Büntető eljárásjog II. - AJBUE227N6

TANTÁRGYI TEMATIKA

2017/2018 tanév 2. félév; Büntetőeljárási jog 2. osztatlan jogászképzés, nappali/levelező

 • Tantárgy neve:
 • Büntetőeljárási jog 2.
 •  
 •  
 • Tantárgy Neptun-kódja:
 • Nappali tagozat: AJBUE227N6
 • Levelező tagozat: AJBUE227L6
 • Diplomás levelező tagozat: AJBUE227D6
 • Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék
 • Tantárgyelem: kötelező
 • Tárgyfelelős: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Nagy Anita egyetemi docens, Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár
 • Javasolt félév: 6T
 •  
 • Előfeltétel: Büntető eljárásjog 1.
 • Nappali tagozat: AJBUE277N5
 • Levelező tagozat: AJBUE277L5
 • Diplomás levelező tagozat: AJBUE277D5
 • Óraszám/hét:
 • Nappali tagozat: 2+0
 • Levelező tagozat: 12+0
 • Diplomás levelező tagozat: 12+0
 • Számonkérés módja: kollokvium
 •  
 • Kreditpont:
 • Nappali és levelező tagozat: 3
 • Diplomás levelező tagozat: 4
 • Munkarend:
 • Nappali/levelező
 •  
 • Tantárgy feladata és célja:
 • A hallgatók – építve a Büntetőeljárási jog 1. tárgy keretében megszerzett ismeretekre – megismerkedhetnek az előkészítő eljárás, a nyomozás, a leplezett eszközök alkalmazása, valamint az ügyész által hozott határozatok, illetve megtett intézkedések és az elsőfokú bírósági eljárás kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi rendelkezésekkel. (Jogász szakterület-specifikus szakmai ismeretek körébe tartozik.)
 • Fejlesztendő kompetenciák:
 • tudás: T1, T11, T13, T14
 • képesség: K4, K19, K22, K23, K24, K28
 • attitűd: A8, A10, A11
 • autonómia és felelősség: F1
 • Tantárgy tematikus leírása:
 • Előadás:
 • Az előkészítő eljárás és a nyomozás feladata
 • A nyomozó hatóságok és az ügyész kapcsolata
 • Az előkészítő eljárás lefolytatása
 • A nyomozás elrendelése és szakaszai (a felderítés és a vizsgálat)
 • A nyomozás lefolytatása és a nyomozási alku
 • A leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység
 • Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése
 • Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és az ügyészi feltételes felfüggesztés
 • A vádemelés
 • Tárgyalási rendszerek
 • A bírósági eljárásáltalános szabályai
 • A tárgyalás előkészítése
 • Az elsőfokú bírósági eljárás
 • Az elsőfokú bírósági határozatok
 • Félévközi számonkérés módja és értékelése:
 • Nincs félévközi számonkérés
 • Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:
 • Szóbeli kollokvium
 • A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte
 • Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)
 • A vizsgán az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.
 • A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre.
 • Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete.
 • A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.
 • Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.
 •  
Kötelező irodalom:
 • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012. 229 - 365. o.
 • Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. Complex Kiadó, Bp., 2007.
 • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok
 • Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence in the Countries of Transition. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp.433-447.
Ajánlott irodalom:
 • Bárd Károly: A büntetőhatalom megosztásának buktatói. KJK, Budapest, 1987.
 • Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.
 • Bócz Endre: Büntetőeljárási jogunk kalandjai. Sikerek, zátonyok és vargabetűk. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 2007.
 • Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntetőeljárási jog tudományában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.
 • Finszter Géza: A rendészet elmélete. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003.
 • Hack Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2009.
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010.
 • Kovács Gyula: Nyomozási alapismeretek. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004.
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.
 • Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogköre. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Bp., 2001.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Peter Stelfox: Criminal investigation: An introduction to principles and practice. Willan, Cullompton, 2009.
 • Róth Erika: Prosecutorial Discretion and its Limits. In: Acta Juridica Hungarica 43, Nos 3-4. 2002. pp. 387 – 399

 

Vissza