Büntető eljárásjog III. - AJBUE277N7

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárási jog 3. tantárgy

 tárgykód: AJBUE277N7, AJBUE257N7

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Az előadások ideje: kedd 10-12 óra; helye: XXI. előadó

 Tematika a 2017/2018. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárási jog 2.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a Büntető eljárási jog 1-2. tanulmányokra építve a bírósági eljárás (másodfokú, harmadfokú bírósági eljárások, a külön eljárások, a különleges eljárások) és a rendkívüli perorvoslati rendszer szabályait, elméletét és gyakorlatát ismerteti meg.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A perorvoslati rendszer alapkérdései
2. A másodfokú eljárás
3. A harmadfokú eljárás
4. A perújítás
5. A felülvizsgálat. Az egyszerűsített felülvizsgálat. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén
6. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás
7. A bíróság elé állítás
8.Tárgyalás mellőzése (A büntető végzés meghozatalára irányuló eljárás). Eljárás a vádlott távollétében (Eljárás a távollévő vádlottal szemben és a külföldön tartózkodó terhelt távollétében. A biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás)
9. A vádalku intézménye a külföldi büntetőeljárásokban; lemondás a tárgyalásról (Eljárás egyezség esetén)
10.A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás. Eljárás a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén. A vagyon-visszaszerzési eljárás (A vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében lefolytatott eljárás)
11. A fiatalkorúak elleni eljárás
12. Különleges eljárások

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása, vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

A tárgy oktatása szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán a hallgató – választása szerint – szóban ismerteti a kihúzott tétel kapcsán kidolgozott válaszát és/vagy válaszol az oktató által feltett kérdésekre. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga és a szemináriumon elhangzottak
 • A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

 

6. Ajánlott irodalom

 • Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.
 • Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.
 • Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
 • Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.
 • Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.
 • Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.
 • Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-        A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza