Büntetőjog I. - AJBKR290L3

TANTÁRGYI TEMATIKA

Osztatlan jogász (nappali és levelező)

2018/2019. tanév 1. félév

Tantárgy neve:

Büntetőjog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJBKR290N3

Levelező: AJBKR290L3

Diplomás levelező: AJBKR290D3

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Nappali: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Levelező/Diplomás levelező: Dr. Gula József egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Javasolt félév:

3. félév

Előfeltétel:

Bevezetés az állam- és jogtudományokba (AJJOE275N1/AJJOE275L1/AJJOE275D1)

Büntetőjogi gyakorlat (AJBKR256N3/AJBKR256L3)

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező/Diplomás levelező: 16 óra/félév

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

Nappali/Levelező: 4

Diplomás levelező: 5

Munkarend:

nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak, az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata. Az oktatás kiterjed a kapcsolódó nemzetközi szabályozásra is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

 

tudás: T5, T8, T10, T11, T12, T13

képesség: K2, K3, K4, K19, K28, K29, K30, K31

attitűd: A2, A3, A8, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere.
 2. A magyar büntetőjog fejlődése.
 3. A büntetőjog alapelvei
 4. A büntetőjog forrásai. A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete, az értelmezés elvi kérdései.
 5. A büntető törvény hatálya
 6. A nemzetközi bűnügyi együttműködés 
 7. A bűncselekmény fogalma és a bűncselekmények súly szerinti felosztása
 8. Tényállástan I.
 9. Tényállástan II.
 10. A jogellenességet kizáró okok
 11. Az alannyá válást kizáró okok
 12. A bűnösséget kizáró okok. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok
 13. A büntethetőséget megszüntető okok.
 14. A tevékeny megbánás büntetőjogi értékelése

 

Előadás

 

Nappali tagozat: 

Előadás ideje: hétfő 10.00 -12.00 óra; helye: XX. ea.

Szeptember 10.: A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere. ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Szeptember 17.: A magyar büntetőjog fejlődése. ea. Prof. Dr. Görgényi Ilona

Szeptember 24.: A büntetőjog alapelvei. ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Október 1.: A büntetőjog forrásai. A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete, az értelmezés elvi kérdései. A büntető törvény hatálya. ea: Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens

Október 8.: A nemzetközi bűnügyi együttműködés. ea:  Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Október 13.: A bűncselekmény fogalma és a bűncselekmények súly szerinti felosztása. ea: Dr. Gula József egyetemi docens

Október 15.: Tényállástan I. ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Október 22.: Pihenőnap

Október 29.: Dékáni szünet

November 5.: Tényállástan II. ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

November 12.: A jogellenességet kizáró okok. ea: Dr. Gula József egyetemi docens

November 19.: Az alannyá válást kizáró okok. ea: Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens

November 26.: A bűnösséget kizáró okok. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok. ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

December 3.: A büntethetőséget megszüntető okok. ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

December 10.: A tevékeny megbánás büntetőjogi értékelése. ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Levelező/Diplomás levelező tagozat:

Szeptember 29. (szombat) 8.30-11.50 (XVIII. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere.

A magyar büntetőjog fejlődése. A büntetőjog alapelvei. A büntetőjog forrásai.

Október 27. (szombat) 8.30-11.50 (XVIII. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete. A büntető törvény értelmezése.

A büntető törvény hatálya. A nemzetközi bűnügyi együttműködés.

November 24. (szombat) 12.20-15.40 (XVIII. előadó) – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A bűncselekmény fogalma. A bűncselekmények súly szerinti felosztása.

A tényállástan.

December 8. (szombat) 12.20-15.40 (XVIII. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A jogellenességet kizáró okok.

Az alannyá válást kizáró okok. A bűnösséget kizáró okok.

A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok. A büntethetőséget megszüntető okok.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60%-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

Levelező és diplomás levelező tagozaton az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, amelynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően.

Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy keretében történik, amelynél az egyes szintek elhatárolása az alábbiak szerint alakul: 0- 60% - elégtelen, 61-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

A hallgató az érdemjegy szóbeli ismertetése után a vizsgalap aláírásával fogadja el az érdemjegyet.

 

Kötelező irodalom:

 1. Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései
 3. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai
 4. Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Gula József - Sántha Ferenc (szerk.): Büntetőjogi jogeset- és feladattár. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017.
 2. Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I.– Általános rész. (Lektor: Busch Béla) Harmadik kiadás HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2015.
 3. Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I-II, Iurisperticuss Bt., Szeged, 2014
 4. Balogh Ágnes, Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog: Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2015.
 5. Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2017.
 6. Farkas Ákos (szerk.): Fejezetek az európai büntetőjogból, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017
 7. Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.
 8. A Btk. Kommentárok vonatkozó részei
 9. Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.
 10. Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 11. Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 12. Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

Miskolc, 2018. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza