Büntető eljárásjogi gyakorlat III. - AJBUE278L7

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető eljárásjogi gyakorlat 3. tantárgy

 tárgykód: AJBUE278L7

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Ideje: 2017. november 17. (péntek) 17.50–19.20; helye: XIX. előadó

Aláíráspótlás: 2017. december 9. (szombat) 13.00-14.00 óra; XIX. ea


Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárásjogi gyakorlat 2.

Egyidejű felvétel: Büntetőeljárási jog 3.

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatására a 7. szemeszterben kerül sor. A tárgy oktatásának feladata, hogy a hallgatók megismerkedjenek a másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás, valamint a külön és különleges eljárások anyagához kapcsolódó határozattípusokkal. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a jogalkalmazói gyakorlathoz kapcsolódó feladatokat megoldani.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. 2017. november 17. (péntek) 17.50–19.20; helye: XIX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

A határozatszerkesztés alapvető tartalmi és formai követelményei.

A másodfokú bíróság határozatai.

A harmadfokú bírósági eljárásban hozott határozatok.

Egyes külön eljárások során hozott határozatok.

A különleges eljárások során hozott határozatok.

 

2. 2017. december 9. (szombat) 13.00-14.00 óra; XIX. előadó – Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Aláírás pótlás

 

3. Aláírás feltétele

A tárgy órarendben előírt foglalkozásán a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órán való részvétel.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása gyakorlati jeggyel zárul, amely a következő feladatok megfelelő szintű megoldásával szerezhető meg:

A tantárgy órakeretében egy írásbeli határozatszerkesztésre kerül sor, amelynek hibátlan megoldásával az elérhető pontszám 60 %-a szerezhető meg, ami a közepes gyakorlati jegy eléréséhez elegendő.

A határozatszerkesztésen elért pontszám alapján a gyakorlati jegy minősítése a következő lehet:

23-30 pont: közepes (3)

15-22 pont: elégséges (2)

0-15 pont: elégtelen (1)

A Tanszék honlapjára (oktatott tárgyak => Büntető eljárási jog 3., Büntető eljárásjogi gyakorlat 3. követelmények)feltett jogesetek megoldásával további max. 20-20 % szerezhető. Jó vagy jeles gyakorlati jegy csak a honlapon közzétett jogesetek megoldásával érhető el!

A jogesetek beadási határideje: 2017. november 17. 17.50 óra

A beadás módja: személyesen a gyakorlati óra keretében vagy a jogandi@uni-miskolc.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

5. Kötelező tananyag

 • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012.
 • Az előadások anyaga és a szemináriumon elhangzottak
 • A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok
 • Jeremy McBride: Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Publishing, 2009. pp 307–358 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure.pdf

 

6. Ajánlott irodalom

 • Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében - emberijog-dogmatikai analízis.  Wiener A. Imre - jubileumi kötet. Bp. 2005. 209-230.
 • Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. 197-345. o.
 • Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok alaptanai. Budapest, 1985.
 • Farkas Ákos: Konszenzuális elemek a büntetőeljárásban. Magyar Jog 1992/8. 507-512. o.
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: „Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával” e-learning tananyag
 • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
 • Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
 • Kardos Sándor: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. Magyar Jog 2003/1. 21-29. o.
 • Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest 1972
 • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010
 • Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések. Miskolc, 2008.
 • Soós László: Az új Be. jogorvoslati rendszerének változásai. Magyar Jog 2003/12. 711-722. o.
 • Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntetőeljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex, Budapest, 2007.
 • Peter D. Marshall: A Comparative Analysis of the Right to Appeal http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=djcil

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

A büntetőeljárásról szóló (többször módosított) 1998. évi XIX. törvény és a 2017. évi XC. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Határozatszerkesztési feladatok

Vissza