Büntetőjog IV. – AJBKR275N6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog IV. tantárgyból

Tárgykód: AJBKR275N6, AJBKR255N6

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Az előadások ideje: hétfő 10-12 óra: XVIII. előadó

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI/ Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár;Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 3.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 2

 

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

 

Február 12.      A hivatali bűncselekmények és a hivatalos személy elleni bűncselekmények

                          ea: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Február 19.      A korrupciós bűncselekmények

                          ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Február 26.      A közbiztonság elleni bűncselekmények

                          ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Március 5.        A köznyugalom elleni bűncselekmények

                          ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Március 12.      A közbizalom elleni bűncselekmények. Az embercsempészés és a tiltott szerencsejáték szervezése

                          ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Március 19.      Rektori szünet

 

Március 26.      A vagyon elleni bűncselekmények I.

                          ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Április 2.            Húsvét

Április 9.           A vagyon elleni bűncselekmények II.

                          ea: Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Április 16.         A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

                          ea: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

 

Április 23.         A pénzhamisítás és a pénzhamisítás elősegítése; a pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

                          ea: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

 

Április 30.         Pihenőnap

 

Május 7.           A költségvetési csalás és a jövedékkel visszaélés elősegítése

                          ea: Dr. Gula József egyetemi docens

 

Május 14.         A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

                          ea: Dr. Gula József egyetemi docens

 

 

3.  Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60 %-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés szóbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tételsorban meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

-         A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

-         Bailin, Alex: Criminalising Free Speech. In: The Criminal Law Review. Issue 7. 2010.

 

6.  Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

-         Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.

-         Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.

-         Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011.

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2018. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza