Bevezetés az állam- és jogtudományokba

 

Bevezetés az állam- és jogtudományokba

jogász szak levelező tagozat, 2018/2019. tanév I. félév

AJJOE275L1

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: Kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy a jogtudományi alapozó ismereteket közvetítő tárgyak keretében helyezkedik el, melynek feladata, hogy az általa elsajátítható ismeretek megalapozzák a későbbi szemeszterekben folytatandó jogi tanulmányokat a tanulmányait megkezdő joghallgató számára. A tárgy tematikája kiterjed a jogtudomány alapfogalmaira, a jogrendszer felépülésére, alapintézményeire és összefüggéseire, áttekintő ismereteket kínál továbbá az állami-politikai intézményrendszer felépülését, működését és összefüggéseit illető kérdésekről.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

                                                                                                        

2018. 09. 15. Szombat                       12.20 - 15.40.  X. ea.

Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése

Tudomány - jogtudomány - joggyakorlat

A jogászság története Európában és Magyarországon; a jogászi szakmák a modern jogrendszerekben

A jogforrás (Jog és jogforrás; A jog formális forrásai; A jogi döntés indokai)

A jogszabály (Jogi norma - jogtétel - jogszabály - jogszabályhely; A jogszabályok szerkezeti elemei; A jogszabályok tipológiája; A jogszabályok rendszerezése; A jogszabályok érvényessége és hatálya)

A jogrendszer (A jog horizontális tagozódása; A jog vertikális tagozódása; A jogrendszer egységét biztosító elvek és intézmények; A joghézag problémája)

 

2018. 11. 17. Szombat                        12.20 - 15.40.  X. ea.                     

A jogrendszerek csoportosítása (A jogösszehasonlítás; A római-germán jogcsalád; A common law jogcsalád; A szocialista jogcsalád; Egyéb jogrendszerek)

A jogalkalmazás (A jogalkalmazás modellje; Jogi eljárás; A jogszabályok értelmezése; Laikusok részvétele a bíráskodásban)

Jogviszony és jogi felelősség (A jogviszony mibenléte; A jogviszony elemei; Felelősség és felelősségrevonás)

A modern állam (A feudális abszolutizmus állama; A polgári állam; A totális állam; A késői és poszt-totalitárius államfejlődés Közép-Kelet-Európában)

 

2018. 11. 24. Szombat                        8.30 - 11.50.    XX. ea.                     

Önkéntes zárthelyi dolgozat

A modern állam megszerveződése (Hatalommegosztás: Törvényhozás, Végrehajtás, Bíráskodás; A szervezet)

Az állami hatalom terjedelme és korlátai (Az állami szuverenitás; A szuverenitás belső oldala; A szuverenitás külső oldala)

Az államok osztályozása (Az államok osztályozhatóságáról; Az államok klasszikus osztályozása; Az államok jogi-szervezeti osztályozása; Az államok politikai rendszer szerinti tipológiája)

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Önkéntes zárthelyi dolgozat, melynek eredménye a félévi értékelésbe beszámít.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga szóbeli kollokvium, amely két tétel megválaszolásából áll. A vizsga anyaga a kötelező tananyag. A vizsga menete a személyazonosság ellenőrzéséből, a kérdések kiadásából és megválaszolásából áll.

 

5.    Kötelező tananyag

Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. [Prudentia Iuris 2.] Miskolc, Bíbor Kiadó, 2012. (Ötödik, átdolgozott kiadás)

A tételsor letölthető innen.

 

6.    Egyéb tudnivalók

A tanulmányokra, az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. A vizsganapok jegyzékét a vizsgaidőszak megkezdését megelőzően egy hónappal függesztjük ki a tanszéki hirdetőtáblán, illetve ismertetjük az utolsó előadás alkalmával. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2018. szeptember

 

(Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék)

 

Vissza