Büntetőjog IV. – AJBKR275N6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 Büntetőjog IV. tantárgyból

tárgykód: AJBKR275N6

 

jogász osztatlan képzés, nappali tagozat

 2016/2017. tanév 2. félév

 

Az előadások ideje: hétfő 10-12 óra: XIX. előadó

Tematika a 2016/2017. tanév 2. félévben

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI/ Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog III.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

A hivatali bűncselekmények és a hivatalos személy elleni bűncselekmények

 A korrupciós bűncselekmények

A közbiztonság elleni bűncselekmények

A köznyugalom elleni bűncselekmények

A közbizalom elleni bűncselekmények. Az embercsempészés és a tiltott szerencsejáték szervezése

A lopás

A rongálás és a sikkasztás. A csalás, a gazdasági csalás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

A hűtlen kezelés, a hanyag kezelés. A jogtalan elsajátítás. A jármű önkényes elvétele és az uzsora-bűncselekmény. A járulékos bűncselekmények: az orgazdaság és a bűnpártolás

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

A pénzhamisítás és a pénzhamisítás elősegítése; a pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

A költségvetési csalás és a jövedékkel visszaélés elősegítése

A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

 

3. Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60 %-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

 • Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.
 • A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 • A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai
 • Bailin, Alex: Criminalising Free Speech. In: The Criminal Law Review. Issue 7. 2010.

 

6.  Ajánlott irodalom

 • Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.
 • Tóth Mihály, Nagy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog – Különös Rész, Osiris Kiadó, Budapest, 2014.
 • Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 • Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
 • Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.
 • Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 • Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február hó

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza