Büntető eljárásjog II. - diplomás levelező - AJBUE227D6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőeljárási jog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE227D6

jogász osztatlan (diplomás) szak levelezőtagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:   Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti

                                                           Tanszék

Tantárgy oktatója:    Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Nagy Anita egyetemi docens   és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárási jog 1. AJBUE277D5

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy oktatása során a hallgatók – építve a Büntető eljárási jog 1. tárgy keretében megszerzett ismeretekre – megismerkedhetnek az előkészítő eljárás, a nyomozás, a leplezett eszközök alkalmazása, valamint az ügyész nyomozásban betöltött szerepe, az általa hozott határozatok illetve megtett intézkedések, a vádemelés és az elsőfokú bírósági eljárás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi rendelkezésekkel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2018. február 17. 8.30-11.50; XIX. ea. – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Az előkészítő eljárás és a nyomozás feladata, a nyomozó hatóságok és az ügyész kapcsolata. Az előkészítő eljárás lefolytatása, a nyomozás elrendelése és szakaszai (a felderítés és a vizsgálat). A nyomozás lefolytatása és a nyomozási alku. A leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység

 

2018. március 24. 14.10-17.30; XX. ea. – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és az ügyészi feltételes felfüggesztés. A vádemelés. Tárgyalási rendszerek. A bírósági eljárásáltalános szabályai

 

2018. április 14. 13.20-16.40; XX. ea. – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

A tárgyalás előkészítése. Az elsőfokú bírósági eljárás. Az elsőfokú bírósági határozatok

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei. Vizsgakövetelmények leírása

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012. 229 - 365. o.

Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. Complex Kiadó, Bp., 2007.

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence int he Countries of Transition. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp.433-447.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.

Bócz Endre: Büntetőeljárási jogunk kalandjai. Sikerek, zátonyok és vargabetűk. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006.

Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.

Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 2007.

Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntetőeljárási jog tudományában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.

Finszter Géza: A rendészet elmélete. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003.

Hack Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2009.

Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.

Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010.

Kovács Gyula: Nyomozási alapismeretek. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004.

Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.

Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.

Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogköre. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.

Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Bp., 2001.

Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag

Peter Stelfox: Criminal investigation: An introduction to principles and practice. Willan, Cullompton, 2009.

Róth Erika: Prosecutorial Discretion and its Limits. In: Acta Juridica Hungarica 43, Nos 3-4. 2002. pp. 387 – 399

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 117. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2018. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

 

Vissza