Büntetőjog III. – AJBKR275L5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 3. tantárgy

tárgykód: AJBKR275L5

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár, Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Gula József egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 2.

Egyidejű felvétel:

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 4

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

2017. szeptember 29. (péntek) 14.10-17.30 óra; XX. ea. - Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények. A nemzetközi jogi bűncselekmények. Az állam elleni bűncselekmények.

2017. november 11. (szombat) 12.20-15.40 óra; XIX. ea. – Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Az emberi szabadság elleni bűncselekmények. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények.

2017. november 25. (szombat) 12.20-15.40 óra; XIX. ea. – Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények. A közlekedési bűncselekmények. A környezet és természet elleni bűncselekmények. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények.

 

3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét. A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

 • Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.
 • A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 • A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai
 • Gibbons, Jonathan (Ed.): Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014 (online: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

 

6. Ajánlott irodalom

 • Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.
 • Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.
 • Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 • Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
 • Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.
 • Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 • Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Ferenc Sántha: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.): Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus: 15/2. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. pp. 215-232.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók –A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1.
a 2015. szeptember 19-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 2.
a 2015. októtber 9-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 3.
a 2015. snovember 7-i konzultáció anyagához

 

 

 

 

Vissza