Büntetőjog III. – AJBKR275L5

TANTÁRGYI TEMATIKA

Osztatlan jogász (nappali és levelező)

2018/2019. tanév 1. félév

Tantárgy neve:

Büntetőjog 3.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJBKR275N5

Levelező: AJBKR275L5

Diplomás levelező: AJBKR275D5  

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Nappali: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Levelező: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Javasolt félév:

5. félév

Előfeltétel:

Büntetőjog 2.

(AJBKR275N3/AJBKR275L3/AJBKR275D3)

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

Nappali/Levelező: 4

Diplomás levelező: 5

Munkarend:

nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás:T1, T11, T12, T13, T14, T15

képesség: K2, K4, K7, K11, K14, K19, K23, K29, K30, K31, K33

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F5, F8

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.
 2. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II.
 3. A nemzetközi jogi bűncselekmények.
 4. Az állam elleni bűncselekmények
 5. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
 6. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 7. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények I.
 8. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények II.
 9. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
 10. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
 11. A közlekedési bűncselekmények
 12. A környezet és természet elleni bűncselekmények
 13. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
 14. A gyermekbarát igazságszolgáltatás

Előadás

Nappali tagozat

Előadás ideje: kedd 8.00 – 10.00 óra; helye: XIX. ea.

Szeptember 11.:   Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.

                              ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Szeptember 18.:   Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II. Az egészséget

                              veszélyeztető bűncselekmények

                              ea: Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens

Szeptember 25.:   A nemzetközi jogi bűncselekmények. Az állam elleni bűncselekmények

                              ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Október 2.:          Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

                              ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Október 9.:          A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények I.

                              ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Október 16.:        A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények II.

                              ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Október 23.:        Ünnepnap

Október 30.:        Dékáni szünet

November 6.:       A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

                              ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

November 13.:     Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

                              ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

November 20.:     A közlekedési bűncselekmények

                              ea: Dr. Gula József egyetemi docens

November 27.:     A környezet és természet elleni bűncselekmények

                              ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

December 4. :       Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

                              ea: Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens

December 11. :     A gyermekbarát igazságszolgáltatás

                              ea: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

 Levelező tagozat

2018. szeptember 14. (péntek) 16.00-19.30 óra; XX. ea.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények. A nemzetközi jogi bűncselekmények. Az állam elleni bűncselekmények.

ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

2018. október 12. (péntek) 14.10-17.30 óra; XX. ea.

Az emberi szabadság elleni bűncselekmények. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények.

ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

2018. november 24. (szombat) 10.10-13.30 óra; XXI. ea.

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények. A közlekedési bűncselekmények. A környezet és természet elleni bűncselekmények. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények.

ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60%-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

Levelező és diplomás levelező tagozaton az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, amelynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően.

Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy keretében történik, amelynél az egyes szintek elhatárolása az alábbiak szerint alakul: 0- 60% - elégtelen, 61-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

A hallgató az érdemjegy szóbeli ismertetése után a vizsgalap aláírásával fogadja el az érdemjegyet.

Kötelező irodalom:

 1. Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog. Különös rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2013.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 3. A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai
 4. Gibbons, Jonathan (Ed.): Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014 (online: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II – Különös Rész, hvgorac, 2016.
 2. Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog: Különös rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2014
 3. Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: Anyagi büntetőjog. Különös Rész I-II. Iurisperticus Bt., Szeged, 2013
 4. Blaskó Béla (szerk.): Magyar Büntetőjog: Különös Rész I-II., Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 2015
 5. Farkas Ákos (szerk.): Fejezetek az európai büntetőjogból, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017
 6. Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 7. Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Büntetőjogi jogeset- és feladattár, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017
 8. Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
 9. Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 10. Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 11. Ferenc Sántha: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus: 15/2. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. pp. 215-232.

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

Miskolc, 2018. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1.
a 2015. szeptember 19-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 2.
a 2015. októtber 9-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 3.
a 2015. snovember 7-i konzultáció anyagához

 

 

 

 

Vissza