Büntetőjog III. – AJBKR275N5, AJBKR225N5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 3. tantárgy

tárgykód: AJBKR275N5, AJBKR225N5

jogász osztatlan képzés, nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Az előadások időpontja és helye: kedd 10-12 óra; XIX. előadó

Tematika a 2017/2018. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár, Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 2.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 4

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A nemzetközi jogi bűncselekmények.
2. Az állam elleni bűncselekmények
3. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.
4. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II.
5. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
6. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
7. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények I.
8. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények II.
9. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
10. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
11. A közlekedési bűncselekmények
12. A környezet és természet elleni bűncselekmények
13. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
14. A gyermekbarát igazságszolgáltatás

 

3. Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60 %-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

- Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.
- A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
- A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai
- Gibbons, Jonathan (Ed.): Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014 (online: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

 

6.  Ajánlott irodalom

- Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.
- Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.
- Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
- Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
- Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.
- Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
- Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
- Ferenc Sántha: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus: 15/2. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. pp. 215-232.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza