Büntetőjog I. - AJBKR275N3, AJBKR255N3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 1. tantárgy

tárgykód: AJBKR275N3, AJBKR255N3

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Az előadás ideje: hétfő 10.00-12.00 óra; helye: XVIII. ea.

Tematika a 2017/2018. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Egyidejű felvétel: Büntetőjogi gyakorlat 1.

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere.

2. A magyar büntetőjog fejlődése.

3. A büntetőjog alapelvei

4. A büntetőjog forrásai. A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete, az értelmezés elvi kérdései.

5. A büntető törvény hatálya

6. A nemzetközi bűnügyi együttműködés 

7. A bűncselekmény fogalma és a bűncselekmények súly szerinti felosztása

8. Tényállástan I.

9. Tényállástan II.

10. A jogellenességet kizáró okok I.

11. A jogellenességet kizáró okok II.

12. Az alannyá válást kizáró okok

13. A bűnösséget kizáró okok. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok

14. A büntethetőséget megszüntető okok

15. A tevékeny megbánás büntetőjogi értékelése

 

3. Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60 %-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

- Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014.
- A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései
- Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai
- Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

6. Ajánlott irodalom

- Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.
- Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.
- Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2010.
- Balogh Ágnes, Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Általános rész. Osiris Kiadó, 2010.
- Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál: Büntetőjog Általános Rész, HVG ORAC Kiadó, 2010.
- Busch Béla (szerk.): Büntetőjog. Általános rész. HVG ORAC Kiadó, 2010.
- Gellér Balázs József: A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános tanok. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2008.
- Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.
- A Btk. Kommentárok vonatkozó részei
- Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.
- Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
- Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
- Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.
- Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza