Büntető eljárásjogi gyakorlat I. - AJBUE278N5

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetőeljárási jog gyakorlat 1., osztatlan jogászképzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog gyakorlat 1.

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJBUE278N5

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, Dr. Nagy Anita docens, Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Javasolt félév:

Előfeltétel: -

Óraszám/hét: Nappali tagozat: 0+2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: Nappali

Tantárgy feladata és célja:

Az oktatott tárgy tematikája kiterjed a büntető eljárás alapelveinek, az alanyok szerepének részletesebb bemutatására, a büntetőeljárás során alkalmazható kényszerintézkedések szabályainak elemzésére, a bizonyítással kapcsolatos kérdések megvitatására, az egyes anyagrészekkel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlat és szakirodalom megismertetésére.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T13, T14, T15, T17

képesség: K4, K14, K24, K29, K30, K31

attitűd: A3, A10

autonómia és felelősség: F1, F5, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

 1. A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja
 2. Büntetőeljárási rendszerek, új tendenciák a büntetőeljárásban
 3. Az alkotmányosság és abüntetőeljárás. Az alkotmányos büntetőeljárás megjelenése az. Alkotmánybíróság gyakorlatában. Alapelvek
 4. A bíróságok
 5. Hatáskör, illetékesség. A kizárásra vonatkozó rendelkezések
 6. A nyomozó hatóságok
 7. Az ügyészség
 8. A terhelt, a védő
 9. A büntetőeljárás egyéb résztvevői
 10. Bizonyítás a büntetőeljárásban. A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás elvei
 11. A bizonyítási eszközök
 12. A bizonyítási cselekmények
 13. A kényszerintézkedések célja, története, csoportosítása. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések
 14. A vagyont érintő kényszerintézkedések. A jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló intézkedések. Emberi jogok és kényszerintézkedések az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának tükrében

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 47. héten (2018. november 19–23. között), amellyel maximálisan 60 pont szerezhető (a megfelelt minősítéshez 21 pont szükséges). A kérdések megválaszolásához az órákon elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. A zárthelyi dolgozat eredménytelensége vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a dolgozatot pótolnia kell. A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott időpontban beszámolni. A megengedett hiányzás dupláját elérő mulasztás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után.

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A zárthelyi dolgozattal maximálisan 60 pont szerezhető További max. 20 pont adható referátum, kiselőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (idegen nyelvű előadáson, perbeszédverseny való részvétel stb.), max. 10 pont tárgyalás látogatásáról szóló beszámolóért és max. 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt módon megszerezhető 100 pont alapján a gyakorlati jegy 50 pontig elégtelen (1); 51-59 pont között elégséges (2), 60-69 pont között közepes (3); 70 és 84 pont között jó (4) és 85-tól 100 pontig jeles (5).

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentációkat, esetismertetések, szerepjáték.

Kötelező irodalom:

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Az előadások anyaga
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
 • Damaska, Mirjan R.: Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure (1975). Faculty Scholarship Series. Paper 1590. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1590

Ajánlott irodalom

 • Bán Tamás - Bárd Károly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana 1992. No. 6-7.
 • Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.
 • Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Bp., 2012.
 • Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. KJK, Budapest, 1995.
 • Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Kereszty Béla: A vádelv és a vádrendszer története. Ügyészségi Értesítő 1991/2.
 • Kertész Imre: Quo vadis büntetőeljárás? Jogtudományi Közlöny 1992/3-4.
 • Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.
 • Király Tibor: A magyar büntető eljárásjog 30 éve. Jogtudományi Közlöny 1995/2.
 • Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? Magyar Jog 1986. 1019-1026. o.
 • Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.
 • Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.
 • Ákos Farkas: Grundzüge des ungarischen Strafverfahrensrechts. Zu den Rechten des Beschuldigten, des Verteidigers und des Opfers. Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013. Hrsg. Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jager, Christos Mylonopoulos, Bahri Öztürk. C.F. Müller, 2013.

Vissza