Büntető eljárásjogi gyakorlat I. - AJBUE278N5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. tantárgy

 tárgykód: AJBUE278N5

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus,
Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az oktatott tárgy tematikája kiterjed a büntető eljárás alapelveinek, az alanyok szerepének részletesebb bemutatására, a büntetőeljárás során alkalmazható kényszerintézkedések szabályainak elemzésére, a bizonyítással kapcsolatos kérdések megvitatására, az egyes anyagrészekkel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlat és szakirodalom megismertetésére.

      

2. A tantárgy tematikus leírása

A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja

Büntetőeljárási rendszerek

Az alkotmányosság és abüntetőeljárás

Az alkotmányos büntetőeljárás megjelenése az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Alapelvek

A bíróságok. Hatáskör, illetékesség. A kizárásra vonatkozó rendelkezések

A nyomozó hatóságok és az ügyészség

A terhelt

A védő és egyéb résztvevők

Kényszerintézkedések I.

Kényszerintézkedések II.

Bizonyítás a büntetőeljárásban

A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás elvei

A személyi bizonyítási eszközök (a terhelt vallomása, tanúvallomás). Tanúvédelem

Tárgyi jellegű bizonyítási eszközök (szakvélemény, pártfogó felügyelői vélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat). Bizonyítási cselekménye

 

3. Félévközi számonkérés módja, aláírás feltétele és a félév elfogadásának feltételei

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni.

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban beszámolni. A megengedett hiányzás dupláját elérő mulasztás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után.

A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 46. héten (2017. november 13-17. között). Annak eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a zárthelyi dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása, a vizsgára bocsátás feltételei és a számonkérés követelményei

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, amellyel maximálisan 60 pont szerezhető. A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. További 20 pont adható referátum, kielőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (idegen nyelvű előadáson, perbeszédverseny való részvétel stb.), 10 pont tárgyalás látogatásáért szóló beszámolóért és 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 100 pont alapján a gyakorlati jegy 50 pontig elégtelen (1); 51-59 pont között elégséges (2), 60-69 pont között közepes (3); 70 és 84 pont között jó (4) és 85-tól 100 pontig jeles (5).

 

5. Kötelező tananyag

-     Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.

-     Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-     Az előadások anyaga

-     A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

-     Damaska, Mirjan R.: Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure (1975). Faculty Scholarship Series. Paper 1590.

     http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1590

 

6. Ajánlott irodalom

-       Bán Tamás - Bárd Károly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana 1992. No. 6-7.

-       Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.

-       Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Bp., 2012.

-       Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. KJK, Budapest, 1995.

-       Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó, Bp., 2002.

-       Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag

-       Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

-       Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.

-       Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

-       Kereszty Béla: A vádelv és a vádrendszer története. Ügyészségi Értesítő 1991/2.

-       Kertész Imre: Quo vadis büntetőeljárás? Jogtudományi Közlöny 1992/3-4.

-       Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.

-       Király Tibor: A magyar büntető eljárásjog 30 éve. Jogtudományi Közlöny 1995/2.

-       Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? Magyar Jog 1986. 1019-1026. o.

-       Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.

-       Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.

-       Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.

-       Ákos Farkas: Grundzüge des ungarischen Strafverfahrensrechts. Zu den Rechten des Beschuldigten, des Verteidigers und des Opfers. Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013. Hrsg. Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jager, Christos Mylonopoulos, Bahri Öztürk. C.F. Müller, 2013.

 -     A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

 

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

       
       
       
       
       

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza