Büntető eljárásjog III. - AJBUE277L7

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetőeljárási jog 3. osztatlan jogászképzésnappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog 3.

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJBUE277N7

Levelező tagozat: AJBUE277L7

Diplomás levelező tagozat: AJBUE277D7

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Nagy Anita egyetemi docens, Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév: 

 

Előfeltétel: Büntetőeljárási jog 2.

Nappali tagozat: AJBUE227N6

Levelező tagozat: AJBUE227L6

Diplomás levelező tagozat: AJBUE227D6

Óraszám/hét:

Nappali tagozat: 2+0

Levelező tagozat: 12+0

Diplomás levelező tagozat: 12+0

Számonkérés módja: kollokvium

 

Kreditpont:

Nappali és levelező tagozat: 3

Diplomás levelező tagozat: 4

Munkarend:

Nappali/levelező

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy a Büntető eljárási jog 1-2. tanulmányokra építve a bírósági eljárás (másodfokú, harmadfokú bírósági eljárások, a külön eljárások, a különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások) és a rendkívüli perorvoslati rendszer szabályait, elméletét és gyakorlatát ismerteti meg a hallgatókkal. (Jogász szakterület-specifikus szakmai ismeretek körébe tartozik.)

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T11, T13, T14

képesség: K4, K19, K22, K23, K24, K28

attitűd: A8, A10, A11

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

Nappali tagozaton:

Az előadások ideje: kedd 10-12 óra; helye: XX. előadó

Szeptember 11.:    A perorvoslati rendszer alapkérdései

                              ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Szeptember 18.:    A másodfokú eljárás.

                              ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Szeptember 25.:    A harmadfokú eljárás

                              ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Október 2.:           A perújítás

                              ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Október 9.:           A felülvizsgálat. Az egyszerűsített felülvizsgálat. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén

                              ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Október 16.:         Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás

                              ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

November 6.:        A bíróság elé állítás

                              ea.: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

November 13.:      A büntető végzés meghozatalára irányuló eljárás.

Eljárás a távollévő vádlottal szemben és a külföldön tartózkodó terhelt távollétében.

                              ea.: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

November 20.:      A vádalku intézménye a külföldi büntetőeljárásokban. Eljárás egyezség esetén

                              ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

November 27.:      A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás.

Eljárás a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén.

A vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében lefolytatott eljárás

                              ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

December 4.:        A fiatalkorú elleni eljárás. A biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás

                              ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

December 11.:      Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások

                              ea.: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

 

Levelező tagozaton

2018. szeptember 15. (szombat) 8.30-11.50 (4 óra), (XIX. előadó) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

A perorvoslati rendszer alapkérdései. A másodfokú eljárás. A harmadfokú eljárás

2018. október 6. (szombat) 8.30-11.50 (4 óra), (XIX. előadó) – Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

A perújítás. A felülvizsgálat. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás. Egyszerűsített felülvizsgálat. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás. Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások.

2018. október 27. (szombat) 8.30-11.50 (4 óra), (XIX. előadó) – Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Katonai büntetőeljárás. Eljárás mentességet élvező személyek ügyében. A bíróság elé állítás. A vádalku intézménye a külföldi büntetőeljárásokban. Eljárás egyezség esetén. A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás. Eljárás a távollévő vádlottal szemben és a külföldön tartózkodó terhelt távollétében. A biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás. A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás. Eljárás a vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs félévközi számonkérés

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Szóbeli kollokvium

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A vizsgán az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre.

Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete.

A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

Kötelező irodalom:

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga és a szemináriumon elhangzottak
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358
 • http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

Ajánlott irodalom

 • Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.
 • Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.
 • Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
 • Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.
 • Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.
 • Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.
 • Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal
 • http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

Vissza