Levelező - Büntetőjogi alapismeretek - AJBKR822JFL2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBKR822JFL2

jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2016/17. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai       Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens, Dr. Gilányi Eszter tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: írásbeli vizsga

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a büntető anyagi jog alapfogalmaival, ezen belül is elsősorban a Büntető Törvénykönyv Általános Részében szabályozott jogintézményekkel. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a büntetőjog fogalma, feladata, a bűncselekmény fogalma, a bűncselekmény tényállásának elemei, a bűncselekmény elkövetői és stádiumai, a büntetőjogi szankciók, a büntetés kiszabásának egyes kérdései.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

Február 11. (szombat) 8.30-11.50 óra; A/1 308. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A büntetőjog fogalma, feladata, alapelvei. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció. A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása. Tényállástan.

Március 25. (szombat) 9.00-11.30 óra; A/6 203. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok. A büntethetőséget megszüntető okok és a felelősségre vonás egyéb akadályai. A bűncselekmények stádiumai. A bűncselekmény elkövetői

Április 22. (szombat) 9.00-11.30 óra; A/6 203. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Büntetőjogi jogkövetkezmények. A büntetések. Az intézkedések. A bűncselekményi egység és többség. A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tanrendben előírt előadásokon a hallgató köteles részt venni. A tantárgyból az év végi aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. Az előadásokról két hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

-     Az előadásokon elhangzottak;

-     Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.

-     a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Általános Része vonatkozó részei.

-     Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. pp. 47-132.

 

6. Ajánlott irodalom

-     Kis Norbert-Papp László: A büntetőjog alapjai. Unió Kft., Budapest, 2001.

-     Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kft. 2010.

-     Kőhalmi László: A büntetőjog alapproblémái. Pécs, 2012.

-     Ferenc Santha – Erika Váradi – Andrea Jánosi: Foundations of (European) Criminal Law – National Perspectives – Hungary. In: Foundations of European Criminal Law (ed.: Norel Neagu), Editura C.H. Beck, 2014. pp. 43-72.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza