Nappali - Büntető eljárási jog 1. - AJBUE131IÜN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárási jog 1. tantárgy

tárgykód: AJBUE131IÜN3

igazságügyi igazgatási alapképzés nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Az előadások ideje: kedd 14-16 óra; helye: XVIII. előadó

Tematika a 2016/2017. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Róth Erika egyetemi docens, Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan 2.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 3. szemeszterben kerül sor. A konzultációk során a hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárási alapelvekkel, az eljáró hatóságokra vonatkozó rendelkezéssekkel, az eljárásban részt vevő magánszemélyek (terhelt, védő, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, képviselők, segítők, támogató) szerepével, a bizonyításra irányadó rendelkezésekkel, a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályokkal. Az eljárás szakaszai közül e tárgy keretében a nyomozás és az ügyészi szak jogszabályi hátterének, továbbá egyes elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatására kerül sor.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A büntető eljárás fogalma, feladata, célja
2. Alapelvek a büntetőeljárásban
3. A büntetőeljárásba alanyai I. A nyomozó hatóságok, az ügyész, a bíróságok
4. Hatáskör, illetékesség. A hatóság tagjainak kizárása
5. A büntetőeljárásba alanyai II. A büntetőeljárás résztvevői (személyek)
6. Eljárási cselekmények
7. Bizonyítás a büntetőeljárásban. A bizonyítás elvei
8. A bizonyítási eszközök
9. A bizonyítási eljárások
10. A kényszerintézkedések feladata, célja. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések
11. Egyéb kényszerintézkedések
12. A büntetőeljárás megindítása. A nyomozás lefolytatása. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata
13. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés. A nyomozási bíró eljárása
14. Az ügyész feladata a nyomozás befejezését követően. A vádemelés
15. A vádemelés részbeni mellőzése, a közvetítői eljárás és a vádemelés elhalasztása

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta. Az előadások 40 %-át meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzése érdekében az előadások anyagából a hallgató a tárgyfelelős által meghatározott időpontban és módon beszámol.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása, vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

  • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok
  • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.
  • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp.  110-136
  • http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf
  • Az előadások anyaga

 

Ajánlott irodalom

  • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)
  • European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013.
  • http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza