Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 2. (záróvizsga felkészítő)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 2.

(záróvizsga felkészítő)

Tárgykód: AJKOI103ISZL6 

Igazgatásszervező alapképzési szakos hallgatók részére

Levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr.Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 8 óra/félév

Számonkérés módja: -

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, felkészíteni a hallgatókat a záróvizsga sikeres letételére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A közigazgatás alapintézményei
 2. A közigazgatás és társadalmi környezete
 3. A közigazgatás szervezete
 4. A közigazgatás funkciói és feladatai
 5. A paraadminisztráció
 6. A közigazgatás személyzete
 7. Közigazgatási jogi alapintézmények
 8. Az államhatalmi ágak megosztásának körülményei és következményei
 9. A közigazgatás és a közigazgatási jog önállóságának megjelenése
 10. A közigazgatási jogtudomány eredményei
 11. A közigazgatási jog fogalma és helye a jogrendszerben
 12. A közigazgatási jog forrásai
 13. A közigazgatási jogi norma
 14. A közigazgatási jogviszony
 15. Záró konzultáció

      

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A tárgyból vizsga letételére nem kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

- Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. Budapest (HVGORAC) 2005.

- Kalas Tibor (szerk.): Közigazgatási jog 1. - Magyar közigazgatási jog Általános rész I. vonatkozó fejezetei. Miskolc (Miskolci Egyetemi Kiadó) 2015.

- Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.    Ajánlott irodalom

- Torma András: Közigazgatási struktúraváltás Magyarországon. Magyar Közigazgatás 2004/12. szám

- Lőrincz Lajos: A magyar közigazgatási jog változásai 1990-től (In: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005. Szerk: Jakab András – Takács Péter) Gondolat – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007

- Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2016. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza