Levelező - Büntető eljárásjogi alapismeretek - AJBUE811JFL3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

2018/2019 tanév 1. félév; Büntető eljárásjogi alapismeretek, Jogi felsőoktatási szakképzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntető eljárásjogi alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE811FN3 (nappali)

AJBUE811FL3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Közreműködő oktató(k): Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő félév

Előfeltétel: Bevezetés a bűnügyi tudományokba

AJBKR821JFN2 (nappali)

AJBKR822JFL2 (levelező)

Óraszám:

nappali: 2+0 óra / hét

levelező: 10+0 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárás céljával, szakaszaival, alanyaival, a bizonyítás, kényszerintézkedések, a bírósági eljárás általános szabályaival, az első-, másod- és harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslatok, valamint a külön, különleges és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások elméleti és gyakorlati kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi rendelkezésekkel.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6

képesség: K1, K2, K4, K5, K8, K19, K23

attitűd: A6, A8, A10

autonómia és felelősség: F7, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

Nappali tagozat:

Az előadások ideje: csütörtök 10.00-12.00 óra

Helye: A/1. épület 308.

Szeptember 13.:  A büntetőeljárás meghatározása: fogalma, célja, szakaszai.

                            Büntetőeljárási rendszerek. A büntetőeljárás alapelvei.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Szeptember 20.:  A büntetőeljárás.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Szeptember 27.:  A bizonyítás.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 4.:         Előkészítő eljárás és nyomozás.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 11.:       Kényszerintézkedések

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 18.:       Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 25.:      Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése.

Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés szabályai. A vádemelés.

                            A konzultációt vezeti: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

November 8.:      A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszere.

                            A tárgyalási rendszerek.

                            A konzultációt vezeti: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

November 15.:    A bírósági eljárás általános szabályai. Az elsőfokú bírósági tárgyalás.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

November 22.:    A másodfokú és harmadfokú bírósági eljárás.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

November 29.:    A rendkívüli perorvoslatok.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

December 6.:      Külön eljárások. Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

December 13.:    Konzultáció.

                            A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 

Levelező tagozat:

Az előadások ideje: Szeptember 14. (péntek) 16.00 – 19.30 óra

Helye:A/6. épület 203. terem

 1. A büntetőeljárás meghatározása: fogalma, célja, szakaszai. Büntetőeljárási rendszerek.
 2. A büntetőeljárás alapelvei.
 3. A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság. A büntetőeljárásban részt vevő személyek
 4. A bizonyítás.

Előadó: Dr. Jánosi Andrea egyetemi adjunktus

Október 12. (péntek) 12.30 – 17.40 óra

Helye:A/6. épület 30. terem

 1. Előkészítő eljárás és nyomozás.
 2. Kényszerintézkedések.
 3. Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések.
 4. Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés szabályai. A vádemelés.
 5. A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszere.
 6. A bírósági eljárás általános szabályai. A tárgyalási rendszerek.
 7. Az elsőfokú bírósági tárgyalás.
 8. A másodfokú és harmadfokú bírósági eljárás.
 9. A rendkívüli perorvoslatok.
 10. Külön eljárások. Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások.
 11. Konzultáció.

Előadó: Dr. Jánosi Andrea egyetemi adjunktus

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

-

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta. Az előadásokról a megengedett mértéket  meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzése érdekében az előadások anyagából a hallgató szóban beszámol.

A tárgy oktatása írásbeli kollokviummal zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli (max. 60 pontos) kollokvium a büntetőeljárás alapkérdéseit fogja át. A kérdések egy része rövidebb, felsorolást, fogalom meghatározást vagy néhány szavas választ igényel, más részük esszé jellegű. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (0-30 pont: elégtelen, 31-38 pont: elégséges, 39-46 pont: közepes, 47-53 pont: jó, 54-60 pont: jeles) érdemjeggyel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörökhöz ppt anyag készül.

 

Kötelező irodalom:

 1. Az előadáson elhangzottak
 2. Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárásjogi alapfogalmak. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.
 3. Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
 4. Farkas Ákos – Róth Erika: The Constitutional Limits of the Efficiency of Criminal Justice. In: Acta Juridica Hungarica, 1995. (37. évf.) 3-4. sz. 139-150.

Ajánlott irodalom:

 1. 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
 2. Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
 3. Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával. E-learning tananyag. (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 4. Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence in the Countries of Transition. In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999) 433-447.

Vissza