Büntetőjog IV. - diplomás levelező - AJBKR225D6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog IV. tantárgyból

tárgykód: AJBKR225D6

 

jogász osztatlan képzés, diplomás levelező tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens, Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 3.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 3

 

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

Február 18. (szombat) 8.30-11.50 óra; XIX. ea. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A hivatali és a hivatalos személy elleni bűncselekmények; A közbiztonság és a köznyugalom elleni bűncselekmények; A közbizalom elleni kiemelt bűncselekmények; A korrupciós bűncselekmények

Március 18. (szombat) 8.30-11.50 óra; XIX. ea. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; A vagyon elleni bűncselekmények

Április 29. (szombat) 8.30-11.50 óra; XIX. ea. Dr. Gula József egyetemi docens

A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni kiemelt bűncselekmények; A költségvetést károsító kiemelt bűncselekmények; Pénzmosás; A gazdálkodás rendjét sértő kiemelt bűncselekmények; A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények; A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

 

3.  Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét. A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

-         A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

-         Bailin, Alex: Criminalising Free Speech. In: The Criminal Law Review. Issue 7. 2010.

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

-         Tóth Mihály, Nagy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog – Különös Rész, Osiris Kiadó, Budapest, 2014.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.

-         Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.

-         Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza