Nappali - Büntető eljárásjogi alapismeretek - AJBUE811JFN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBUE811JFN3

jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Az előadások ideje: csütörtök 8-10 óra; helye: A/1 épület 313. terem

Tematika a 2017/2018. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Róth Erika egyetemi docens és Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a bűnügyi tudományokba

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a szakmai törzsanyag keretében helyezkedik el, oktatására a 3. szemeszterben került sor. A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkedhetnek a büntetőeljárás céljával, szakaszaival, alanyaival, a bizonyítás, kényszerintézkedések, a bírósági eljárás általános szabályaival, továbbá az első-, másod- és harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslatok, valamint a külön és különleges eljárások elméleti és gyakorlati kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi rendelkezésekkel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A büntetőeljárás meghatározása: fogalma, célja szakaszai. Büntetőeljárási rendszerek. A büntetőeljárás alapelvei.
2. A büntetőeljárás alanyai.
3. A bizonyítás.
4. A nyomozás.
5. Kényszerintézkedések I.
6. Kényszerintézkedések II.
7. Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések.
8. Az ügyészi szakasz.
9. A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszere.
10. A bírósági eljárás általános szabályai. A tárgyalási rendszerek.
11. Az elsőfokú bírósági tárgyalás.
12. A másodfokú és harmadfokú bírósági eljárás.
13. A rendkívüli perorvoslatok.
14. Külön eljárások. Különleges eljárások.
15. Konzultáció

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja.

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta. Az előadások 40 %-át meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzése érdekében az előadások anyagából a hallgató szóban beszámol.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása, vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadásokon való jelenlét. A tárgy oktatása írásbeli kollokviummal zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli kollokvium a büntetőeljárás alapkérdéseit fogja át. A kérdések egy része rövidebb, felsorolást, fogalom meghatározást vagy néhány szavas választ igényel, más részük esszé jellegű. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

  • a konzultáción elhangzottak
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárás jog. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. (a 2010-es kiadás változatlan utánnyomása)
  • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.
  • Farkas Ákos - Róth Erika: The Constitutional Limits of the Efficiency of Criminal Justice. In: Acta juridica Hungarica, 1995. (37. évf.) 3-4. sz. 139-150. old.

 

6. Ajánlott irodalom

  • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag.
  • Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence in the Countries of Transition. In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp. 433-447.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember      

Vissza