Nappali - Bevezetés a bűnügyi tudományokba - AJBKR821JFN2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bevezetés a bűnügyi tudományokba tantárgyból

tárgykód: AJBKR821JFN2

jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2017/18. tanév II. félév

 

Ideje: szerda 08.00-09.30 óra; helye: A/6 XX. előadó

 

 

Tárgyfelelős: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a bűnügyi tudományok rendszeréről, az egyes tudományterületek feladatairól, jellemzőiről, elhatárolási kérdéseikről, valamint legfontosabb tartalmi elemeikről, különös tekintettel a kriminológia alapkérdéseire. A tananyag elsajátításával a Hallgatók képessé válnak arra, hogy eligazodjanak az egyes tudományágak és jogterületek között, s jobban megértsék azokat a komplex társadalmi összefüggéseket és hatásokat, melyek a bűnözés hátterében állnak.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

02.14.    Bevezetés a bűnügyi tudományokba

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

02.21.    A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai. A bűnügyi tudományok, különösen a büntetőjog-tudomány fejlődése  

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

02.28.    Kriminológiai alapismeretek

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

03.07.    A bűnözés megelőzése. A büntető-igazságszolgáltatás szereplői, szervei, szervezeti felépítése. A büntetés-végrehajtás alapkérdései. A bűnügyi nyilvántartás általános jellemzői.

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

03.14.    Bűnmegelőzés és büntető igazságszolgáltatás: az eltereléstől a szabadságelvonásig

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

03.21.    A bűnözés oksága (mikrostrukturális tényezők, pl.: család, kortárscsoportok)

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

03.28.    Bűnözésábrázolás és félelem a bűnözéstől

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

04.04.    Dékáni szünet

 

04.11.    Életkor, nem és bűnözés

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

04.18.    Viktimológia

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

04.25.    A deviáns magatartások

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

05.02.    A bűnözés fogalma és hazai jellemzői

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

05.09.    A látens bűnözés

              Előadó: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

3.    Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a Hallgató köteles részt venni, mely az aláírás feltétele. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4.    A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk. Elvárás a fogalmak tudása, az összefüggések felismerése, bemutatása. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

- Az előadásokon elhangzottak;

- Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.

- An Introduction to Criminological Theory. Criminal Justice: Contemporary Literature in Theory and Practice. Routledge, 1997. On-line: http://www.alamoacademy.com/e-books/download/

 

6.    Ajánlott irodalom

- Borbíró A. - Gönczöl K. - Kerezsi K. - Lévay M.: Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016 (ISBN: 978 963 295 605 3)

- F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

- Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.

- Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.

- S. Body-Gendrot-R. Lévy-M. Hough-S. Snacken-K. Kerezsi (ed.): The Routledge Handbook of European Criminology. eBook publication date: August 2013. eBook ISBN: 9780203083505

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben, valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2018. január

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza