Büntetőjog I. tételek

Büntetőjog I. (Általános Rész) - a szóbeli vizsga témakörei

2016/2017. tanév 1. félév

 

A tételsor .pdf formátumban

 
1. A büntetőjog fogalma, tárgya és feladata. A büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere
2. Irányzatok a büntetőjog-tudományban
3. A magyar büntetőjogi gondolkodás kezdetei és az 1843. évi büntetőtörvény-javaslatok
4. A Csemegi-kódex és három büntetőnovellája
5. A magyar büntetőjog fejlődése 1945 után
6. A jogállami büntetőjog alapelvei
7. A büntetőjog forrásai. A büntető törvény rendszere és a büntető jogszabály szerkezete.
8. A büntető jogszabály értelmezése
9. A büntető törvény időbeli hatálya
10. A büntető törvény területi és személyi hatálya
11. A nemzetközi bűnügyi jogsegély általános szabályai és típusai
12. A nemzetközi bűnügyi együttműködés speciális formái az Európai Unióban
13. A bűncselekmény-fogalom történeti fejlődése
14. A bűncselekmény-fogalom az 1978. évi  IV. törvényben. A bűncselekmények súly szerinti osztályozása az 1843. évi törvényjavaslattól
15. A törvényi tényállás fogalma, formái. Az általános törvényi tényállás elemeinek csoportosítása
16. A bűncselekmény tárgya (jogi tárgy). Az elkövetési tárgy és az elkövetés szituációjához tartozó tényállási elemek
17. Az elkövetési magatartás
18. Az eredmény és az okozati összefüggés
19. A bűncselekmény alanya, az alannyá válás feltételei
20. A szándékosság
21. A gondatlanság
22. Az eredményért, mint a bűncselekmény minősítő körülményéért való felelősség.
A vegyes bűnösség
23. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere
24. A jogos védelem
25. A végszükség
26. Egyéb jogellenességet kizáró okok
27. A kóros elmeállapot büntetőjogi kérdései. A kényszer és a fenyegetés
28. Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősség
29. A tévedés
30. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok, különös tekintettel a magánindítvány hiányára
31. A büntethetőséget megszüntető okok, különös tekintettel az elévülésre és a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokra
32. A tevékeny megbánás

Vissza