Büntető eljárásjogi gyakorlat II. – AJBUE278L6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárási jogi gyakorlat 2. tantárgy

tárgykód: AJBUE278L6

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Ideje: 2017. április 21. (péntek) 17.50–19.20; helye: XIX. előadó

Aláírás pótlás: 2017. május 06. (szombat) 17.00-18.00 óra; XIX. előadó

 

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárásjogi gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Büntetőeljárási jog 2.

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatására a 6. szemeszterben kerül sor. A célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek, a nyomozási, az ügyészi szakasz, a vádemelés és az elsőfokú bírósági eljáráshoz kapcsolódó határozati formákkal. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a joggyakorlathoz kapcsolódó feladatokat megoldani, pl.: ítéletet, vádiratot szerkeszteni.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. 2017. április 21. (péntek) 17.50-19.20 óra; XIX. ea. – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

A nyomozás során, az ügyészi szakban, a vádemelés és az elsőfokú bírósági eljárás során hozandó határozatok. A határozatszerkesztés alapvető tartalmi és formai követelményei.

2. 2017. május 06. (szombat) 17.00-18.00 óra; XIX. ea. – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Aláírás pótlás

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy órarendben előírt foglalkozásán a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órán való részvétel.

 

4.   A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása gyakorlati jeggyel zárul, amely a következő feladatok megfelelő szintű megoldásával szerezhető meg:

-        A tantárgy órakeretében egy írásbeli határozatszerkesztésre kerül sor, amelynek hibátlan megoldásával az elérhető pontszám 60 %-a szerezhető meg, ami a közepes gyakorlati jegy eléréséhez elegendő.

A határozatszerkesztésen elért pontszám alapján a gyakorlati jegy minősítése a következő lehet:

23-30 pont: közepes (3)

15-22 pont: elégséges (2)

0-15 pont: elégtelen (1)

-        A Tanszék honlapjára (oktatott tárgyak => Büntető eljárási jog 2., Büntető eljárásjogi gyakorlat 2. követelmények)feltett jogesetek megoldásával további max. 20-20 % szerezhető. Jó vagy jeles gyakorlati jegy csak a honlapon közzétett jogesetek megoldásával érhető el!

A jogesetek beadási határideje: 2017. április 21. 17.50 óra

A beadás módja: személyesen a gyakorlati óra keretében vagy a jogandi@uni-miskolc.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A jogeset a tantárgyi követelmény alján szereplő linkről érhető el.

 

5.    Kötelező tananyag

Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex Kiadó, Budapest, 2012. 229 - 365. o.

Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. Complex Kiadó, Bp., 2007.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.

Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananya

Magistrates’ Court Sentencing Guidelines, Sentencing Council (e-learning)

http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/MCSG_Update9_October_2012.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

HATÁROZATSZERKESZTÉSI FELADATOK

Vissza