Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat - AJBUE133IÜ4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE133IÜ4

igazságügyi igazgatási alapszak levelezőtagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:   Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi IntézetiTanszék

Tantárgy oktatója:    Dr. Friedmanszky Zoltán ügyész, Dr. Bancsi Gyöngyi bíró és Dr. Szabó József bíró (óraadó oktatók)

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőeljárás jog 1. AJBUE131IÜ3

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 7 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy a szakmai törzsanyag része. A tematika átfogja a büntetőeljárás különböző szakaszaiban – a nyomozás során, az ügyészi szakban és a bírósági eljárásban – hozott határozatok szerkesztésére vonatkozó alapvető információkat. A kurzus célja, hogy képessé tegye a hallgatókat arra, hogy a büntetőeljárás tárgyból szerzett ismereteiket felhasználva határozatokat szerkesszenek.         

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2017. február 10. 17.00-18.30; A/1. 307. – Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Határozatok a nyomozás során és az ügyészi szakban.

2017. február 10. 18.40-19.30; A/1. 307. – Dr. Bancsi Gyöngyi bíró

A nyomozási bíró határozatai.

2017. március. 3. 14.10-15.50; A/1. 307. – Dr. Szabó József Tamás az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, a miniszter szakmai főtanácsadója

Az első fokú bíróság határozatai

2017. március 17. 17.00-17.50; A/1. 307. – Dr. Szabó József Tamás az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, a miniszter szakmai főtanácsadója

A másodfokú és harmadfokú bíróság határozatai és a rendkívüli perorvoslatok során hozható határozatok

2017. március 17.: 18.00-tól: Írásbeli beszámoló

2017. május 12. 13.00; A/1. 307: Aláírás-pótlás, gyakorlati jegy pótlás

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4.    Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli dolgozat megírásával zárul, amelynek keretében az órán elhangzott és az írásos tananyag ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A dolgozat egyik része rövidebb, fogalom meghatározást, felsorolást vagy néhány szavas, 1-2 mondatos választ igénylő kérdésekből áll, másik része egy megadott jogeset alapján határozatszerkesztési feladat, amelyhez jogszabály (Be. és Btk.) használható.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a dolgozattal szerezhető összpontszám 51 %-ának elérése.

 

5.    Kötelező tananyag

Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex Kiadó, Bp., 2007.

Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Budapest, 2012

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény vonatkozó rendelkezései

 

6.    Ajánlott irodalom

Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010.

Mészáros József – Szili Zoltán: A vádiratszerkesztés néhány gyakorlati problémája. Ügyészségi Értesítő 1987/2.

Csiky Ottó - Kiss Anna: A határozatok kijavításának lehetőségei a büntetőeljárásban. Ügyészek Lapja. 2012/3.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza