Büntetőjog I. - AJBKR275L3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 1. tantárgy

tárgykód: AJBKR275L3

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gula József egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Egyidejű felvétel: Büntetőjogi gyakorlat 1.

Óraszám: 16 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel. A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak, az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata. Az oktatás kiterjed a kapcsolódó nemzetközi szabályozásra is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2017. szeptember 30. (szombat) 8.30-11.50 (XIX. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány.

A bűnügyi tudományok rendszere.

A magyar büntetőjog fejlődése.

A büntetőjog alapelvei.

A büntetőjog forrásai.

 

2017. október 14. (szombat) 8.30-11.50 (XIX. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete.

A büntető törvény értelmezése.

A büntető törvény hatálya.

A nemzetközi bűnügyi együttműködés.

 

2017. október 28. (szombat) 12.20-15.40 (XIX. előadó) – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A bűncselekmény fogalma.

A bűncselekmények súly szerinti felosztása.

A tényállástan.

 

2017. november 18. (szombat) 8.30-11.50 (XIX. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere.

A jogellenességet kizáró okok.

Az alannyá válást kizáró okok.

A bűnösséget kizáró okok.

A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok.

A büntethetőséget megszüntető okok.

 

3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest, 2014.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései

-         Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-         Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-         Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-         Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2010.

-         Balogh Ágnes, Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Általános rész. Osiris Kiadó, 2010.

-         Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál: Büntetőjog Általános Rész, HVG ORAC Kiadó, 2010.

-         Busch Béla (szerk.): Büntetőjog. Általános rész. HVG ORAC Kiadó, 2010.

-         Gellér Balázs József: A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános tanok. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2008.

-         Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.

-         A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-         Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-         Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza