Büntető eljárásjogi gyakorlat III. - AJBUE278N7

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi gyakorlat 3. tantárgy

 tárgykód: AJBUE278N7, AJBUE257N7

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus,
Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárásjogi gyakorlat 2.

Egyidejű felvétel: Büntető eljárási jog 3.

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az oktatott tárgy tematikája átfogja a másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslati rendszer, a külön eljárások és a különleges eljárások szabályait, elméletét és gyakorlatát. Célja, hogy a hallgatók az előadások anyagán túl megismerkedjenek az egyes anyagrészekkel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlattal és az alapvető szakirodalommal is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A perorvoslati rendszer alapkérdései

A másodfokú eljárás

A harmadfokú eljárás

A rendkívüli perorvoslatok alapkérdései

A perújítás

A felülvizsgálat és az egyszerűsített felülvizsgálat

Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén

Jogorvoslat a törvényesség érdekében és a jogegységi eljárás

A bíróság elé állítás

Tárgyalás mellőzése (A büntető végzés meghozatalára irányuló eljárás).

Eljárás a vádlott távollétében (Eljárás a távollévő vádlottal szemben és a külföldön tartózkodó terhelt távollétében. A biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás)

A vádalku intézménye a külföldi büntetőeljárásokban; lemondás a tárgyalásról (Eljárás egyezség esetén)

A magánvádas eljárás és a pótmagánvádas eljárás

A vagyon-visszaszerzési eljárás (A vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében lefolytatott eljárás). Eljárás a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén.

A fiatalkorúak elleni eljárás

Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni.

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban és módon beszámolni.

A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Annak eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a zárthelyi dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

 

4. Számonkérés követelményei

A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 45. héten (2017. november 6–10. között), amellyel maximálisan 60 pont szerezhető. A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. További 20 pont adható referátum, kielőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (idegen nyelvű előadáson, perbeszédverseny való részvétel stb.), 10 pont tárgyalás látogatásáért szóló beszámolóért és 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 100 pont alapján a gyakorlati jegy 50 pontig elégtelen (1); 51-59 pont között elégséges (2), 60-69 pont között közepes (3); 70 és 84 pont között jó (4) és 85-tól 100 pontig jeles (5).

 

5. Kötelező tananyag

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga és a szemináriumon elhangzottak
 • A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

 

6. Ajánlott irodalom

 • Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.
 • Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.
 • Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
 • Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.
 • Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.
 • Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.
 • Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza