Nappali - Büntetőjogi alapismeretek - AJBKR821JFN2

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 2. félév; Jogi felsőoktatási szakképzés

Tantárgy neve:

Büntetőjogi alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja:

AJBKR821JFN2 (nappali)

AJBKR821JFL2 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc

Közreműködő oktató(k): -

Javasolt félév: 2. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a büntető anyagi jog alapfogalmaival, ezen belül is elsősorban a Büntető Törvénykönyv Általános Részében szabályozott jogintézményekkel. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a büntetőjog fogalma, feladata, a bűncselekmény fogalma, a bűncselekmény tényállásának elemei, a büntethetőségi akadályok, a bűncselekmény elkövetői és stádiumai, a büntetőjogi szankciók, a büntetés kiszabásának egyes kérdései, a fiatalkorúak büntetőjoga.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6, T7

képesség: K2, K8, K19, K22, K23, K29

attitűd: A1, A4, A5, A6, A7, A8

autonómia és felelősség: F1, F2, F9

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A szűkebb és tágabb értelemben vett büntetőjog. A büntetőjog feladatai
 2. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció
 3. A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya
 4. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása
 5. A tényállás fogalma. A bűncselekmény objektív tényállási elemei
 6. A bűncselekmény szubjektív tényállási elemei
 7. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok
 8. A büntethetőséget megszüntető okok és a felelősségre vonás egyéb akadályai
 9. A bűncselekmények stádiumai. A bűncselekmény elkövetői
 10. Büntetőjogi jogkövetkezmények. A büntetések
 11. Büntetőjogi jogkövetkezmények. Az intézkedések
 12. A bűncselekményi egység és többség. A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai
 13. A halmazati és összbüntetés. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
 14. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

Előadás

Nappali tagozat

Előadás ideje: kedd 8.00 – 10.00 óra; helye: A/6 131. terem

Február 12.: A szűkebb és tágabb értelemben vett büntetőjog. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció. A büntető törvény értelmezése: büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, szabálysértési jog.

 ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Február 19.: A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti felosztása.

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Február 26.: A tényállás fogalma, a bűncselekmény tényállási elemei.

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 5.: A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok I.

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 12.: A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok II.

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 19.: A büntethetőséget megszüntető okok, illetve a felelősségre vonás egyéb akadályai

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 26.: A bűncselekmények stádiumai

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 2.: A bűncselekmény elkövetői I.

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 9.: A bűncselekmény elkövetői II.; Társas bűnelkövetési alakzatok

ea.: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 16.: Büntetőjogi jogkövetkezmények I. A büntetések

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 23.: Büntetőjogi jogkövetkezmények II. Az intézkedések

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 30.: A bűncselekményi egység és többség. A halmazati és összbüntetés

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Május 7.: A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Május 14.: Bepillantás a büntetőjog Különös Részébe

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Levelező tagozat

Március 8. (péntek) 12.30-16.50 óra; A/1 317. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A büntetőjog fogalma, feladata, alapelvei. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció. A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása. Tényállástan. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok.

 

Március 30. (szombat) 8.30-12.40 óra; A/1 309. Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A büntethetőséget megszüntető okok és a felelősségre vonás egyéb akadályai. A bűncselekmények stádiumai. A bűncselekmény elkövetői. Büntetőjogi jogkövetkezmények. A büntetések. Az intézkedések. A bűncselekményi egység és többség. A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60%-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

Levelező tagozaton az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés írásbeli vizsga keretében történik, amelynek alapját a tematikában meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően.

Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy keretében történik, amelynél az egyes szintek elhatárolása az alábbiak szerint alakul: 0- 60% - elégtelen, 61-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

 

Kötelező irodalom:

 1. Az előadásokon elhangzottak
 2. Csemáné Váradi Erika, Görgényi Ilona, Gula József, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog általános részi ismeretek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.
 3. Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. 47-132.
 4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Általános Része vonatkozó részei

Ajánlott irodalom:

 1. Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.
 2. Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog– Általános Rész, hvgorac, 2012.
 3. Kis Norbert – Papp László: A büntetőjog alapjai. Unió Kft., Budapest, 2001.
 4. Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kft., 2010.
 5. Kőhalmi László: A büntetőjog alapproblémái. Pécs, 2012.
 6. Ferenc Santha – Erika Váradi – Andrea Jánosi: Foundations of (European) Criminal Law – National Perspectives – Hungary. In: Foundations of European Criminal Law (ed.: Norel Neagu) Editura C.H. Beck, 2014. 43-72.

 

Vissza