Büntető eljárásjogi gyakorlat III. - AJBUE278L7

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetőeljárási jog gyakorlat 3., Jogász osztatlan képzés, levelező

Tantárgy neve:

Büntetőeljárási jog gyakorlat 3.

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE278L7 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Közreműködő oktató(k): Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Javasolt félév: 7Ő félév

Előfeltétel: Büntetőeljárási jog gyakorlat 2.

AJBUE278L6

Óraszám: 0+2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának feladata, hogy a hallgatók megismerjék a másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás, valamint a külön, különleges és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások anyagával összefüggő határozattípusokat. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a jogalkalmazói gyakorlathoz kapcsolódó feladatokat megoldani.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T13, T14, T15, T17

képesség: K4, K14, K24, K29, K30, K31

attitűd: A3, A10

autonómia és felelősség: F1, F5, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

2018. november 16. (péntek) 12.20–14.00; helye: XIX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 1. A határozatszerkesztés alapvető tartalmi és formai követelményei.
 2. A másodfokú bíróság határozatai.
 3. A harmadfokú bírósági eljárásban hozott határozatok.
 4. Egyes külön eljárások során hozott határozatok.
 5. A különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások során hozott határozatok.

2018. november 30. (péntek) 12.00-13.00 óra; helye: XXI. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

 1. Aláírás pótlás

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév során a Tanszék honlapján két jogeset kerül feltöltésre, amelyek a lent részletezettek szerint kerülhetnek a gyakorlati jegybe beszámításra.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy órarendben előírt foglalkozásán a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órán való részvétel. A tárgy oktatása gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgy órakeretében egy írásbeli határozatszerkesztésre kerül sor, amelynek hibátlan megoldásával az elérhető pontszám 60 %-a szerezhető meg, ami a közepes gyakorlati jegy eléréséhez elegendő. A Tanszék honlapjára feltöltött jogesetek megoldásával további max. 20-20 % szerezhető. Jó vagy jeles gyakorlati jegy csak a honlapon közzétett jogesetek megoldásával érhető el. A beadás módja: személyesen a gyakorlati óra keretében vagy a jogandi@uni-miskolc.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A határozatszerkesztésen elért pontszám alapján a gyakorlati jegy minősítése a következő lehet:

23-30 pont: közepes (3)

15-22 pont: elégséges (2)

0-15 pont: elégtelen (1)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés, határozatszerkesztés.

Kötelező irodalom:

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307-358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

Ajánlott irodalom:

 • Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.
 • Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.
 • Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
 • Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.
 • Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.
 • Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.
 • Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

Határozatszerkesztési feladatok

Vissza