Büntető eljárásjogi gyakorlat II. – AJBUE278L6

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév;  Büntetőeljárási jog gyakorlat 2., Jogász osztatlan képzés, levelező 

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE278L6 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Közreműködő oktató(k): Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Javasolt félév: 6T félév

Előfeltétel: Büntetőeljárási jog gyakorlat 1. AJBUE278L5

Óraszám: 0+2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nyomozási, az ügyészi tevékenységhez, a vádemeléshez és az elsőfokú bírósági eljáráshoz kapcsolódó határozati formákkal. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a joggyakorlathoz kapcsolódó feladatokat megoldani, pl.: ítéletet, vádiratot szerkeszteni.

 Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T13, T14, T15, T17

képesség: K4, K14, K24, K29, K30, K31

attitűd: A3, A10

autonómia és felelősség: F1, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

2019. március 09. (szombat) 12.20–14.00; helye: XIX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 1. A nyomozási szakaszban hozandó határozatok 
 2. Az ügyészi tevékenységhez kapcsolódó határozatok, a vádemelés
 3. Az elsőfokú bírósági eljárás során hozandó határozatok
 4. A határozatszerkesztés alapvető tartalmi és formai követelményei

 

2019. május 17. (péntek) 13.00-14.00 óra; helye: XXI. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 1. Aláírás pótlás

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév során a Tanszék honlapján két jogeset kerül feltöltésre, amelyek a lent részletezettek szerint kerülhetnek a gyakorlati jegybe beszámításra.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy órarendben előírt foglalkozásán a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órán való részvétel. A tárgy oktatása gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgy órakeretében egy írásbeli határozatszerkesztésre kerül sor, amelynek hibátlan megoldásával az elérhető pontszám 60 %-a szerezhető meg, ami a közepes gyakorlati jegy eléréséhez elegendő. A Tanszék honlapjára feltöltött jogesetek megoldásával további max. 20-20 % szerezhető. Jó vagy jeles gyakorlati jegy csak a honlapon közzétett jogesetek megoldásával érhető el. A beadás módja: jogandi@uni-miskolc.hu e-mail címre történő megküldéssel. A jegesetek megküldésének határideje: 2019. március 09. (szombat) 12.20 óra.

A határozatszerkesztésen elért pontszám alapján a gyakorlati jegy minősítése a következő lehet:

23-30 pont: közepes (3)

15-22 pont: elégséges (2)

0-15 pont: elégtelen (1)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés, határozatszerkesztés.

Kötelező irodalom:

 • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. Wolters Kluwer, Budapest, 2018.
 • Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. Complex Kiadó, Bp., 2007.
 • 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok
 • Bárd Károly: Trial and Sentencing: Judicial Independence, Training and Appointment of Judges, Structure of Criminal Procedure, Sentencing Patterns, the Role of the Defence in the Countries of Transition. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7/4 (1999): pp.433-447.

Ajánlott irodalom:

 • Bárd Károly: A büntetőhatalom megosztásának buktatói. KJK, Budapest, 1987.
 • Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.
 • Bócz Endre: Büntetőeljárási jogunk kalandjai. Sikerek, zátonyok és vargabetűk. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 2007.
 • Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntetőeljárási jog tudományában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.
 • Finszter Géza: A rendészet elmélete. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003.
 • Hack Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2009.
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. KJK, Budapest, 1972.
 • Kis László: A titkos adatgyűjtés eredményének bizonyítékként történő felhasználásáról. Belügyi Szemle, 2012/12. 72-92.
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010.
 • Katona Géza: A helyszíni szemle hatékonyságának aktuális kérdései. Belügyi Szemle, 2012/6. 75-86.
 • Kovács Gyula: Nyomozási alapismeretek. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004.
 • Matusik Tamás: A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések a nyomozási bíró eljárásában. Belügyi Szemle, 2012/4. 5-47.
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.
 • Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogköre. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.
 • Tóth Mihály: A „Magyar Miranda” első néhány éve. In: Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások (Tanulmányok Király Tibor tiszteletére). KJK, Budapest, 1995. 62-77.
 • Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV, Bp., 2001.
 • Tremmel Flórián: A tettazonosság néhány kérdése retrospektív megközelítésben. Vargha Emlékkönyv, 2003. 267-272.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Peter Stelfox: Criminal investigation: An introduction to principles and practice. Willan, Cullompton, 2009.
 • Róth Erika: Prosecutorial Discretion and its Limits. In: Acta Juridica Hungarica 43, Nos 3-4. 2002. pp. 387 – 399.

HATÁROZATSZERKESZTÉSI FELADATOK - 2019

Vissza