Büntető eljárásjog II. - AJBUE227N6

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 2. félév; Büntetőeljárási jog 2. osztatlan jogászképzés, nappali/levelező 

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog 2.

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJBUE227N6

Levelező tagozat: AJBUE227L6

Diplomás levelező tagozat: AJBUE227D6

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár, Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár 

Javasolt félév: 6T

 

Előfeltétel: Büntető eljárásjog 1.

Nappali tagozat: AJBUE277N5

Levelező tagozat: AJBUE277L5

Diplomás levelező tagozat: AJBUE277D5

Óraszám/hét:

Nappali tagozat: 2+0

Levelező tagozat: 12+0

Diplomás levelező tagozat: 12+0

Számonkérés módja: kollokvium

 

Kreditpont:

Nappali és levelező tagozat: 3

Diplomás levelező tagozat: 4

Munkarend:

Nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók – építve a Büntetőeljárási jog 1. tárgy keretében megszerzett ismeretekre – megismerkedhetnek az előkészítő eljárás, a nyomozás, a leplezett eszközök alkalmazása, valamint az ügyész által hozott határozatok, illetve megtett intézkedések és az elsőfokú bírósági eljárás kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi rendelkezésekkel. (Jogász szakterület-specifikus szakmai ismeretek körébe tartozik.)

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T11, T13, T14

képesség: K4, K19, K22, K23, K24, K28

attitűd: A8, A10, A11

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

 Nappali tagozaton

Az előadások ideje: kedd 10-12 óra; helye: XX. előadó

Február 12.: Az előkészítő eljárás és a nyomozás feladata, a nyomozó hatóságok és az ügyész kapcsolata. Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Február 19.: Az előkészítő eljárás lefolytatása, a nyomozás elrendelése és szakaszai (a felderítés és a vizsgálat). Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Február 26.: A nyomozás lefolytatása és a nyomozási alku. Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Március 5.: A leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység 1. Előadó: Dr. Kis László (meghívott előadó)

Március 12.: A leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység 1. Előadó: Dr. Kis László (meghívott előadó)

Március 19.: Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és az ügyészi feltételes felfüggesztés. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Március 26.: A vádemelés. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Április 2.: A tárgyalás előkészítése. Előadó: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Április 9.: Az előkészítő ülés. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Április 16.: Tárgyalási rendszerek. Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Április 23.: Az elsőfokú bírósági eljárás I. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Április 30.: Az elsőfokú bírósági eljárás II. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Május 7.: Az elsőfokú bíróság határozatai. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Május 14.: Konzultáció. Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Levelező tagozaton:

2019. március 2. 12.20-15.40; XXI. ea. – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Az előkészítő eljárás és a nyomozás feladata, a nyomozó hatóságok és az ügyész kapcsolata. Az előkészítő eljárás lefolytatása, a nyomozás elrendelése és szakaszai (a felderítés és a vizsgálat). A nyomozás lefolytatása és a nyomozási alku. A leplezett eszközök alkalmazása és az adatszerző tevékenység

2019. március 23. 12.20-15.40; XIX. ea. – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és az ügyészi feltételes felfüggesztés. A vádemelés. Tárgyalási rendszerek. A bírósági eljárásáltalános szabályai

2019. május 4. 8.30-11.50; XIX. ea. – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

A tárgyalás előkészítése. Az elsőfokú bírósági eljárás. Az elsőfokú bírósági határozatok

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs félévközi számonkérés

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Szóbeli kollokvium

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A vizsgán az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre.

Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete.

A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

 

Kötelező irodalom:

 • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018. 293 - 465. o.
 • Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. Complex Kiadó, Bp., 2007.
 • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok
 • Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence in the Countries of Transition. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp.433-447.

Ajánlott irodalom:

 • Bárd Károly: A büntetőhatalom megosztásának buktatói. KJK, Budapest, 1987.
 • Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.
 • Bócz Endre: Büntetőeljárási jogunk kalandjai. Sikerek, zátonyok és vargabetűk. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 2007.
 • Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntetőeljárási jog tudományában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.
 • Finszter Géza: A rendészet elmélete. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003.
 • Hack Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2009.
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010.
 • Kovács Gyula: Nyomozási alapismeretek. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004.
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.
 • Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogköre. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Bp., 2001.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Peter Stelfox: Criminal investigation: An introduction to principles and practice. Willan, Cullompton, 2009.
 • Róth Erika: Prosecutorial Discretion and its Limits. In: Acta Juridica Hungarica 43, Nos 3-4. 2002. pp. 387 – 399

 

Vissza