Büntető eljárásjog III. - AJBUE277L7

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjog 3. tantárgy

tárgykód: AJBUE277L7, AJBUE257L7

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:      Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi IntézetiTanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárási jog 2.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a Büntető eljárási jog 1-2. tanulmányokra építve a bírósági eljárás (másodfokú, harmadfokú bírósági eljárások, a külön eljárások, a különleges eljárások) és a rendkívüli perorvoslati rendszer szabályait, elméletét és gyakorlatát ismerteti meg a hallgatókkal.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2017. október 7. (szombat) 13.20-16.40 (4 óra), (XXI. előadó) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A perorvoslati rendszer alapkérdései. A másodfokú eljárás. A harmadfokú eljárás

2017. október 28. (szombat) 12.20-15.40 (4 óra), (XX. előadó) – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

A perújítás. A felülvizsgálat. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás. Egyszerűsített felülvizsgálat. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások.

2017. november 17. (péntek) 14.10-17.30 (4 óra), (XX. előadó) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Katonai büntetőeljárás. Eljárás mentességet élvező személyek ügyében. A bíróság elé állítás. A vádalku intézménye a külföldi büntetőeljárásokban; lemondás a tárgyalásról (Eljárás egyezség esetén). Tárgyalás mellőzése (A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás). Eljárás a vádlott távollétében (Eljárás a távollévő vádlottal szemben és a külföldön tartózkodó terhelt távollétében. A biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás). A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás. A vagyon-visszaszerzési eljárás (Eljárás a vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében). Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén.

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása, a vizsgára bocsátás feltételei és a számonkérés követelményei

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

-      Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.

-      Az előadások anyaga és a szemináriumon elhangzottak

-      A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

-      Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

 

6. Ajánlott irodalom

-        Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.

-        Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.

-        Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.

-        Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.

-        Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag

-        Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.

-        Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.

-        Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.

-        Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972

-        Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010

-        Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.

-        Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.

-        Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.

-        Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza