Nappali - Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. - AJBUE132IÜN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. tantárgy

 tárgykód: AJBUE132IÜN3

igazságügyi igazgatási alapképzés nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

  

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Róth Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 1 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 3. szemeszterben kerül sor. Az oktatott tárgy tematikája kiterjed a büntetőeljárási alapelvekre, az eljáró hatóságokra, az eljárás résztvevőire, a bizonyításra, valamint a kényszerintézkedésekre vonatkozó rendelkezések ismertetésére. Az eljárás szakaszai közül e tárgy keretében a nyomozás és az ügyészi szak jogszabályi hátterének, továbbá egyes elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatására kerül sor. A tantárgy célja, hogy a hallgatók az előadások anyagán túl megismerkedjenek az egyes anyagrészekkel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlattal és az alapvető szakirodalommal is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 • A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja.
 • Alapelvek a büntetőeljárásban.
 • A büntetőeljárás alanyai. Hatóságok: nyomozó hatóság, ügyész, bíróság.
 • Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása.
 • Az eljárás résztvevői.
 • A bizonyítás általános kérdései. A bizonyítás elvei. Bizonyítási eszközök I.: szakértői vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat, a terhelt vallomása.
 • Bizonyítási eszközök II: a tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei.
 • A bizonyítási eljárások.
 • Kényszerintézkedések I.
 • Kényszerintézkedések II.
 • A büntetőeljárás megindítása. A nyomozás lefolytatása. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata.
 • A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés.
 • A nyomozási bíró eljárása.
 • Vádemelés. Az ügyész feladata a nyomozás befejezését követően.

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni.

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban és módon beszámolni.

A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Annak eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a zárthelyi dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

 

4. Számonkérés követelményei

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, páros héten tartott gyakorlat esetén november 9 – 15. között, páratlan héten tartott gyakorlat esetén november 16 – 20. között, amellyel maximálisan 40 pont szerezhető. A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. További 10 pont adható referátum, kielőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (tárgyalás látogatásáért szóló beszámolóért), valamint 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 60 pont alapján a gyakorlati jegy 30 pontig elégtelen (1); 31-37 pont között elégséges (2), 38-44 pont között közepes (3); 45 és 52 pont között jó (4) és 53-tól 60 pontig jeles (5).

 

5. Kötelező tananyag

 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp.  110-136
 • http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf
 • Az előadások anyaga

 

6. Ajánlott irodalom

 • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag
 • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)
 • European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

IÜ-201

Hétfő 8-10 óra (páros hét)

A/6 131.

Jánosi Andrea

IÜ-202

Hétfő 8-10 óra (páratlan hét)

A/6 131.

Jánosi Andrea

 

Miskolc, 2016. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza