Büntető eljárásjogi gyakorlat III. - AJBUE278N7

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetőeljárási jog gyakorlat 3., osztatlan jogászképzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog gyakorlat 3.

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJBUE278N7

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Nagy Anita docens, Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév:

 

Előfeltétel: Büntetőeljárási jog gyakorlat 2.

Nappali tagozat: AJBUE278N6

Óraszám/hét:

Nappali tagozat: 0+2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont:

1

Munkarend:

Nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók – a másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslati rendszer, a külön eljárások, a különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások témakörében elhangzó előadásokat követően – megismerkedjenek az egyes anyagrészekkel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlattal és az alapvető szakirodalommal is.

 Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T13, T14, T15, T17

képesség: K4, K14, K24, K29, K30, K31

attitűd: A3, A10

autonómia és felelősség: F1, F5, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

 1. A perorvoslati rendszer alapkérdései.
 2. A másodfokú eljárás.
 3. A harmadfokú eljárás.
 4. A perújítás.
 5. A felülvizsgálat. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén.
 6. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás. Egyszerűsített felülvizsgálat.
 7. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás.
 8. Katonai büntetőeljárás. Eljárás mentességet élvező személyek ügyében.
 9. A bíróság elé állítás. A vádalku intézménye a külföldi büntetőeljárásokban; Eljárás egyezség esetén.
 10. A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás. Eljárás a távollévő vádlottal szemben és a külföldön tartózkodó terhelt távollétében.
 11. A biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás.
 12. A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás.
 13. Eljárás a vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén.
 14. Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 46. héten (2018. november 12–16. között), amellyel maximálisan 60 pont szerezhető (a megfelelt minősítéshez 21 pont szükséges). A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. A zárthelyi dolgozat eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban beszámolni. A megengedett hiányzás dupláját elérő mulasztás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után.

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A zárthelyi dolgozattal maximálisan 60 pont szerezhető További max. 20 pont adható referátum, kiselőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (idegen nyelvű előadáson, perbeszédverseny való részvétel stb.), max. 10 pont tárgyalás látogatásáról szóló beszámolóért és max. 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 100 pont alapján a gyakorlati jegy 50 pontig elégtelen (1); 51-59 pont között elégséges (2), 60-69 pont között közepes (3); 70 és 84 pont között jó (4) és 85-tól 100 pontig jeles (5).

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentációkat, esetismertetések, szerepjáték.

 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga és a szemináriumon elhangzottak
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358
 • http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

Ajánlott irodalom

 • Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.
 • Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.
 • Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
 • Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.
 • Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.
 • Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.
 • Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal
 • http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

 

 

 

 

Vissza