Nappali - Büntetőjogi alapismeretek - AJBKR822JFN2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBKR822JFN2

jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2017/18. tanév II. félév

Az előadás ideje: hétfő 12.00-14.00 óra, helye: A/1. 311. terem

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai       Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: írásbeli vizsga

Kreditpont: 2

 

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a büntető anyagi jog alapfogalmaival, ezen belül is elsősorban a Büntető Törvénykönyv Általános Részében szabályozott jogintézményekkel. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a büntetőjog fogalma, feladata, a bűncselekmény fogalma, a bűncselekmény tényállásának elemei, a bűncselekmény elkövetői és stádiumai, a büntetőjogi szankciók, a büntetés kiszabásának egyes kérdései.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

Február 12.:          A szűkebb és tágabb értelemben vett büntetőjog. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció.
A büntető törvény értelmezése: büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, szabálysértési jog.

                               ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Február 19.:          A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti felosztása.

                               ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Február 26.:          A tényállás fogalma, a bűncselekmény tényállási elemei.

                               ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 5.:            A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok I.

                               ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 12.:          A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok II. A büntethetőséget megszüntető okok, illetve a felelősségre vonás egyéb akadályai

                               ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Március 26.:          A bűncselekmények stádiumai

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 9.:             A bűncselekmény elkövetői

ea.: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Április 16.:            Büntetőjogi jogkövetkezmények I. A büntetések

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

     Április 23.:            Büntetőjogi jogkövetkezmények II. Az intézkedések

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

     Május 7.:               A bűncselekményi egység és többség. A halmazati és összbüntetés

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Május 14.:             A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések

ea: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tanrendben előírt előadásokon a hallgató köteles részt venni. A tantárgyból az év végi aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az előadásokon való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Elvárás a jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

-     Az előadásokon elhangzottak;

-     Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.

-     a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Általános Része vonatkozó részei.

-     Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. pp. 47-132.

 

6. Ajánlott irodalom

-     Kis Norbert-Papp László: A büntetőjog alapjai. Unió Kft., Budapest, 2001.

-     Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kft. 2010.

-     Kőhalmi László: A büntetőjog alapproblémái. Pécs, 2012.

-     Ferenc Santha – Erika Váradi – Andrea Jánosi: Foundations of (European) Criminal Law – National Perspectives – Hungary. In: Foundations of European Criminal Law (ed.: Norel Neagu), Editura C.H. Beck, 2014. pp. 43-72.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Miskolc, 2018. február

Vissza