Büntető eljárásjog I. - AJBUE277N5

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetőeljárási jog 1. osztatlan jogászképzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog 1.

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJBUE277N5

Levelező tagozat: AJBUE277L5

Diplomás levelező tagozat: AJBUE277D5

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Nagy Anita egyetemi docens, Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév: 

 

Előfeltétel: Büntetőjog 2.

Nappali tagozat: AJBKR275N4

Levelező tagozat: AJBKR275L4

Diplomás levelező tagozat: AJBKR275D4

Óraszám/hét:

Nappali tagozat: 2+0

Levelező tagozat: 12+0

Diplomás levelező tagozat: 12+0

Számonkérés módja: kollokvium

 

Kreditpont:

Nappali és levelező tagozat: 3

Diplomás levelező tagozat: 4

Munkarend:

Nappali/levelező

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatása kiterjed a büntetőeljárási jog feladatának, céljának, garanciáinak, a büntetőeljárásban közreműködő igazságszolgáltatási szervek tevékenységének, egymáshoz való viszonyának, a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályoknak és a büntetőeljárási bizonyítás alapjainak megismertetésére. (Jogász szakterület-specifikus szakmai ismeretek körébe tartozik.)

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T11, T13, T14, T16

képesség: K4, K19, K22, K23, K24, K28

attitűd: A8, A10, A11

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

Nappali tagozaton:

Az előadások ideje: szerda 10-12 óra; helye: XX. előadó

 • Szeptember 12.: A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja; ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
 • Szeptember 26.: Büntetőeljárási rendszerek; ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
 • Október 3.: Az alkotmányosság és a büntetőeljárás. Alapelvek; ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
 • Október 10.: A bíróságok. Hatáskör, illetékesség. A kizárásra vonatkozó rendelkezések; ea.: Dr. Nagy Anita egyetemi docens
 • Október 17.: A nyomozó hatóságok és az ügyészség; ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos  egyetemi tanár
 • Október 24.: A terhelt és a védő; ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • November 7.: Egyéb résztvevők; ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • November 14.: Kényszerintézkedések I.; ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • November 21.: Kényszerintézkedések II.; ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • November 28.: Bizonyítás a büntetőeljárásban. A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás elvei; ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
 • November 28.: A személyi jellegű bizonyítási eszközök (a terhelt vallomása, tanúvallomás). Tanúvédelem; ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • December 12.: Szakvélemény, pártfogó felügyelői vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat. A bizonyítási cselekmények; ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Levelező tagozaton (JL és JDL):

2018. október 5. (péntek) 14.10-17.30 (4 óra), (XXI. előadó) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja. Büntetőeljárási rendszerek, új tendenciák a büntetőeljárásban. Az alkotmányosság és abüntetőeljárás. Az alkotmányos büntetőeljárás megjelenése az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Alapelvek

2018. október 19. (péntek) 12.30-15.50 (4 óra), (XXI. előadó) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A bíróságok. Hatáskör, illetékesség. A kizárásra vonatkozó rendelkezések. A nyomozó hatóságok és az ügyészség. A büntetőeljárás résztvevői (személyek). Bizonyítás a büntetőeljárásban. A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás elvei. A bizonyítási eszközök és a bizonyítási cselekmények

2018. november 16. (péntek) 12.30-15.50 (4 óra), (XXI. előadó) – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

A kényszerintézkedések célja, története, csoportosítása. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések. A vagyont érintő kényszerintézkedések. A jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken. Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló intézkedések. Emberi jogok és kényszerintézkedések az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának tükrében.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs félévközi számonkérés

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Szóbeli kollokvium

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A vizsgán az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre.

Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete.

A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

Kötelező irodalom:

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Az előadások anyaga
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
 • Damaska, Mirjan R.,: Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure (1975). Faculty Scholarship Series. Paper 1590. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1590

Ajánlott irodalom:

 • Bán Tamás - Bárd Károly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana 1992. No. 6-7.
 • Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.
 • Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Bp., 2012.
 • Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. KJK, Budapest, 1995.
 • Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Kereszty Béla: A vádelv és a vádrendszer története. Ügyészségi Értesítő 1991/2.
 • Kertész Imre: Quo vadis büntetőeljárás? Jogtudományi Közlöny 1992/3-4.
 • Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.
 • Király Tibor: A magyar büntető eljárásjog 30 éve. Jogtudományi Közlöny 1995/2.
 • Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? Magyar Jog 1986. 1019-1026. o.
 • Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.
 • Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.
 • Ákos Farkas: Grundzüge des ungarischen Strafverfahrensrechts. Zu den Rechten des Beschuldigten, des Verteidigers und des Opfers. Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013. Hrsg. Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jager, Christos Mylonopoulos, Bahri Öztürk. C.F. Müller, 2013.
 • Róth Erika: Prosecutorial Discretion and its Limits. In: Acta Juridica Hungarica 43, Nos 3-4. 2002. pp. 387 – 399

Vissza