Bevezetés a közjogtanba

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bevezetés a közjogtanba c. tantárgyból

 tárgykód: AJALK811JFN2

jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Hallók Tamás egyetemi docens

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Hallók Tamás

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A hallgatók megismerjék a közjog, az alkotmányjog alapelveit, alapfogalmait, a jogrendszer működését meghatározó elveket, az alapvető jogforrástani ismereteket, a hatalomgyakorlás módjait, és az abban közreműködő főbb szerveket. Így ismereteikkel a jogélet különböző területein dolgozó jogászok munkáját segíteni tudják.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Közjog, magánjog elhatárolása, jogágak típusai. Az alkotmányjog fogalma, jellemzői. Az alkotmány, alkotmányosság fogalma.
 2. A hatalommegosztás elmélete.
 3. A jogforrás fogalma, a jogforrási rendszer elvei. A jogforrási hierarchia (törvény, rendeletek)
 4. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A jogszabályok érvényessége és hatálya.
 5. A jogszabályok kihirdetése, közzététele, nyilvántartása.
 6. A közvetlen és képviseleti demokrácia. Képviseleti demokrácia. Választójogi alapfogalmak. Az országgyűlési választások alapjai.
 7. A közvetlen demokrácia. Országos népszavazás.
 8. Az alkotmányos szervek rendszere. Az Országgyűlés: megalakulás, tisztviselők, bizottságok, frakciók. A képviselői megbízatás; a mentelmi jog
 9. A köztársasági elnök választása, megbízatási ideje, megbízatásának megszűnése és hatáskörei.
 10. A kormány. A kormány megalakulása, megbízatásának megszűnése, összetétele, feladatai.
 11. A helyi önkormányzás alkotmányos alapjoga. A választópolgárok közössége a helyi hatalom gyakorlásában. A helyi közügy fogalma. A települési és területi önkormányzatok.
 12. A bíróságok. A bírósági szervezet felépítése. A bíróságok igazgatása.
 13. Az ügyészség.  Az ügyészség szervezeti felépítése Az ügyészi tevékenység fő irányai.
 14. Az Alkotmánybíróság feladata. Az alkotmánybírák jogállása. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.
 15. Az alapvető jogok biztosának jogállása, feladata és hatáskörei.

 

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. A félév során egy kötelező zárthelyi dolgozatot kell megírniuk a hallgatóknak. A félévvégi aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges minősítésű) megírása. Az értékelés öt fokozatú.

 

4.    Számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

 

Vizsgakérdések Bevezetés a közjogtanba tárgyból

1. A közjog és a magánjog fogalma, elhatárolása, az egyes jogágak. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Az alkotmány fogalma, ismérvei, az alkotmányok csoportosítása.

  2. Az alkotmányosság követelményei. A hatalommegosztás elve (Locke, Montesquieu, Constant)

  3. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrási rendszer alapelvei. A hatályos magyar jogforrási rendszer felvázolása: A jogszabályok.

  4. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása.

  5. A képviseleti és a közvetlen demokrácia fogalma, egymáshoz való viszonya. Az országos népszavazás szabályai.

  6. Választási alapfogalmak. Választási alapelvek. A választási rendszerek fajtái.

  7. A magyar országgyűlési választójog feltételei. A magyar választási rendszer szabályai, az eredmény megállapítása.

  8. Az Országgyűlés funkciói és hatáskörei. Az Országgyűlés megalakulása és megbízatási ideje. Az Országgyűlés tisztségviselői. Az Országgyűlés szervezete.

  9. Az Országgyűlés működésének szabályai. Kérdés és interpelláció. Az országgyűlési képviselők mentelmi joga.

10. A köztársasági elnök választása, megbízatása, megbízatásának megszűnése, helyettesítése.

11. A köztársasági elnök feladatai, hatáskörei.

12. A kormányzás fogalma. A Kormány feladat-és hatáskörei. A kormányzati felelősség lényege és érvényesítésének eszközei.

13. A Kormány megalakulása, megszűnése. Az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

14. Az önkormányzás elve. Az állam területi tagozódása. A helyi önkormányzás fogalma. A helyi önkormányzatok típusai, alapjogai.

15. Az igazságszolgáltatás fogalma. A magyar bírósági szervezet. A bírói függetlenség. A bíróságok központi igazgatása.

16. A magyar ügyészség szervezete. Az ügyészség feladatai, tevékenységi körei.

17. Az alkotmánybírói tisztség létrejötte, megszűnése. Az alkotmánybírák jogállása. Az Alkotmánybíróság szervezete.

18. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.

19. Az alapvető jogok biztosa és helyetteseinek tisztsége. Megválasztásuk, jogállásuk, tisztségük megszűnése.

20. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek feladatai, eljárása és intézkedései.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Hallók Tamás: Bevezetés a közjogtanba a jogi felsőoktatási szakképzés hallgatói számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2016.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bátyi Emese – Hallók Tamás – Panyi Béla – Pap Gábor –  Paulovics Anita: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. (szerk. Kukorelli István), Osiris, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

Petrétei József: Magyarország  alkotmányjoga II. Államszervezet. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014.

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója KJK, Bp., 1994.Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Zárthelyi dolgozat, megajánlott jegy: A félév során egy kötelező zárthelyi dolgozat írására kerül sor (IV. 19-én). A félévvégi aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges minősítésű) megírása. A zárthelyi dolgozat anyaga az első hat előadás anyaga (a köztársasági elnök témakörével bezárólag). Az a hallgató, aki a zárthelyi dolgozatot jó vagy jeles eredménnyel írja meg, mentesül a zárthelyi dolgozat tételei alól a félévvégi kollokviumon.

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Bevezetés a közjogtanból csak az a nappali tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

 

Miskolc, 2018. január

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza