Büntető eljárásjogi gyakorlat I. - AJBUE278L5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. tantárgy

tárgykód: AJBUE278L5

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Ideje: 2017. december 2. (szombat) 14.10–15.50; helye: XIX. előadó

Aláíráspótlás: 2017. december 8. (péntek) 16.00-17.00 óra; XIX. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatására az 5. szemeszterben kerül sor. A tantárgy oktatásának feladata, hogy a hallgatók megismerkedjenek, a Büntetőeljárási jog 1. tárgy előadásainak anyagához (kényszerintézkedések, bizonyítás stb.) kapcsolódó határozattípusokkal. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a jogalkalmazói gyakorlathoz kapcsolódó feladatok megoldására.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. 2017. december 2. (szombat) 14.10–15.50; helye: XIX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

A kényszerintézkedésekkel és a bizonyítással kapcsolatos határozatok.

A határozatszerkesztés alapvető tartalmi és formai követelményei.

 

2. 2017. december 8. (péntek) 16.00-17.00 óra; XIX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

     Aláírás pótlás

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy órarendben előírt foglalkozásán a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órán való részvétel.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása gyakorlati jeggyel zárul, amely a következő feladatok megfelelő szintű megoldásával szerezhető meg:

A tantárgy órakeretében egy írásbeli határozatszerkesztésre kerül sor, amelynek hibátlan megoldásával az elérhető pontszám 60 %-a szerezhető meg, ami a közepes gyakorlati jegy eléréséhez elegendő.

A határozatszerkesztésen elért pontszám alapján a gyakorlati jegy minősítése a következő lehet:

23-30 pont: közepes (3)

15-22 pont: elégséges (2)

0-15 pont: elégtelen (1)

A Tanszék honlapjára (oktatott tárgyak => Büntető eljárási jog 1., Büntető eljárásjogi gyakorlat 1. követelmények) feltett jogesetek megoldásával további max. 20-20 % szerezhető. Jó vagy jeles gyakorlati jegy csak a honlapon közzétett jogesetek megoldásával érhető el!

A jogesetek beadási határideje: 2017. december 2. 14.10 óra

A beadás módja: személyesen a gyakorlati óra keretében vagy a jogandi@uni-miskolc.hu e-mail címre történő megküldéssel

 

5. Kötelező tananyag

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga
 • A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok

 

6.  Ajánlott irodalom

 • Bán Tamás - Bárd Károly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana 1992. No. 6-7.
 • Botos Gábor: A büntetőeljárási jog története. Egyetemi jegyzet. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2000.
 • Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Bp., 2012.
 • Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. KJK, Budapest, 1995.
 • Farkas Ákos: A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátai. Osiris Kiadó, Bp., 2002.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag
 • Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Kereszty Béla: A vádelv és a vádrendszer története. Ügyészségi Értesítő 1991/2.
 • Kertész Imre: Quo vadis büntetőeljárás? Jogtudományi Közlöny 1992/3-4.
 • Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.
 • Király Tibor: A magyar büntető eljárásjog 30 éve. Jogtudományi Közlöny 1995/2.
 • Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? Magyar Jog 1986. 1019-1026. o.
 • Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Róth Erika: Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái. Osiris, Budapest, 2000.
 • Róth Erika: Az eljárási jogok. In: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 669-735. o.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.
 • Ákos Farkas: Grundzüge des ungarischen Strafverfahrensrechts. Zu den Rechten des Beschuldigten, des Verteidigers und des Opfers. Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013. Hrsg. Robert Esser, Hans-Ludwig Günther, Christian Jager, Christos Mylonopoulos, Bahri Öztürk. C.F. Müller, 2013.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

 

Határozatszerkesztési feladatok

Vissza