Büntető eljárási jog 2. - AJBUE131IÜ4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőeljárási jog 2. tantárgy

 tárgykód: AJBUE131IÜ4

igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár és Dr. Róth Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárási jog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 18 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 7

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 4. szemeszterben kerül sor. A tárgy oktatása során a hallgatók – építve a Büntető eljárási jog 1. tárgy keretében megszerzett ismeretekre – megismerkedhetnek az első-, másod- és harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslatok, valamint a külön és különleges eljárások jogszabályi hátterével, továbbá egyes elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. 2016. február 19. (péntek) 15.10-18.30 óra; A/1. 318.. – Dr. Róth Erika egyetemi docens

A tárgyalás előkészítése. Az elsőfokú bírósági eljárás.

2. 2016. március 11. (péntek) 12.30-15.50 óra; A/1. 220. – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A másodfokú bírósági eljárás. A harmadfokú bírósági eljárás.

3. 2016. április 1. (péntek) 15.10-18.30 óra; A/1. 318. – Dr. Róth Erika egyetemi docens

Perújítás; Felülvizsgálat; Eljárás alkotmányjogi panasz esetén; Jogorvoslat a törvényesség érdekében; Jogegységi eljárás.

4. 2016. április 15. (péntek) 12.30-15.50 óra; A/1. 220. – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A magánvádas eljárás. Tárgyalás mellőzése. Bíróság elé állítás. Lemondás a tárgyalásról. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai.

5. 2016. április 29. (péntek) 12.20-14.00 óra; A/1. 220. – Dr. Róth Erika egyetemi docens

A fiatalkorúakkal elleni eljárás. Eljárás a távollévő terhelttel szemben. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében. Különleges eljárások.

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja.

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Vizsgára bocsátás feltételei. Vizsgakövetelmények leírása

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok és az elméleti anyagrészek ismerete és értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.

Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence int he Countries of Transition. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp.433-447.

 

6. Ajánlott irodalom

Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.

Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag

Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2010.

Peter Stelfox: Criminal investigation: An introduction to principles and practice. Willan, Cullompton, 2009.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza