Bevezetés az informatikába

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Bevezetés az informatikába c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI811JFL1

jogi felsőoktatási szakképzési szak levelező tagozatos hallgatói számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Czékmann Zsolt, egyetemi adjunktus

Óraszám/félév: 10 / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika alapjaival, így különösen az informatika fogalmával, tárgyával és módszerével, az informatika kialakulásával, az informatika tagozódásával, a nyilvántartások jelentőségével az informatikában. Bepillantást nyerhetnek a hallgatók az információs rendszerek és az információkezelés eszközeinek világába. Elektronikus közigazgatás informatikai alapjainak bemutatása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az informatika fogalma
 2. Az információ fogalma (Wiener, Ducrocq)
 3. Az információ fogalma (Balogh, Kalas)
 4. Az informatika tárgya és módszere
 5. Az informatika kialakulása (az informatika, mint tudomány megjelenése)
 6. Az informatika tagozódása
 7. A nyilvántartások jelentősége az informatikában
 8. Információs rendszerek a közigazgatásban
 9. Az információkezelés eszközei
 10. Információs társadalom alapvető kérdései
 11. Az információs társadalom kialakulása (Japán, USA)
 12. Információs társadalom az EU-ban (1992-2009)
 13. Információs társadalom az EU-ban (2009-től napjainkig)
 14. CLBPS jelentősége
 15. Információs társadalom Magyarországon

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

5.    Kötelező tananyag

1.  Torma András: Informatika c. egyetemi jegyzet (http://jogikar.uni-miskolc.hu/kozigazgatasi_jogi_tanszek_tansegedletek)

2.  Csáki Gyula Balázs: „Elektronikus közigazgatás” akkor és most (In: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére, szerk.: Torma András, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008.)

3.  Szittner Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon (Magyar Közigazgatás 2003. évi 3-4. szám)

4.  Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.

5.  Thomas Hoeren: Internet- und Kommunikationsrecht: Praxis-Lehrbuch, Schmidt , Dr. Otto (Dec 2007), ISBN-10: 3504420510, ISBN-13: 978-3504420512

 

6.    Ajánlott irodalom

1.  Budai Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.

2.  Budai Balázs Benjámin - Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.

3.  Budai Balázs Benjámin - Szentkirályi-Holota Szabolcs: Az elektronikus kormányzat jogi környezete. E-government Alapítvány, Budapest, 2005.

4.  Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.

5.  Prof. Dr. Michael Kloepfer - Dr. Andreas Neun: Informationsrecht, Verlag C.H. Beck München 2002, ISBN 978 3 406 48401 8

 

Egyéb tudnivalók:

 

Szeptember 15.

(péntek)

12.30 - 15.00

C2F208

Október 6.

(péntek)

12.30 - 15.00

C2F208

November 10.

(péntek)

12.30 - 15.00

C2F208

December 8.

(péntek)

12.20 – 13.30

C2F208

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza