Alternatív konfliktuskezelés gyakorlat - AJBKR272L3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Alternatív konfliktuskezelés gyakorlat tantárgy

tárgykód: AJBKR272L3

jogász osztatlan képzés, levelező tagozat

2016/17. tanév 1. félév

 

Ideje: november 25. (péntek) 16.00-17.40 óra; helye: XIX. ea.

Aláíráspótlás: 2016. december 9. (péntek) 16-17 óra; XIX. ea.

 

Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy a Hallgatók az „Alternatív konfliktuskezelés” című tárgy előadásainak elméleti anyagait kiegészítve lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati megtapasztalására, a sajátélményű tanulás módszerének segítségével az egyes teóriák illetve technikák jobb megismerésére.

Mindez hozzájárul a Hallgatók konfliktuskezelési képességének és készségének megerősítéséhez, kompetenciáik bővítéséhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A konfliktusok fogalma és csoportosítása
2. A konfliktushelyzetek sajátosságai (okok és jellemzők)
3. A konfliktushelyzetek dinamikája, a konfliktusok intenzitása
4. Testérzetek és érzelmek
5. A konfliktuskezelési és a stressztűrő képesség
6. Alkuk, játszmák, érdekek
7. A főbb konfliktuskezelési módszerek és technikák - az elkerüléstől a probléma-megoldásig
8. Konfliktuskezelési stratégiák - a nyertes-vesztes és a nyertes-nyertes stratégia
9. A közvetlen tárgyalás, tárgyalási stratégiák jellemzői
10. Az irányított és a közvetített tárgyalás (hasonlóságok és különbségek)
11. A kör- és a konferencia-modellek típusai és sajátosságai

 

3. Az aláírás feltétele

A gyakorlati órákon a Hallgató köteles részt venni, melyről hiányzás nem engedélyezett. A részvétel tényét a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára ötfokozatú eredményt biztosító írásbeli beszámolóval zárul, amelyen a tananyag és a gyakorlaton elhangzottak ismeretéről kell számot adni. A felmérés többféle kérdéstípust ölel fel, melyek kisebbik része feleletválasztós, többsége rövidebb kifejtést igénylő. Megválaszolásukkal a Hallgató meggyőzően bizonyíthatja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította.

 

5. Kötelező tananyag

- Az előadásokon elhangzottak;
- Csemáné Váradi E.-Gilányi E.: Alternatív vitarendezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. (e-learning tananyag)
- Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.
- Ramsbotham O.-Woodhouse T.-Miall H. (ed.): Contemporary Conflict Resolution.  Blackwell Publishing Professional, Ames IA, 2005.

 

6. Ajánlott irodalom

- Aronson E.: A társas lény. KJK, Budapest 1981.
- Barcy M.-Szamos E.: Mediare necesse est. A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása. Animula, Budapest, 2002.
- Berne E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft. Budapest 2009
- Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest 1994.
- Csáky I.: Tárgyalástechnika. Exel Kiadó, Budapest
- Fellegi B.-Szegő D. (ed.): Handbook for Facilitating Peacemaking Circles. Budapest, 2013. On-line: http://www.foresee.hu/uploads/tx_abdownloads/files/peacemaking_circle_handbook.pdf
- Fisher R.-Ury W.-Patton B.: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1997.
- Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat–Kairosz, Budapest 1997.
- Kertész T. (szerk): Mediációs szöveggyűjtemény, Szemelvények a mediáció irodalmából. (Partners füzetek 3.) Partners Hungary Alapítvány, Budapest, 2003.
- Lovas Zs.–Herczog M..: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest 1999.
- Mentzos S.: A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Oriold és Társai Kft, Budapest 2005
- Mónus Á.: Public Relations. A bizalomépítés művészete. Edge 2000 Kiadó, Budapest 2003
- Pease A.–Garner A.: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Park Kiadó, Budapest 1993.
- Shapiro D.: Konfliktus és kommunikáció: át a konfliktuskezelés labirintusán. Open Society Institute, Budapest, 1997.
- Strasser F.–Randolph P.: Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2005.
- Tóth P. P. (szerk.): A döntőbíráskodás. Püski Kiadó, Budapest 1999.
- UNDP: Why dialogue matters for conflict prevention and peacebuilding. 2009 On-line: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/dialogue_conflict.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza