Büntetőjog II. – AJBKR275N4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 2. tantárgyból

Tárgykód: AJBKR275N4, AJBKR225N4

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Az előadások ideje: kedd 10-12 óra; helye: XXI. előadó

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár;Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 4

 

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

Február 13.    A bűncselekmények megvalósulási szakaszai          

                        ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Február 20.    A bűncselekmények elkövetői; társas bűnelkövetési alakzatok

                        ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

 

Február 27.    Bűncselekményi egység és bűnhalmazat

                        ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Március 6.      A szabadságvesztés-büntetés hatályos szabályozása. Az elzárás

                        ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Március 13.    Az alternatív, illetve közösségi szankciók. A közérdekű munka és pénzbüntetés

ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Március 20.    Rektori szünet

 

Március 27.    Foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás és kiutasítás. A közügyektől eltiltás mint mellékbüntetés

ea: Dr. Gula József egyetemi docens

 

Április 3.         Dékáni szünet

 

Április 10.       Az intézkedések

                        ea: Dr. Gula József egyetemi docens

 

Április 17.       A büntetéskiszabás elvei és általános szabályai. A büntetés enyhítése. A halmazati és összbüntetés. A büntetés végrehajtását kizáró okok.

                        ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

 

Április 24.       Az ismételt bűnelkövetés és jogkövetkezményei. A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó büntetőjogi szabályok. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának felfüggesztése. A mentesítés

                        ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Május 1.         A munka ünnepe

 

Május 8.         A fiatalkorúak büntetőjoga

                        ea: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Május 15.       A jogi személyekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések

                        ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

3. Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60 %-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései

-         Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-         Thomas, David: The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. the Sentencing Provisions. In: The Criminal Law Review. Issue 8. 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-         Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-         A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-         Alldridge, Peter: The Limits of Confiscation. In: The Criminal Law Review. Issue 11. 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2018. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza