Nappali - Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. - AJBUE132IÜN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. tantárgy

 tárgykód: AJBUE132IÜN3

igazságügyi igazgatási alapképzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

Ideje: kedd 12-13 óra, helye: A/1. épület 315. terem

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 1 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 3. szemeszterben kerül sor. A tárgy oktatásának célja az elméleti ismereteket kiegészítve a jogalkalmazói gyakorlat megismertetése és az alapvető szakirodalommal való ismerkedés. Az előadások anyagához kapcsolódóan a hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárási alapelvekkel, az eljáró hatóságokra vonatkozó rendelkezéssekkel, az eljárásban részt vevő személyek (terhelt, védő, sértett, vagyoni érdekelt és egyéb érdekelt, segítők) szerepével, a bizonyításra irányadó rendelkezésekkel, a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályokkal. Az eljárás szakaszai közül e tárgy keretében az előkészítő eljárás és a nyomozás, valamint az ügyészi szak jogszabályi hátterének, továbbá egyes elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatására kerül sor.

 

2. Atantárgy tematikus leírása

A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja.

Alapelvek a büntetőeljárásban.

A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság. Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása.

A büntetőeljárásban részt vevő személyek.

A bizonyítás általános kérdései. A bizonyítás elvei. Bizonyítási eszközök I.: a terhelt vallomása, szakvélemény, a pártfogó felügyelői vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat.

Bizonyítási eszközök II: a tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei. A bizonyítási cselekmények.

Kényszerintézkedések I.

Kényszerintézkedések II.

Előkészítő eljárás és a nyomozás.

Leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység.  A bíróság eljárása a vádemelés előtt (a nyomozási bíró eljárása).

Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés szabályai. A vádemelés.

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni.

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Két hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban és módon beszámolni.

A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Annak eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a zárthelyi dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

 

4. Számonkérés követelményei

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, páros héten tartott gyakorlat esetén november 9 – 15. között, páratlan héten tartott gyakorlat esetén november 16 – 20. között, amellyel maximálisan 40 pont szerezhető. A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. További 10 pont adható referátum, kielőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (tárgyalás látogatásáért szóló beszámolóért), valamint 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 60 pont alapján a gyakorlati jegy 30 pontig elégtelen (1); 31-37 pont között elégséges (2), 38-44 pont között közepes (3); 45 és 52 pont között jó (4) és 53-tól 60 pontig jeles (5).

 

5. Kötelező tananyag

  • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

  • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.
  • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp.  110-136
  • http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf
  • Az előadások anyaga

 

6. Ajánlott irodalom

  • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)
  • European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza