Bevezetés a közjogtanba

Követelmények és tantárgyi program

Bevezetés a közjogtanba c. tantárgyból

jogi asszisztens szakos nappali tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK711JAN2

2012/2013. tanév 2. félév

 

Tanegység típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma: 2 kr.

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

A tárgy jegyzője: Hallók Tamás egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: –

 

1.    Az oktatás célja:

A hallgatók megismerjék a közjog, az alkotmányjog alapelveit, alapfogalmait, a jogrendszer működését meghatározó elveket, az alapvető jogforrástani ismereteket, a hatalomgyakorlás módjait, és az abban közreműködő főbb szerveket. Így ismereteikkel a jogélet különböző területein dolgozó jogászok munkáját segíteni tudják.

 

2.    Felmentési kérelmek elbírálása:

Bevezetés a közjogtanból tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3.    Az előadások látogatása, aláírás

Az előadások látogatása kötelező. A Tanszék a jelenlétet ellenőrzi. Két alkalomnál több hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

 

4.    Vizsga:

A vizsga a Tanszék által meghatározott vizsganapokon történik. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat. Mindenki csak a vizsgalapon feltüntetett oktatónál vizsgázhat.

 

5.    Adminisztratív ügyek intézése

A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése az A/6. épület 211-es szobájában történik.

 

6.    Tankönyv: -

 

7.    Ajánlott irodalom:

-      Alkotmányjog. (Szerk.: Kukorelli) Osiris, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

-      Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Bíbor, Miskolc, 2008.

-      Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója KJK, Bp., 1994.

 

 


Előadások

 

Okt. h.

Időpont

Előadó

Téma

1.

II.18.

Hallók Tamás

Közjog, magánjog elhatárolása, jogágak típusai. Az alkotmányjog fogalma, jellemzői. Az alkotmány, alkotmányosság fogalma. A hatalommegosztás elmélete.

2.

II.25.

Hallók Tamás

A jogforrás fogalma, a jogforrási rendszer elvei. A jogforrási hierarchia (törvény, rendeletek) Alapelvek a jogrendszerben. A kormány jogalkotó hatásköre. A kormányrendelet. A kormány tagjainak jogalkotó tevékenysége. Az önkormányzati rendelet a jogforrási hierarchiában. Az önkormányzati rendeletalkotás legfontosabb tárgyai. A jogszabályok közzététele, jogszabálygyűjtemények, a jogszabályok keresése. A jogszabálytervezetek internetes közzététele.

3.

III.4.

Hallók Tamás

A demokrácia: a közvetlen és képviseleti demokrácia. Képviseleti demokrácia. Országos szint. Területi-helyi szint. A közvetlen demokrácia. Országos és helyi népszavazás, népi kezdeményezés.    

4.

III.11.

Hallók Tamás

A közigazgatási szervek. A közigazgatási szervek csoportosítása feladatuk alapján. A közhatalom gyakorlása.  Az államigazgatási szervek jogalkotó tevékenysége.

5.

III.18.

Hallók Tamás

Az alkotmányos szervek rendszere. Az Országgyűlés: megalakulás, tisztviselők, bizottságok, frakciók.    

6.

III.25.

 

Szünet

7.

IV.1.

 

Szünet

8.

IV.8.

Panyi Béla

A helyi önkormányzás alkotmányos alapjoga. A választópolgárok közössége a helyi hatalom gyakorlásában. A helyi közügy fogalma. A települési és területi önkormányzatok. A képviselőtestület döntései (rendelet, határozat). A képviselő-testület ülései, a nyilvános és zárt ülés. A szervezeti és működési szabályzat. A jegyző feladata a rendeletalkotásban. A kötelező rendeletalkotási tárgykörök. Az önkormányzati rendelet kezdeményezésére jogosultak. A rendeletalkotás szabályai. Az önkormányzati rendelet kihirdetése és a hatálybalépése

9.

IV.15.

Hallók Tamás

A kormány. A kormány megalakulása, megbízatásának megszűnése, összetétele, feladatai

10.

IV.22.

Panyi Béla

A bíróságok. A bírósági szervezet felépítése. A bíróságok igazgatása. A bíróságok határozatainak közzététele. Az ügyészség.  Az ügyészség szervezeti felépítése Az ügyészi tevékenység fő irányai.

11.

IV.29.

Hallók Tamás

A köztársasági elnök választása, megbízatási ideje, megbízatásának megszűnése és hatáskörei.

12.

V.6.

Hallók Tamás

Az adatfajták. Az adatok kezelésének szabályai. Az adatvédelmi hatóság. A titokfajták fogalma. A minősítés alkotmányos alapjai. A minősítésre jogosultak köre és a minősítési eljárás. A minősített adatok kezelésével kapcsolatos szabályok.

13.

V.13.

Hallók Tamás

Az Alkotmánybíróság feladata, tagjai. Az állampolgár, illetve a parlament Alkotmánybírósághoz fordulásának lehetőségei. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.

 

 

 

 

 

Az előadások helye és ideje: A/1. ép. 307.tt, hétfő 8–10.

 

 

Miskolc, 2013. január

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

Vissza