Nappali - Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. - AJBUE132IÜN3

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntető eljárásjog gyakorlat 1.; Igazságügyi igazgatási alapképzés, nappali

Tantárgy neve:

Büntető eljárásjog gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE132IÜN3

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Közreműködő oktató(k): Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő. félév

Előfeltétel:

Óraszám: 0+1 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja az elméleti ismereteket kiegészítve a jogalkalmazói gyakorlat megismertetése és az alapvető szakirodalommal való ismerkedés. A gyakorlatok tematikája a Büntető eljárásjog 1. tárgy előadásainak anyagához igazodik.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T10, T12, T13

képesség: K2, K3, K6, K8

attitűd: A5, A8

autonómia és felelősség: F1, F3, F4

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

Időpontja:

IÜ-201 tankör: kéthetente csütörtök 14.00-16.00 óra (páratlan hét!)

IÜ-202 tankör: kéthetente csütörtök 14.00-16.00 óra (páros hét!)

Helye: A/1. épület 307. terem

 1. A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja
 2. Alapelvek a büntetőeljárásban
 3. A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság. Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása.
 4. A büntetőeljárásban részt vevő személyek
 5. A bizonyítás általános kérdései. A bizonyítás elvei. Bizonyítási eszközök I.: a terhelt vallomása, szakvélemény, a pártfogó felügyelői vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat
 6. Bizonyítási eszközök II: a tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei. A bizonyítási cselekmények
 7. Kényszerintézkedések I.
 8. Kényszerintézkedések II.
 9. Előkészítő eljárás és a nyomozás
 10. Leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység
 11. A bíróság eljárása a vádemelés előtt (a nyomozási bíró eljárása)
 12. Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése
 13. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés szabályai
 14. A vádemelés

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Annak eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a zárthelyi dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor. A zárthelyi dolgozat megírásával maximálisan 40 pont szerezhető. A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. A zárthelyi dolgozat 15 ponttól megfeleltnek minősül.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Két hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban és módon beszámolni. A zárthelyi dolgozattal elért pontszám mellett további 10 pont adható referátum, kielőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (tárgyalás látogatásáért szóló beszámolóért), valamint 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 60 pont alapján a gyakorlati jegy 30 pontig elégtelen (1); 31-37 pont között elégséges (2), 38-44 pont között közepes (3); 45 és 52 pont között jó (4) és 53-tól 60 pontig jeles (5).

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció és esetismertetés.

Kötelező irodalom:

 1. Az előadások anyaga
 2. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
 3. Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
 4. Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure.
 5. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

Ajánlott irodalom:

 1. Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
 2. Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 3. Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)
 4. European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf

Vissza