Bevezetés a közjogtanba

Vizsgakérdések a jogi felsőoktatási szakképzés hallgatói számára

Bevezetés a közjogtanba

tantárgyból 2017/18. tanév II. félév

 

A)

  1. A közjog és a magánjog fogalma, elhatárolása, az egyes jogágak. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Az alkotmány fogalma, ismérvei, az alkotmányok csoportosítása.

  2. Az alkotmányosság követelményei. A hatalommegosztás elve (Locke, Montesquieu, Constant)

  3. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrási rendszer alapelvei. A hatályos magyar jogforrási rendszer  felvázolása: A jogszabályok.

  4. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása. A jogszabályok jelölése.

  5. A képviseleti és a közvetlen demokrácia fogalma, egymáshoz való viszonya. Az országos népszavazás és népi kezdeményezés szabályai.

  6. Választási alapfogalmak. Választási alapelvek. A választási rendszerek fajtái.

  7. A magyar országgyűlési választójog feltételei. A magyar országgyűlési választási rendszer, az eredmény megállapítása.

  8. Az Országgyűlés funkciói és hatáskörei. Az Országgyűlés megalakulása és megbízatási ideje. Az Országgyűlés tisztségviselői. Az Országgyűlés szervezete: plénum, bizottságok, frakciók.

  9. Az Országgyűlés működésének szabályai. Kérdés és interpelláció. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

10. A köztársasági elnök választása, megbízatása, megbízatásának megszűnése, helyettesítése.

11. A köztársasági elnök feladatai, hatáskörei.

 

B)

 

1. A kormányzás fogalma. A Kormány feladat-és hatáskörei. A kormányzati felelősség lényege és érvényesítésének eszközei.

2. A Kormány megalakulása, megszűnése. Az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

3. Az önkormányzás elve. Az állam területi tagozódása. A helyi önkormányzás fogalma. A helyi önkormányzatok típusai, alapjogai.

4. Az igazságszolgáltatás fogalma. A magyar bírósági szervezet. A bírói jogviszony keletkezése, a bírói függetlenség. A bíróságok központi igazgatása.

5. A magyar ügyészség szervezete. Az ügyészség feladatai, tevékenységi körei.

6. Az alkotmánybírói tisztség létrejötte, megszűnése. Az alkotmánybírák jogállása. Az Alkotmánybíróság szervezete.

7. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.

8. Az alapvető jogok biztosa és helyetteseinek tisztsége. Megválasztásuk, jogállásuk, tisztségük megszűnése.

9. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek feladatai, eljárása és intézkedései.

 

 Miskolc-Egyetemváros, 2018. május

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza