Alternatív konfliktuskezelés - AJBKR271L3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Alternatív konfliktuskezelés tantárgy

tárgykód: AJBKR271L3

jogász osztatlan képzés, levelező tagozat

2016/17. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, dr. Gilányi Eszter tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Alternatív konfliktuskezelés gyakorlat

Óraszám: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy a Hallgatók képet kapjanak a konfliktusok fogalmáról, típusairól, okairól, a konfliktuskezelési módokról, technikákról és stratégiákról, valamint az alternatív konfliktuskezelés formáiról, az AVR szellemiségéről és gyakorlatáról. Mindez lehetőséget biztosít arra is, hogy megismerjék az egyes, Európai Uniós szinten is támogatott és egyre jelentősebb szerephez jutó perelterelő technikákat (pl.: facilitáció, konferencia- vagy körmodellek). A tárgy segítségével a Hallgatók nem csak szakemberként válnak képessé a munkájuk során keletkező konfliktushelyzetek tudatosabb és eredményesebb kezelésére, hanem magánemberként is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

I. 2016. november 19. (szombat) 12.20-16.30 (XIX. előadó) – Dr. Váradi Erika egyetemi docens

A konfliktusok alapkérdései (fogalom, típusok, kialakulás folyamata, intenzitás). A konfliktusok okai (pl.: alapfélelmek; hiedelmek; krízisek; TA; stroke; driver; script). Konfliktusok és stresszhelyzetek. A stressztűrő képesség. Konfliktuskezelési módszerek. Konfliktuskezelési technikák.

 

II. 2016. november 26. (szombat) 11. 12.20-16.30 (XVIII. előadó) – Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Konfliktuskezelési stratégiák. A jog előtti, nem erőszakos megoldások. A közvetlen tárgyalás, tárgyalási stratégiák. Érdekalapú tárgyalás és pozicionális alku. Az irányított tárgyalás (facilitáció). A közvetített tárgyalás (mediáció). A kör- és konferenciamodellek. Az alternatív konfliktuskezelés új formái (pl.: on-line mediáció). Az AVR.


3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a Hallgatóknak. A vizsga keretében a Hallgató a megadott tételek tartalmának megfelelően az érintett tananyag röviden kifejtésével, illetve a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

- Az előadásokon elhangzottak;
- Csemáné Váradi E.-Gilányi E.: Alternatív vitarendezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. (e-learning tananyag)
- Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.
- Ramsbotham O.-Woodhouse T.-Miall H. (ed.): Contemporary Conflict Resolution.  Blackwell Publishing Professional, Ames IA, 2005.

 

6. Ajánlott irodalom

- Aronson E.: A társas lény. KJK, Budapest 1981.
- Barcy M.-Szamos E.: Mediare necesse est. A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása. Animula, Budapest, 2002.
- Berne E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft. Budapest 2009
- Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest 1994.
- Csáky I.: Tárgyalástechnika. Exel Kiadó, Budapest
- Fellegi B.-Szegő D. (ed.): Handbook for Facilitating Peacemaking Circles. Budapest, 2013. On-line: http://www.foresee.hu/uploads/tx_abdownloads/files  /peacemaking_circle_handbook.pdf
- Fisher R.-Ury W.-Patton B.: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1997.
- Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat–Kairosz, Budapest 1997.
- Kertész T. (szerk): Mediációs szöveggyűjtemény, Szemelvények a mediáció irodalmából. (Partners füzetek 3.) Partners Hungary Alapítvány, Budapest, 2003.
- Lovas Zs.–Herczog M..: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest 1999.
- Mentzos S.: A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Oriold és Társai Kft, Budapest 2005
- Mónus Á.: Public Relations. A bizalomépítés művészete. Edge 2000 Kiadó, Budapest 2003
- Pease A.–Garner A.: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Park Kiadó, Budapest 1993.
- Shapiro D.: Konfliktus és kommunikáció: át a konfliktuskezelés labirintusán. Open Society Institute, Budapest, 1997.
- Strasser F.–Randolph P.: Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2005.
- Tóth P. P. (szerk.): A döntőbíráskodás. Püski Kiadó, Budapest 1999.
- UNDP: Why dialogue matters for conflict prevention and peacebuilding. 2009 On-line: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/dialogue_conflict.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

Vissza