Levelező - Büntető eljárásjogi alapismeretek - AJBUE811JFL3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBUE811JFL3

jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 3. szemeszterben került sor. A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárás céljával, szakaszaival, alanyaival, a bizonyítás, kényszerintézkedések, a bírósági eljárás általános szabályaival, továbbá az első-, másod- és harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslatok, valamint a külön és különleges eljárások elméleti és gyakorlati kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi rendelkezésekkel.

 

2. A tantárgy időpontja, tematikája és a konzultációkat vezető oktatók:

 

Szeptember 30. (szombat) 8.30 – 11.50 óra

Helye:A/6. épület 131. terem

                                      A büntetőeljárás meghatározása: fogalma, célja, szakaszai.

                                      Büntetőeljárási rendszerek.

                                      A büntetőeljárás alapelvei.

A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság. A büntetőeljárásban részt vevő személyek

                                      A bizonyítás.

 

Előadó: Dr. Jánosi Andrea egyetemi adjunktus

 

Október 21. (szombat) 8.30 – 13.30 óra

Helye:A/6. épület 131. terem

                                      Előkészítő eljárás és nyomozás.

                                      Kényszerintézkedések.

                                      Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések.

Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés szabályai. A vádemelés.

A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszere.

                                      A bírósági eljárás általános szabályai. A tárgyalási rendszerek.

                                      Az elsőfokú bírósági tárgyalás.

                                      A másodfokú és harmadfokú bírósági eljárás.

                                      A rendkívüli perorvoslatok.

Külön eljárások. Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások.

Konzultáció.

Előadó: Dr. Jánosi Andrea egyetemi adjunktus

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadásokon való jelenlét. A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli vizsga a büntetőeljárás alapkérdéseit fogja át. A kérdések egy része rövidebb, felsorolást, fogalom meghatározást vagy néhány szavas választ igényel, más részük esszé jellegű. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

a konzultáción elhangzottak

Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)

Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.

Farkas Ákos - Róth Erika: The Constitutional Limits of the Efficiency of Criminal Justice. In: Acta juridica Hungarica, 1995. (37. évf.) 3-4. sz. 139-150. old.

 

6. Ajánlott irodalom

  • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag.
  • Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence in the Countries of Transition. In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp. 433-447.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza