Büntetőjog II. - diplomás levelező - AJBKR275D4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog II. tantárgyból

tárgykód: AJBKR275D4

 

jogász osztatlan képzés, diplomás levelező tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gula József egyetemi docens;Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 5

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel. A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak, az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata. Az oktatás kiterjed a kapcsolódó nemzetközi szabályozásra is.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2017. február 18. (szombat) 8.30-11.50 (XXI. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

    A bűncselekmények megvalósulási szakaszai

    A bűncselekmények elkövetői; társas bűnelkövetési alakzatok

    Bűncselekményi egység és bűnhalmazat

    Hatályos büntetőjogunk szankciórendszerének általános jellemzői

2017. március 4. (szombat) 10.10-13.30 (XXI. előadó) – Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

    A halálbüntetés abolíciója

    A szabadságvesztés. Az elzárás

    Az alternatív, illetve közösségi szankciók.  Közérdekű munka és pénzbüntetés

    Foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, a sportrendezvények látogatásától

    való eltiltás és kiutasítás

    A közügyektől eltiltás, mint mellékbüntetés Az intézkedések

2017. március 25. (szombat) 8.20-10.00 (XXI. előadó) – Dr. Gula József egyetemi docens

    A büntetéskiszabás elvei és általános szabályai.

    A büntetés enyhítése. A halmazati és összbüntetés. Az ismételt bűnelkövetés és

    jogkövetkezményei. A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó büntetőjogi

    szabályok. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának felfüggesztése

2017. április 29. (szombat) 12.20-14.00 (XXI. előadó) – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

    A mentesítés

    A fiatalkorúak büntetőjoga

    A jogi személyekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések

 

3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest, 2014.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános Részének vonatkozó rendelkezései

-         Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-         Thomas, David: The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. the Sentencing Provisions. In: The Criminal Law Review. Issue 8. 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-         Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-         A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-         Horváth Tibor: A büntetési elméletek fejlődésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Bp., 1981.

-         Szemere Bertalan: A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. Halálbüntetést Ellenzők Ligája, 1990.

-         Szabó András: Igazságosan vagy okosan? Akadémiai Kiadó, Bp., 1993.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-         Alldridge, Peter: The Limits of Confiscation. In: The Criminal Law Review. Issue 11. 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

A tanszék önellenőrző kérdéssorok összeállításával is segíteni kívánja a vizsgára való felkészülést, amit a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2017. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza