Büntető eljárásjog I. - AJBUE277N5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárási jog 1. tantárgy

tárgykód: AJBUE277N5, AJBUE227N5

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Az előadások ideje: szerda 10-12 óra; helye: XVIII. előadó

 Tematika a 2017/2018. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 2.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy tematikája kiterjed a büntető eljárási jog feladatának, céljának, garanciáinak, a büntetőeljárásban közreműködő igazságszolgáltatási szervek tevékenységének, egymáshoz való viszonyának, a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályoknak és a büntetőeljárási bizonyítás alapjainak megismertetésére.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja
2. Büntetőeljárási rendszerek
3. Az alkotmányosság és abüntetőeljárás
4. Az alkotmányos büntetőeljárás megjelenése az Alkotmánybíróság gyakorlatában
5. Alapelvek
6. A bíróságok. Hatáskör, illetékesség. A kizárásra vonatkozó rendelkezések
7. A nyomozó hatóságok és az ügyész
8. A terhelt
9. A védő és egyéb résztvevők
10. Kényszerintézkedések I.
11. Kényszerintézkedések II.
12. Bizonyítás a büntetőeljárásban
13. A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás elvei
14. A személyi bizonyítási eszközök (a terhelt vallomása, tanúvallomás, tanúvédelem)
15. A tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a szakvélemény. A bizonyítási eljárások

               

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása, vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Az előadások anyaga
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
 • Damaska, Mirjan R., "Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure" (1975). Faculty Scholarship Series. Paper 1590. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1590

 

6. Ajánlott irodalom

 • Bán Tamás - Bárd Károly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana 1992. No. 6-7.
 • Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.
 • Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Bp., 2012.
 • Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. KJK, Budapest, 1995.
 • Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag
 • Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Kereszty Béla: A vádelv és a vádrendszer története. Ügyészségi Értesítő 1991/2.
 • Kertész Imre: Quo vadis büntetőeljárás? Jogtudományi Közlöny 1992/3-4.
 • Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.
 • Király Tibor: A magyar büntető eljárásjog 30 éve. Jogtudományi Közlöny 1995/2.
 • Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? Magyar Jog 1986. 1019-1026. o.
 • Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.
 • Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.
 • Ákos Farkas: Grundzüge des ungarischen Strafverfahrensrechts. Zu den Rechten des Beschuldigten, des Verteidigers und des Opfers. Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013. Hrsg. Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jager, Christos Mylonopoulos, Bahri Öztürk. C.F. Müller, 2013.
 • A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza