Alternatív vitarendezés - szabadonválasztható levelező

Tantárgyi program

Szabadon választható tárgy

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak

2011/2012/1. félév

levelező

 

Tantárgy kódja: AJAMUSV03MT

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Alternatív vitarendezés (szabadon választható tárgy)

 

Heti (félévi) óraszám: 4 óra/félév

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

A tárgy előadója: Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): -

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A hallgatók megismertetése az alternatív vitarendezési eljárások lényegével, a külföldi és a hazai gyakorlattal, elsősorban a munkajog területén.

 

2011. X. 14. (péntek) – 14-18-ig – II. ea. - 12 fő alatt nem indul a tárgy!

 

Tananyag leírása:

1. Az AVR lényegének meghatározása

2. Az AVR szervezeti keretek között

3. Munkajogi AVR elméleti kérdései

4. A felek közötti autonóm egyeztetés

5. Békéltetés (Conciliation) I.

6. Békéltetés (Conciliation) II.

7. Tényfeltárás (Fact-finding) I.

8. Tényfeltárás (Fact-finding) II.

9. Preventív mediálás

10. Közvetítés (Mediation) II.

11. Közvetítés (Mediation) III.

12. Döntőbíráskodás (Arbitration) I.

13. Döntőbíráskodás (Arbitration) II.

14. Az abritráció USA-beli gyakorlata

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A tananyag számonkérési módszere: írásbeli beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg. (60%-tól megf.) A tárgy 12 fő alatt nem indul.

 

Tananyag részletezése:

Kötelező irodalom:

  1. Rézler Gyula: Az arbitrálás szociológiája (MTA 1999 Akadémiai székfoglaló)
  2. Hajdú József-Rúzs Molnár Krisztina: Az alternatív vitamegoldás rendszerének általános jellemzői, különös tekintettel a munkaügyi vitákra (Novotni Kiadó, Miskolc, 2001.)

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: -

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:

Felkészülés a beszámolóra. Referátum készítése.

Vissza