Levelező - Büntető eljárási jog 1. - AJBUE131IÜ3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőeljárási jog 1. tantárgy

tárgykód: AJBUE131IÜ3

igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan 2.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 6

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 3. szemeszterben kerül sor. A konzultációk során a hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárási alapelvekkel, az eljáró hatóságokra vonatkozó rendelkezéssekkel, az eljárásban részt vevő magánszemélyek (terhelt, védő, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, vagyoni érdekelt, egyéb érdekelt, segítők) szerepével, a bizonyításra irányadó rendelkezésekkel, a leplezett eszközök alkalmazására és a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályokkal. Az eljárás szakaszai közül e tárgy keretében az előkészítő eljárás, a nyomozás és az ügyészi szak jogszabályi hátterének, továbbá egyes elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatására kerül sor.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2017. október 7. (szombat) 8.30-11.50 (4 óra), (A/6. 131.) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja. Alapelvek a büntetőeljárásban. A büntetőeljárás alanyai. Hatóságok: nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság. Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása. Az eljárás résztvevői. A bizonyítás általános kérdései. A bizonyítás elvei. Bizonyítási eszközök I.: a szakvélemény, a pártfogó felügyelői vélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az elektronikus adat, a terhelt vallomása.

2017. október 20. (péntek) 12.30-15.50 (4 óra), (A/6. 131.) – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Bizonyítási eszközök II: a tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei. A bizonyítási cselekmények. A kényszerintézkedések csoportosítása, törvényessége. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések. A vagyont érintő kényszerintézkedések. A jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken. Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló intézkedések.  

2017. november 11. (szombat) 8.30-11.50 (4 óra), (A/6. 131.) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Az előkészítő eljárás. A nyomozás lefolytatása. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata. A leplezett eszközök alkalmazása.

2017. november 24. (péntek) 14.10-15.50 (2 óra), (A/6. 131.) – Dr. Róth Erika egyetemi docens

Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről. A közvetítői eljárás. A feltételes ügyészi felfüggesztés. Vádemelés.

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása, a vizsgára bocsátás feltételei és a számonkérés követelményei

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok és az elméleti anyagrészek ismerete és értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.

Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp.  110-136

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

 

6.    Ajánlott irodalom

Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.

Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag

Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2010.

European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013.

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza