Általános szociológia

Követelmények és tantárgyi program

Általános szociológia tantárgyból

Tárgykód: AJJOE822JFN1

Jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/hét: 2 óra (kedd 10.00, A/6. 131.)

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja, hogy bemutassa az általános szociológia fejlődésének történetét, módszertanát, legfontosabb képviselőit és elméleteiket. Áttekintjük továbbá a szociológia által hagyományosan vizsgált és kutatott témaköröket a nemzetközi és a hazai szakirodalom feldolgozásával, valamint betekintést kaphatnak a hallgatók a jogszociológia néhány aspektusába is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. 2017. szeptember 12. Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése; A szociológia fogalma, módszerei, viszonya a jogtudományhoz

2. 2017. szeptember 19. Szociológiatörténet 1.

3. 2017. szeptember 26. Szociológiatörténet 2.

4. 2017. október 3. Rendszerelméletek

5. 2017. október 10. Struktúraelméletek

6. 2017. október 17. Cselekvéselméletek

7. 2017. október 24. Oktatási/dékáni szünet

8. 2017. október 31. Oktatási/dékáni szünet

9. 2017. november 7. Zárthelyi dolgozat (önkéntes)

10. 2017. november 14. Társadalmi csoportok, személy- és csoportközi viszonyok

11. 2017. november 21. Kisebbségek, diszkrimináció

12. 2017. november 28. Szocializáció

13. 2017. december 5. Jogszociológia

14. 2017. december 12. Elővizsga

 

3. Félévközi számonkérés módja

A félév közben önkéntes ZH írására van lehetőség. A zárthelyi dolgozat tárgya az addig elhangzott előadások anyaga és a tankönyv megadott fejezetei. A sikeres ZH feltétele az elérhető pontok több mint felének megszerzése. Sikeres ZH esetén a hallgató a vizsgán mentesül a ZH-ig elsajátított anyagrész alól, és a ZH érdemjegye beszámít a vizsgajegybe.

 

 

4. Vizsgakövetelmények

A vizsga módja: írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel. A sikeres kollokvium feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

 

Vizsgakérdések (letölthető innen)

1. A szociológia szemlélete, tárgya, emberképe

2. A szociológia módszertana (mikro- és makroszociológia)

3. A szociológia „előfutárai” (Saint-Simon, Comte, Tocqueville)

4. Karl Marx osztály- és elnyomorodás-elmélete

5. Émile Durkheim elmélete (szolidaritás, anómia)

6. Max Weber elmélete (hatalom/uralom, társadalmi cselekvés, megértő szociológia)

7. A klasszikusok kortársai (Spencer, Pareto, Veblen)

8. A két világháború közötti szociológusok (Mannheim Károly, Znaniecki, Burgess, Lynd házaspár)

9. A funkcionalizmus irányzata (Malinowski, Parsons, Merton, Mills)

10. A Frankfurti Iskola

11. Neoweberiánus elméletek (Giddens, Rawls)

12. AGIL-system

13. Niklas Luhmann rendszerelmélete (rendszerszintek, bináris kód, entrópia, autopoiézisz)

14. A társadalmi struktúra, rétegződés, státusz, a társadalmi osztály és réteg fogalmai

15. A társadalmi struktúrára vonatkozó elméletek (4)

16. A társadalmi egyenlőtlenség, esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzet és depriváció fogalmai

17. A társadalmi egyenlőtlenségek elfogadhatóságára vonatkozó álláspontok (3)

18. Az egyenlőtlenségek és szegénység lehetséges okai

19. A társadalmi mobilitás típusai

20. Társadalmi cselekvéstípusok Weber szerint (4)

21. Társadalmi cselekvéstípusok Habermas szerint (4)

22. Társadalmi cselekvéstípusok Luhmann szerint (3)

23. A szabad akaratra vonatkozó álláspontok (3)

24. A szabad akaratot befolyásoló külső és belső tényezők

25. A társadalmi csoport fajtái (3)

26. A csoportstruktúra leírására vonatkozó elméletek (4)

27. A személyközi kapcsolatokra vonatkozó elméletek (5)

28. A szociális facilitáció és a prezentáció fogalmai

29. Az ítéletalkotás folyamatában megjelenő szabályok és hibák (3-3)

30. A kisebbségek csoportosítása (3)

31. A kategorizáció, sztereotípia és előítélet fogalmai

32. A diszkrimináció fogalma és típusai (3)

33. A szocializáció lehetséges fogalmai

34. A társadalmi tanulás módjai (3)

35. Szocializációs ágensek

36. Jogismeret fogalma

37. Jogi attitűd fogalma és kutatása

38. Jogtudat fogalma

39. A magyar társadalom legfontosabb szociológiai jellemzői a rendszerváltás után (áttekintés 5 pontban)

40. A szegénység fajtái (6)

41. Az elit típusai (3) és szerepük Magyarországon a rendszerváltást követően

42. A modern mentalitással kapcsolatos problémák Magyarországon

 

5. Kötelező tananyag

Tankönyv: Hidasi Viktória – Vinnai Edina: Bevezetés a szociológiába. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. (elektronikus jegyzet)

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. (Második javított és bővített kiadás) Budapest, Osiris Kiadó, 2006.

Giddens, Anthony: Sociology. (6th edition) Polity Press, 2009.

 

6. Ajánlott irodalom

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Budapest, Napvilág Kiadó, 2003.

Bencze Mátyás – Vinnai Edina (szerk.): Jogszociológiai előadások. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Cotterrell, Roger: The Sociology of Law. An Introduction. (2nd ed.) Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1992.

 

Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. augusztus 31.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza