Nappali - Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek - AJBKR811JFN2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJBKR811JFN2

jogi felsőoktatási szakképzés

nappali tagozat

2013/14 tanév II. félév

Az előadások időpontja és helye: kedd, 15-17 óra, A/1. 109., csütörtök 8-10 óra; helye: A/1 204.

Tematika a 2013/2014. tanév 2. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens, Dr. Gilányi Eszter egyetemi tanársegéd, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 4 óra/hét

Számonkérés módja: írásbeli vagy szóbeli vizsga

Kreditpont: 4

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a bűnügyi tudományok rendszeréről, az egyes tudományterületek feladatairól, jellemzőiről, elhatárolási kérdéseikről, valamint legfontosabb tartalmi elemeikről, különös tekintettel a büntető anyagi jog alapfogalmaira, ezen belül is elsősorban a Büntető Törvénykönyv Általános Részében szabályozott jogintézményekre. Így a tantárgy tematikája átfogja a bűncselekménytan, tényállástan, az akadályrendszer, vagy a jogkövetkezmények tana mellett a kriminológia alapkérdéseit is. A tananyag elsajátításával a Hallgatók a büntetőjogi alapismeretek megszerzésén túl arra is képessé válnak, hogy eligazodjanak az egyes tudományágak és jogterületek között, s jobban megértsék azokat a komplex társadalmi összefüggéseket és hatásokat, melyek a bűnözés hátterében állnak.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

Bevezetés a bűnügyi tudományokba. A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai. A bűnügyi tudományok, különösen a büntetőjog-tudomány fejlődése

A szűkebb és tágabb értelemben vett büntetőjog. A büntetőjog feladatai. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció. A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya.

A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása

A tényállás fogalma. A bűncselekmény objektív tényállási elemei. A bűncselekmény szubjektív tényállási elemei

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok. A büntethetőséget megszüntető okok és a felelősségre vonás egyéb akadályai

A bűncselekmények stádiumai. A bűncselekmény elkövetői

Büntetőjogi jogkövetkezmények. A büntetések.

Büntetőjogi jogkövetkezmények. Az intézkedések

A bűncselekményi egység és többség. A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai. A halmazati és összbüntetés. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

Kriminológiai alapismeretek

Devianciák

A hazai kriminalitás főbb jellemzői. A bűnözés ábrázolása, látens bűnözés,

A bűnözés oksága. Életkor, nem és bűnözés

Viktimológia. A bűnözés megelőzése

A büntetés-végrehajtás alapkérdései. A büntető-igazságszolgáltatás szereplői, szervei, szervezeti felépítése. A bűnügyi nyilvántartás általános jellemzői.

 

3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a hallgató köteles részt venni. Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek tárgyból az év végi aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a Hallgatóknak. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • Az előadásokon elhangzottak;
 • Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.
 • Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Általános Része vonatkozó részei.
 • Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. pp. 47-132.

 

6. Ajánlott irodalom

 • Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.
 • F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
 • Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.
 • Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
 • Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
 • Kis Norbert-Papp László: A büntetőjog alapjai. Unió Kft., Budapest, 2001.
 • Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kft. 2010.
 • Kőhalmi László: A büntetőjog alapproblémái. Pécs, 2012.
 • S. Body-Gendrot-R. Lévy-M. Hough-S. Snacken-K. Kerezsi (ed.): The Routledge Handbook of European Criminology. eBook publication date: August 2013. eBook ISBN: 9780203083505
 • An Introduction to Criminological Theory. Criminal Justice: Contemporary Literature in Theory and Practice Routledge, 1997. On-line: http://www.alamoacademy.com/e-books/download/

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2014. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

Vissza