Levelező - Bevezetés a bűnügyi tudományokba - AJBKR711JAL2

BEVEZETÉS A BŰNÜGYI TUDOMÁNYOKBA

 

Jogi asszisztens képzés

 

levelező tagozat

 

AJBKR711JAL2

 

2012/2013. tanév 2. félév

 

 

1. A konzultációk időpontja, tematikája és a konzultációkat vezető oktatók:

 

I. Február 23. (szombat) 8.30-11.50 óra; A/1 307. - Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai. A büntetőjog-tudomány fejlődése. Kriminológiai alapismeretek. Devianciák. Nem és bűnözés.

Tk: Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.) – továbbiakban Tk – 9-93., 98-141.o.

 

 

II. Március 23. (szombat) 8.30-11.50 óra, A/1 309.  - Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Életkor és bűnözés. A bűnözés ábrázolása, látens bűnözés, hazai kriminalitás. Alkohol-, kábítószer-fogyasztás és bűnözés. Viktimológia. A bűnözés megelőzése.

Tk: 98-141., 93-98.o.

 

 

III. Április 27. (szombat) 8.40-10.10 óra, A/1 307. - Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

A büntetés-végrehajtás alapkérdései. A büntető-igazságszolgáltatás szereplői, szervei, szervezeti felépítése. A bűnügyi nyilvántartás általános jellemzői.

Tk: 141-218.o.  

 

2. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

 

3. A vizsgára bocsátás feltétele: a tanrendben előirt konzultációkon való aktív jelenlét. A hallgató a konzultációk 10 %-áról hiányozhat. Ezt meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzéséhez a hallgató a félév tananyagából szóbeli beszámolót tesz.

 

4. A félév írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

5. A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást nyerhet a hallgató, ha korábban megszerzett tudása 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik a tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.  

 

6. Vizsgakövetelmények:

Kötelező anyag:

  • a konzultáción elhangzottak (különös tekintettel egyes témákra - pl.: családon belüli erőszak)
  • Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.

 Ajánlott irodalom:

  • Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.
  • F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
  • Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.
  • Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
  • Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 7. Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens.

 

 

Vissza