Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat - AJBUE133IÜ4

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 2. félév; Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat; MSc/BSc nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Levelező tagozat: AJBUE133IÜ4

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár és egyes témákhoz meghívott előadók

Javasolt félév: 4T

 

Előfeltétel: Büntető eljárásjog 1.

AJBUE131IÜ3

Óraszám/hét:

óraszám/félév: 0+7

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

 

Kreditpont:

4

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A kurzus célja, hogy alapvető információkat nyújtson a büntetőeljárás különböző szakaszaiban – a nyomozás során és a bírósági eljárásban – hozott határozatok szerkesztésével kapcsolatban és képessé tegye a hallgatókat arra, hogy a megszerzett ismereteiket felhasználva határozatokat szerkesszenek. (Igazságügyi szakmai ismeretek körébe tartozik.)

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T10, T13

képesség: K2, K3, K8

attitűd: A7, A8

autonómia és felelősség: F1, F2, F4

 

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

2019. március 8. 12.30-14.00; A/1. 112. – Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Határozatok a nyomozás során és a vádemelés.

2019. március 8. 14.00-15.00; A/1. 112. – Dr. Bancsi Gyöngyi bíró

A nyomozási bíró határozatai.

2019. március 22. 12.20-14.00; A/1. 112. – Dr. Szabó József Tamás az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, a miniszter szakmai főtanácsadója

Az első fokú bíróság határozatai

2019. május 17. 17.00-18.00; A/1. 307. – Dr. Szabó József Tamás az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, a miniszter szakmai főtanácsadója

A másodfokú és harmadfokú bíróság határozatai és a rendkívüli jogorvoslatok során hozható határozatok

2019. május 17. 18.00-tól, a konzultációt követően: Írásbeli beszámoló (A/1. 307.)

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs évközi számonkérés

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Gyakorlati jegy

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A félév végén egy dolgozat megírására kerül sor. A megszerezhető 30 pont alapján a gyakorlati jegy

    0 – 12 pont: elégtelen (1)

13 – 17 pont: elégséges (2)

18 – 22 pont: közepes (3)

23 – 26 pont: jó (4)

27 – 30 pont: jeles (5)

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez (elmélet) ppt anyag is készül. Az egyes határozatok megismerésére minták felhasználásával kerül sor.

Kötelező irodalom:

  • Máziné Szepesi Erzsébet – Házi Lajos: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár. CompLex Kiadó, Bp., 2007.
  • Büntetőjogi fogalomtár. CompLex Kiadó, Budapest, 2012
  • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezései

(A tárgy jellegéből adódóan idegen nyelvű irodalom nem adható meg.)

Ajánlott irodalom:

  • Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából. Interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. CompLex Kiadó, Budapest, 2010.
  • Mészáros József – Szili Zoltán: A vádiratszerkesztés néhány gyakorlati problémája. Ügyészségi Értesítő 1987/2.
  • Csiky Ottó - Kiss Anna: A határozatok kijavításának lehetőségei a büntetőeljárásban. Ügyészek Lapja. 2012/3.
  • Fázsi László – Stál József: Észrevételek a büntető ítéletek kultúrája körében. Büntetőjogi Szemle, 2012/2.

(A tárgy jellegéből adódóan idegen nyelvű irodalom nem adható meg.)

 

 

Vissza