica et politica, 2006. évi (60. évf.) 13. szám 3-25.

 

Egyéb tudnivalók:

 

-        1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

-        1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (266. §, 266/A. §, 266/B. §)

-        2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

-        2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

-        1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

-        2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

-        2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

-        41/2010. (II. 26.) kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

-        334/2006. (XII. 23.) kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről

-        244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet az állatvédelmi bírságról

-        243/1998. (XII. 31.) kormányrendelet az állatkísérletek végzéséről

-        113/2006. (V. 12.) kormányrendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

-        8/2009. (I. 23.) kormányrendelet a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről

-        41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

-        15/1997. (III. 5.) BM rendelet a veszélyes és a veszélyesnek minősített ebtartása engedélyezésének díjáról

-        164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

-        32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

-        9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól

-        24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályairól

-        87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

-        36/1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM együttes rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogból csak az a nappali tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hódosi Gabriella

 

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

Vissza