Büntető eljárásjogi gyakorlat I. - AJBUE278L5

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetőeljárási jog gyakorlat 1., Jogász osztatlan képzés, levelező

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE278L5 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Közreműködő oktató(k): Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Javasolt félév: 5Ő félév

Előfeltétel: -

Óraszám: 0+2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának feladata, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Büntetőeljárási jog 1. tárgy előadásainak anyagához (kényszerintézkedések, bizonyítás stb.) kapcsolódó határozattípusokkal. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a jogalkalmazói gyakorlathoz kapcsolódó feladatok megoldására.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T13, T14, T15, T17

képesség: K4, K14, K29, K30, K31

attitűd: A3, A10

autonómia és felelősség: F1, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

2018. november 16. (péntek) 16.00–17.40; helye: XXI. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 1. A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos határozatok.
 2. A bizonyítással kapcsolatos határozatok
 3. A határozatszerkesztés alapvető tartalmi és formai követelményei.

2018. december 14. (péntek) 12.00-13.00 óra; helye: XX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 1. Aláírás pótlás

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév során a Tanszék honlapján két jogeset kerül feltöltésre, amelyek a lent részletezettek szerint kerülhetnek a gyakorlati jegybe beszámításra.

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy órarendben előírt foglalkozásán a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órán való részvétel. A tárgy oktatása gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgy órakeretében egy írásbeli határozatszerkesztésre kerül sor, amelynek hibátlan megoldásával az elérhető pontszám 60 %-a szerezhető meg, ami a közepes gyakorlati jegy eléréséhez elegendő. A Tanszék honlapjára feltöltött jogesetek megoldásával további max. 20-20 % szerezhető. Jó vagy jeles gyakorlati jegy csak a honlapon közzétett jogesetek megoldásával érhető el. A beadás módja: személyesen a gyakorlati óra keretében vagy a jogandi@uni-miskolc.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A határozatszerkesztésen elért pontszám alapján a gyakorlati jegy minősítése a következő lehet:

23-30 pont: közepes (3)

15-22 pont: elégséges (2)

0-15 pont: elégtelen (1)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés, határozatszerkesztés.

 

Kötelező tananyag

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Az előadások anyaga
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
 • Damaska, Mirjan R.: Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure (1975). Faculty Scholarship Series. Paper 1590. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1590

Ajánlott irodalom

 • Bán Tamás - Bárd Károly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana 1992. No. 6-7.
 • Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.
 • Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Bp., 2012.
 • Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. KJK, Budapest, 1995.
 • Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Kereszty Béla: A vádelv és a vádrendszer története. Ügyészségi Értesítő 1991/2.
 • Kertész Imre: Quo vadis büntetőeljárás? Jogtudományi Közlöny 1992/3-4.
 • Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.
 • Király Tibor: A magyar büntető eljárásjog 30 éve. Jogtudományi Közlöny 1995/2.
 • Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? Magyar Jog 1986. 1019-1026. o.
 • Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.
 • Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.
 • Ákos Farkas: Grundzüge des ungarischen Strafverfahrensrechts. Zu den Rechten des Beschuldigten, des Verteidigers und des Opfers. Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013. Hrsg. Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jager, Christos Mylonopoulos, Bahri Öztürk. C.F. Müller, 2013.

Határozatszerkesztési feladatok

Vissza