Alternatív vitarendezés - szabadonválasztható

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Alternatív vitarendezés c. tantárgyból

(szabadon választható tárgy)

 tárgykód: AJAMUSV01ISZN

Igazgatásszervező Alapszak nappali tagozat

2015/2016 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Rácz Zoltán e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A hallgatók megismertetése az alternatív vitarendezési eljárások lényegével, a külföldi és a hazai gyakorlattal, elsősorban a munkajog területén.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Hétfő 17.30-19.00-ig – Jogi kari mintatárgyaló

 

1. Az AVR lényegének meghatározása

2. Az AVR szervezeti keretek között

3. Munkajogi AVR elméleti kérdései

4. A felek közötti autonóm egyeztetés

5. Békéltetés (Conciliation) I.

6. Békéltetés (Conciliation) II.

7. Tényfeltárás (Fact-finding) I.

8. Tényfeltárás (Fact-finding) II.

9. Preventív mediálás

10. Közvetítés (Mediation) II.

11. Közvetítés (Mediation) III.

12. Döntőbíráskodás (Arbitration) I.

13. Döntőbíráskodás (Arbitration) II.

14. Az abritráció USA-beli gyakorlata

15. Zh

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A tananyag számonkérési módszere: írásbeli beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg. (60%-tól megf.) A tárgy 10 fő alatt nem indul.

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközbeni számonkérés van

 

5.    Kötelező tananyag

  1. Rézler Gyula: Az arbitrálás szociológiája (MTA 1999 Akadémiai székfoglaló)
  2. Hajdú József-Rúzs Molnár Krisztina: Az alternatív vitamegoldás rendszerének általános jellemzői, különös tekintettel a munkaügyi vitákra (Novotni Kiadó, Miskolc, 2001.)
  3. D.R. Nolan: Labour and Employment Arbitration in Nutshell, (1998 St. Paul Minesota)

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. február 5.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza