Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Jogász szak nappali tagozat, 2017/2018. tanév 1. félév

AJJOE275N1

 

Az előadás helye: A/6. ép. XX. ea.

Az előadás ideje: hétfő 14.00–16.00 – A részvétel kötelező!

Az előadó: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Az ügyintéző: Hódosi Gabriella; A/6. ép. 222. szoba

Az oktatás célja: A tárgy a jogtudományi alapozó ismereteket közvetítő tárgyak keretében helyezkedik el, melynek feladata, hogy az általa elsajátítható ismeretek megalapozzák a későbbi szemeszterekben folytatandó jogi tanulmányokat a tanulmányait megkezdő joghallgató számára..

A számonkérés: kollokvium ötfokozatú értékeléssel

A követelmények: A jelenlét kötelező, a zárthelyi dolgozat megírása önkéntes. A sikeres dolgozat eredménye a félévi vizsgaeredménybe beszámít.

A félév beosztása:

1.

szeptember 11.

Tudomány - jogtudomány - joggyakorlat. A jogászság története Európában és Magyarországon; a jogászi szakmák.

2.

szeptember 18.

A jogforrás (Jog és jogforrás; A jog formális forrásai; A jogi döntés indokai)

3.

szeptember 25.

A jogszabály (Jogi norma - jogtétel - jogszabály - jogszabályhely; A jogszabályok szerkezeti elemei; A jogszabályok tipológiája; A jogszabályok rendszerezése; A jogszabályok érvényessége és hatálya)

4.

október 2.

A jogrendszer (A jog horizontális tagozódása; A jog vertikális tagozódása; A jogrendszer egységét biztosító elvek és intézmények; A joghézag problémája)

5.

október 9.

A jogrendszerek csoportosítása (A jogösszehasonlítás; A római-germán jogcsalád; A common law jogcsalád; A szocialista jogcsalád; Egyéb jogrendszerek)

6.

október 16.

A jogalkalmazás (A jogalkalmazás modellje; Jogi eljárás; A jogszabályok értelmezése; Laikusok részvétele a bíráskodásban) Zárthelyi dolgozat (önkéntes)

7.

október 24.

Munkaszünet

8.

október 30.

Rektori szünet

9.

november 6.

Jogviszony és jogi felelősség (A jogviszony mibenléte; A jogviszony elemei; Felelősség és felelősségrevonás).

10.

november 13.

A modern állam (A feudális abszolutizmus állama; A polgári állam; A totális állam; A késői és poszt-totalitárius államfejlődés Közép-Kelet-Európában)

11.

november 20.

A modern állam megszerveződése (Hatalommegosztás: Törvényhozás, Végrehajtás, Bíráskodás; A szervezet)

12.

november 27.

Az állami hatalom terjedelme és korlátai (Az állami szuverenitás; A szuverenitás belső oldala; A szuverenitás külső oldala)

13.

december 4.

Az államok osztályozása (Az államok osztályozhatóságáról; Az államok klasszikus osztályozása; Az államok jogi-szervezeti osztályozása; Az államok politikai rendszer szerinti tipológiája)

14.

december 11.

Elővizsga

 

A tananyag: Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. [Prudentia Iuris 2.] Miskolc, Bíbor Kiadó, 2012. (Ötödik, átdolgozott kiadás)

A tételsor letölthető innen.

 

Miskolc, 2017. szeptember

 

(Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

 

 

Vissza