Nappali - Büntető eljárási jog 1. - AJBUE131IÜN3

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntető eljárásjog 1.; Igazságügyi igazgatási alapképzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntető eljárásjog 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE131IÜN3 (nappali)

AJBUE131IÜ3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős:

nappali: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

levelező: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):

nappali: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Nagy Anita egyetemi docens, Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár,

levelező: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Nagy Anita egyetemi docens, Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő. félév

Előfeltétel: Jogi alaptan 2.

AJJOE150IÜN2 (nappali)

AJJOE134IÜ2 (levelező)

Óraszám:

nappali: 2+0 óra/hét

levelező: 14+0 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont:

nappali: 4 kredit

levelező: 6 kredit

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárási alapelvekkel, az eljáró hatóságokra vonatkozó rendelkezéssekkel, az eljárásban részt vevő magánszemélyek szerepével, a bizonyításra, a leplezett eszközök alkalmazására és a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályokkal. Az előkészítő eljárás, a nyomozás és az ügyészi szak jogszabályi hátterének, egyes elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatására kerül sor.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T10, T12

képesség: K2, K3, K8

attitűd: A3, A5

autonómia és felelősség: F1, F3

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

Nappali tagozaton:

Az előadások ideje: kedd 8-10 óra; helye: A/1. 312. terem

Szeptember 11.: A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja. ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Szeptember 18.: Alapelvek a büntetőeljárásban. ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Szeptember 25.: A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság. Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása. ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Október 2: A büntetőeljárásban részt vevő személyek. ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Október 9.: A bizonyítás általános kérdései. A bizonyítás elvei. Bizonyítási eszközök I.: a terhelt vallomása, szakvélemény, a pártfogó felügyelői vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat. ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Október 16.: Bizonyítási eszközök II: a tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei. A bizonyítási cselekmények. ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

November 6.: Kényszerintézkedések I. ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

November 13.: Kényszerintézkedések II. ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

November 20.: Előkészítő eljárás és a nyomozás. ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

November 27.: Leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység.  A bíróság eljárása a vádemelés előtt (a nyomozási bíró eljárása). ea.: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

December 4.: Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés szabályai. A vádemelés. ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

December 11.: Konzultáció. ea.: Dr. Jánosi Andrea adjunktus                       

Levelező tagozaton:

2018. szeptember 29. (szombat) 12.20-15.40 (4 óra), (A/1. 307.) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja. Alapelvek a büntetőeljárásban. A büntetőeljárás alanyai. Hatóságok: nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság. Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása. Az eljárás résztvevői. A bizonyítás általános kérdései. A bizonyítás elvei. Bizonyítási eszközök I.: a szakvélemény, a pártfogó felügyelői vélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az elektronikus adat, a terhelt vallomása.

2018. október 20. (szombat) 12.20-15.40 (4 óra), (A/1. 308.) – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Bizonyítási eszközök II: a tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei. A bizonyítási cselekmények. A kényszerintézkedések csoportosítása, törvényessége. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések. A vagyont érintő kényszerintézkedések. A jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken. Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló intézkedések.  

2018. október 26. (péntek) 16.00-19.30 (4 óra), (A/1. 13.) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Az előkészítő eljárás. A nyomozás lefolytatása. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata. A leplezett eszközök alkalmazása.

2018. november 16. (péntek) 16.00-17.40 (2 óra), (A/1. 308.) – Dr. Róth Erika egyetemi docens

Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről. A közvetítői eljárás. A feltételes ügyészi felfüggesztés. Vádemelés.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

-

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. A jelenlétet a tárgy előadója rendszeresen ellenőrzi. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

  • Az előadások anyaga
  • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
  • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest., 2012.
  • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure.
  • The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

Ajánlott irodalom:

  • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)
  • European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf

Vissza