Bevezetés a jogi tanok történetébe

Önellenőrző és vizsgakérdések a Bevezetés a jogi tanok történetébe c. tárgyhoz

2008/09. II. félév

 

 

Hans Kelsen: Tiszta jogtan

 1. A tiszta jogelmélet módszertani követelményei (1. §, 7. §, 8-9. §)
 2. A norma mint tényállás és jelentés egysége (2-6. §, 11. §)
 3. A jog kötelező jellege (12-16. §)
 4. A jog mint normarendszer (27-28. §)
 5. A hipotetikus alapnorma (29-30. §)
 6. A jogrend lépcsőzetes felépítése (31. §)
 7. Jog és állam kettőssége és azonossága (46-48. §)

 

 

Herbert Hart: A jog fogalma

 1. A jog fogalmi megragadását uraló zavar (11-16. o.)
 2. A jogelmélet három visszatérő kérdése (16-24. o.)
 3. A hagyományos meghatározás elégtelensége (24-29. o.)
 4. A jog általánossága és tartós jellege (az imperatív elmélet elemei) (30-38. o.)
 5. A jogszabályok tartalmi sokfélesége (39-47. o.)
 6. A jogszabályok személyi hatályát és a keletkezésük módját illető sokféleség (57-65. o.)
 7. A szokásszerű engedelmesség és a jog folytonossága (66-72. o., 75-78. o.)
 8. A szokásszerű engedelmesség és a jog tartós jellege (78-83. o.)
 9. A szuverenitás és a törvényhozó hatalom jogi korlátai (83-89. o.)
 10. A törvényhozó mögötti szuverén eszméje (89-97. o.)
 11. A kötelezettség előrejelző elmélete (101-105. o.)
 12. A kötelezettség fogalma (105-111. o.)
 13. A jog elemei - elsődleges és másodlagos szabályok (111-120. o.)
 14. Az elismerési szabály (121-123. o., 127-134. o., 172-180. o.)
 15. Szabály és szokás, belső és külső nézőpont (72-75. o., 123-127. o.)
 16. Egy jogrendszer létezésének feltételei (134-140. o.)
 17. Az általános szabályok "nyitott szövedékűsége" (147-152. o., 153-159. o.)
 18. Formalizmus (152-153. o.)
 19. Szabályszkepticizmus (160-165. o.)
 20. A bírói döntés véglegessége és tévedhetetlensége (166-172. o.)
 21. A természetjog klasszikus elmélete (216-222. o.)
 22. A természetjog minimális tartalma (222-231. o.)
 23. Jogi érvényesség és erkölcsi érték (231-239. o.)
 24. Jogi érvényesség és engedetlenség (239-245. o.)

 

 

Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből

 1. A természetjogtan lényege (10-13. o.)
 2. A természetjogtan történetének áttekintése (13-20. o.)
 3. A modern természetjogtan (14-19. o.)
 4. Természetjogtan és jogpozitivizmus (9-10. o., 20-22. o.)
 5. A természetjog mint a jog értékelésénak mércéje, valamint a jog természetének a tisztázása (23-25. o.)
 6. A természetjog és a nem forrásalapú jogi döntések (25-28. o.)
 7. A jogpozitivizmus megragadása és elhatárolása (31-35. o.)
 8. A jogpozitivizmus képviselői: Bentham, Austin, Kelsen (35-38. o.)
 9. A jogpozitivizmus képviselői: Hart, Raz (38-41. o.)
 10. Jog és erkölcs kapcsolata a jogpozitivizmusban: erkölcsi relativizmus, engedelmességi kötelezettség mint logikai következmény (41-45. o.)
 11. Jog és erkölcs kapcsolata a jogpozitivizmusban: az engedelmességi kötelezettség kauzális magyarázata, a jog autoritásigénye (45-47. o.)
 12. Leíró és normatív, inkluzív és exkluzív jogpozitivizmus (47-50. o.)

 

 

Győrfi Tamás: A kortárs jogpozitivizmus perspektívái

 1. A jog és az erkölcs tartalmi kapcsolata (56-60. o.)
 2. Milyen morális igényeket támaszt a jog?: az engedelmességi kötelezettség kérdése  (61-66. o.)
 3. Milyen morális igényeket támaszt a jog?: az érvényes jogszabályok erkölcsi ereje (66-69. o.)
 4. Jogpozitivizmus és erkölcsi nonkognitivizmus (69-72. o.)

 

Vissza