Általános szociológia

Követelmények és tantárgyi program

Általános szociológia tantárgyból

Tárgykód: AJJOE822JFL1

Jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/félév: 10 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja, hogy bemutassa az általános szociológia fejlődésének történetét, módszertanát, legfontosabb képviselőit és elméleteiket. Áttekintjük továbbá a szociológia által hagyományosan vizsgált és kutatott témaköröket a nemzetközi és a hazai szakirodalom feldolgozásával, valamint betekintést kaphatnak a hallgatók a jogszociológia néhány aspektusába is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. 2016. október 1. szombat 13.20-17.30 (XVIII. ea.)

A szociológia fogalma, módszerei, viszonya a jogtudományhoz; Szociológiatörténet; Rendszerelméletek; Struktúraelméletek; Cselekvéselméletek; Társadalmi csoportok, személy- és csoportközi viszonyok;

2. 2016. november 5. szombat 8.30-12.40 (XXI. ea.)

Kisebbségek, diszkrimináció; Szocializáció; Jogszociológia; A magyar társadalom legfontosabb szociológia jellemzői a rendszerváltás óta

 

3. Félévközi számonkérés módja

A félév közben önkéntes ZH írására van lehetőség. A zárthelyi dolgozat tárgya az addig elhangzott előadások és a tankönyv megadott fejezetei. A sikeres ZH feltétele az elérhető pontok több mint felének megszerzése. Sikeres ZH esetén a hallgató a vizsgán mentesül a ZH-ig elsajátított anyagrész alól, és a ZH érdemjegye beszámít a vizsgajegybe.

 

4. Vizsgakövetelmények

A vizsga módja: írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel. A sikeres kollokvium feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

 

Vizsgakérdések

1. A szociológia szemlélete, tárgya, emberképe

2. A szociológia módszertana (mikro- és makroszociológia)

3. A szociológia „előfutárai” (Saint-Simon, Comte, Tocqueville)

4. Karl Marx osztály- és elnyomorodás-elmélete

5. Émile Durkheim elmélete (szolidaritás, anómia)

6. Max Weber elmélete (hatalom/uralom, társadalmi cselekvés, megértő szociológia)

7. A klasszikusok kortársai (Spencer, Pareto, Veblen)

8. A két világháború közötti szociológusok (Mannheim Károly, Znaniecki, Burgess, Lynd házaspár)

9. A funkcionalizmus irányzata (Malinowski, Parsons, Merton, Mills)

10. A Frankfurti Iskola

11. Neoweberiánus elméletek (Giddens, Rawls)

12. AGIL-system

13. Niklas Luhmann rendszerelmélete (rendszerszintek, bináris kód, entrópia, autopoiézisz)

14. A társadalmi struktúra, rétegződés, státusz, a társadalmi osztály és réteg fogalmai

15. A társadalmi struktúrára vonatkozó elméletek (4)

16. A társadalmi egyenlőtlenség, esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzet és depriváció fogalmai

17. A társadalmi egyenlőtlenségek elfogadhatóságára vonatkozó álláspontok (3)

18. Az egyenlőtlenségek és szegénység lehetséges okai

19. A társadalmi mobilitás típusai

20. Társadalmi cselekvéstípusok Weber szerint (4)

21. Társadalmi cselekvéstípusok Habermas szerint (4)

22. Társadalmi cselekvéstípusok Luhmann szerint (3)

23. A szabad akaratra vonatkozó álláspontok (3)

24. A szabad akaratot befolyásoló külső és belső tényezők

25. A társadalmi csoport fajtái (3)

26. A csoportstruktúra leírására vonatkozó elméletek (4)

27. A személyközi kapcsolatokra vonatkozó elméletek (5)

28. A szociális facilitáció és a prezentáció fogalmai

29. Az ítéletalkotás folyamatában megjelenő szabályok és hibák (3-3)

30. A kisebbségek csoportosítása (3)

31. A kategorizáció, sztereotípia és előítélet fogalmai

32. A diszkrimináció fogalma és típusai (3)

33. A szocializáció lehetséges fogalmai

34. A társadalmi tanulás módjai (3)

35. Szocializációs ágensek

36. Jogismeret fogalma

37. Jogi attitűd fogalma és kutatása

38. Jogtudat fogalma

39. A magyar társadalom legfontosabb szociológiai jellemzői a rendszerváltás után (áttekintés 5 pontban)

40. A szegénység fajtái (6)

41. Az elit típusai (3) és szerepük Magyarországon a rendszerváltást követően

42. A modern mentalitással kapcsolatos problémák Magyarországon

 

 

5. Kötelező tananyag

Tankönyv: Hidasi Viktória – Vinnai Edina: Bevezetés a szociológiába. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. (elektronikus jegyzet)

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. (Második javított és bővített kiadás) Budapest, Osiris Kiadó, 2006.

Giddens, Anthony: Sociology. (6th edition) Polity Press, 2009.

 

6. Ajánlott irodalom

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Budapest, Napvilág Kiadó, 2003.

Bencze Mátyás – Vinnai Edina (szerk.): Jogszociológiai előadások. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Cotterrell, Roger: The Sociology of Law. An Introduction. (2nd ed.) Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1992.

 

Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6.épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,         e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. szeptember 7.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza