Levelező - Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek - AJBKR811JFL2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJBKR811JFL2

jogi asszisztens képzés levelező tagozat

2013/14 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Dr. Gilányi Eszter egyetemi tanársegéd, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 20 óra/félév

Számonkérés módja: írásbeli vizsga

Kreditpont: 4

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a bűnügyi tudományok rendszeréről, az egyes tudományterületek feladatairól, jellemzőiről, elhatárolási kérdéseikről, valamint legfontosabb tartalmi elemeikről, különös tekintettel a büntető anyagi jog alapfogalmaira, ezen belül is elsősorban a Büntető Törvénykönyv Általános Részében szabályozott jogintézményekre. Így a tantárgy tematikája átfogja a bűncselekménytan, tényállástan, az akadályrendszer, vagy a jogkövetkezmények tana mellett a kriminológia alapkérdéseit is. A tananyag elsajátításával a Hallgatók a büntetőjogi alapismeretek megszerzésén túl arra is képessé válnak, hogy eligazodjanak az egyes tudományágak és jogterületek között, s jobban megértsék azokat a komplex társadalmi összefüggéseket és hatásokat, melyek a bűnözés hátterében állnak.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

I. Február 21. péntek 15.00-18.30, XXXII. ea. - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Bevezetés a bűnügyi tudományokba. A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai. A bűnügyi tudományok, különösen a büntetőjog-tudomány fejlődése. Kriminológiai alapismeretek. Devianciák. A hazai kriminalitás főbb jellemzői. A bűnözés ábrázolása, látens bűnözés

II. Március 01. szombat 12.40-16.00, A1/225. - dr. Gilányi Eszter  tanársegéd

A szűkebb és tágabb értelemben vett büntetőjog. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció. A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása. A tényállás fogalma. A bűncselekmény tényállási elemei. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok

III. Március 14. péntek A1/226

15.00-16.30 -  dr. Gilányi Eszter egyetemi tanársegéd

A büntethetőséget megszüntető okok, illetve a felelősségre vonás egyéb akadályai. A bűncselekmények stádiumai. A bűncselekmény elkövetői

17.30-19.00 - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

A bűnözés oksága. Életkor, nem és bűnözés

IV. Március 29. szombat 08.30-11.50, A1/222 – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Büntetőjogi jogkövetkezmények. A büntetések és az intézkedések. A bűncselekményi egység és többség. A halmazati és összbüntetés. A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

V. Május 02. péntek 15.00-18.30, A1/226 - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Viktimológia. A bűnözés megelőzése. A büntetés-végrehajtás alapkérdései. A büntető-igazságszolgáltatás szereplői, szervei, szervezeti felépítése. A bűnügyi nyilvántartás általános jellemzői.

 

3. Aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a hallgató köteles részt venni. Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek tárgyból az év végi aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. Az előadásokról két hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

- Az előadásokon elhangzottak;

- Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.

- Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Általános Része vonatkozó részei.

- Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. pp. 47-132.

 

6. Ajánlott irodalom

 

  • Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.
  • F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
  • Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.
  • Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
  • Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
  • Kis Norbert-Papp László: A büntetőjog alapjai. Unió Kft., Budapest, 2001.
  • Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kft. 2010.
  • Kőhalmi László: A büntetőjog alapproblémái. Pécs, 2012.
  • S. Body-Gendrot-R. Lévy-M. Hough-S. Snacken-K. Kerezsi (ed.): The Routledge Handbook of European Criminology. eBook publication date: August 2013. eBook ISBN: 9780203083505
  • An Introduction to Criminological Theory. Criminal Justice: Contemporary Literature in Theory and Practice Routledge, 1997. On-line: http://www.alamoacademy.com/e-books/download/

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2014. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza